Hledejte

Vánoční poselství s požehnáním Urbi et orbi Vánoční poselství s požehnáním Urbi et orbi 

Boží Syn tělesným narozením posvětil manželskou lásku

Petrův nástupce dnes v pravé poledne pronesl v aule Požehnání Svatopetrské baziliky tradiční vánoční poselství. Kvůli zákazu vycházení, který s výjimkou nezbytných případů italská vláda vyhlásila na vánoční svátky, papež nevystoupil na lodžii Vatikánské baziliky, odkud běžně udílí požehnání Urbi et Orbi o slavnosti Narození a Zmrtvýchvstání Páně.

Hezké Vánoce, drazí bratři a sestry!

Chtěl bych všem doručit poselství, které církev zvěstuje o těchto svátcích slovy proroka Izaiáše: »Dítě se nám narodilo, syn je nám dán« (Iz 9,5).

Narodilo se dítě. Narození je vždycky zdrojem naděje, rozpukem života a příslibem budoucnosti. A tímto Dítětem je Ježíš, který se „narodil nám“, pro nás bez omezení, privilegií a exkluzivity. Dítě, které Panna Maria přivedla na svět v Betlémě, se narodilo pro všechny: je „dítětem“, které Bůh daroval celé lidské rodině.

Díky tomuto Dítěti můžeme Boha oslovovat „Otče“, „Tati“. Ježíš je jednorozený, nikdo jiný než On nezná Otce. On však přišel na svět právě proto, aby tvář nebeského Otce zjevil. A tak se, díky tomuto Dítěti, můžeme všichni skutečně nazývat bratři: z každého kontinentu, jakéhokoli jazyka, jakékoli kultury, se svými identitami i rozdíly, přece jsme všichni bratři a sestry.

V této dějinné chvíli, poznamenané ekologickou krizí a vážnými ekonomickými a sociálními nerovnováhami, ztíženými pandemií koronaviru, potřebujeme jako nikdy bratrství. A Bůh nám nabízí darem svého Syna Ježíše. Nikoli bratrství tvořené hezkými slovy, abstraktními ideály, neurčitými city... ne. Bratrství založené na skutečné lásce, schopné se setkat s tím, kdo je jiný, mít soucit s jeho utrpením, sblížit se s ním a postarat se o něho, třebaže není z mojí rodiny, mého etnika, mého náboženského vyznání; je jiný než já, ale je to Boží syn, je mým bratrem, mojí sestrou. A platí to rovněž ve vztazích mezi národy a státy, všichni jsme bratři.

O Vánocích slavíme světlo Krista, který přichází na svět a přichází pro všechny, nikoli pouze pro některé. Dnes, v tomto temném a nejistém „pandemickém“ čase, se objevují různá světla přinášející naději, k nimž náleží také objev vakcín. Pokud však tato světla mají osvěcovat a přinášet naději celému světu, musí být k dispozici všem. Nemůžeme dopustit, aby nám uzavřený nacionalismus zabránil v životě pravé lidské rodiny, jakou jsme. Stejně tak nemůžeme připustit, aby v nás zvítězil virus radikálního individualismu, který nás činí lhostejným vůči utrpení ostatních bratrů a sester. Prosím všechny: státníky, nesoucí odpovědnost, firmy, mezinárodní organizace, k podpoře spolupráce, nikoli konkurence, a k hledání řešení pro všechny, očkování pro všechny, zejména nejzranitelnější a nejpotřebnější lidi ze všech oblastí této planety. Na prvním místě mají být lidé nejvíce zranitelní a strádající.

Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotnými, velkodušnými a solidárními, zejména vzhledem k lidem, kteří jsou křehčí, nemocní, ocitli se v této době bez zaměstnání anebo jsou ve vážných těžkostech kvůli ekonomickým důsledkům pandemie, jakož i vůči ženám, které během těchto měsíců sociálního odstupu trpěly domácím násilím.

Vzhledem k problému, který nezná hranic, není možné stavět bariéry. Všichni jsme na stejné lodi. Každý člověk je můj bratr. V každém vidím odlesk Boží tváře a v trpících objevuji Pána, který mne žádá o pomoc. Vidím jej v nemocném, v chudém, v nezaměstnaném, v marginalizovaném, v migrantovi a uprchlíkovi, všichni jsme bratři a sestry.

V den, kdy se Slovo Boží stává Dítětem, pohleďme na nemalý počet dětí, které v Sýrii, Iráku a v Jemenu dosud platí vysokou cenu za válku. Jejich tváře ať otřesou lidmi dobré vůle, aby byly řešeny příčiny konfliktů a odvážně se přistoupilo k budování mírových zítřků.

Ať tento čas přispěje na celém Blízkém východě a východním Středomoří ke zmírnění napětí.

Dítě Ježíš ať zhojí rány milovaného syrského lidu, který je takřka deset let sužován válkou a jejími důsledky, zhoršovanými pandemií. Ať přinese úlevu iráckému lidu a všem těm, kteří se zasazují o smíření, zejména jezídům, kteří byli během posledních let tvrdě postiženi válkou. Ať obdaruje mírem Libyi a umožní, aby nová probíhající jednání ukončila každou formu  nepřátelství v této zemi.

Betlémské Dítě ať daruje bratrství zemi, ve které se narodil. Izraelci a Palestinci ať dosáhnou obnovy vzájemné důvěry při hledání spravedlivého a trvalého míru, schopného přemáhat násilí a oblastní rozepře a dosvědčovat světu krásu bratrství.

Hvězda, která osvítila Vánoce ať vede a povzbuzuje libanonský lid, aby v těžkostech, kterým čelí, s podporou mezinárodního společenství neztrácel naději. Kníže pokoje ať pomůže představitelům této země odkládat stranické zájmy a vážně, poctivě a transparentně se zasazovat o to, aby se Libanon ubíral cestou reforem a dále rozvíjel své povolání ke svodobě a mírumilovnému soužití.

Syn Nejvyššího ať je oporou mezinárodnímu společenství a zainteresovaným zemím ve snaze pokračovat cestou příměří na Náhorním Karabachu, jakož i ve východních regionech Ukrajiny a usnadňovat dialog jako jedinou cestu, vedoucí k míru a smíření.

Božské Dítě ať uleví v utrpení obyvatelům Burkina Faso, Mali a Nigeru, zasaženým vážnou humanitární krizí, způsobenou extremismem, ozbrojenými střety, ale také pandemií a dalšími přírodními katastrofami; ať ukončí násilí v Etiopii, kde jsou v důsledku konfliktů  mnozí lidé nuceni k útěku; ať je oporou obyvatelům regionu Capo Delgado na severu Mosambiku, obětem násilí mezinárodního terorismu; ať pobídne představitele Jižního Súdánu, Nigérie a Kamerunu, aby pokračovali v započaté cestě bratrství a dialogu.

Věčné Slovo Otcovo ať je zdrojem naděje pro americký kontinent, obzvláště zasažený  koronavirem, který rozjitřil četné rány, jež jsou drásány a často zhoršovány v důsledku korupce a obchodování s narkotiky. Kéž pomůže překonat nedávná sociální napětí v Chile a ukončí  soužení venezuelského lidu.

Nebeský Král ať chrání obyvatele postižené přírodními kalamitami na jihovýchodě Asie, zejména na Filipínách a ve Vietnamu, kde četné bouře způsobily záplavy, dopadly na tamější rodiny a vedly ke ztrátám na životech, ekologickým škodám a ekonomickému propadu.

A s myšlenkou na Asii nemohu zapomenout na lid Rohingů: Ježíš, který se narodil chudý mezi chudými, ať vnese do jejich trápení naději.

»Dítě se nám narodilo, syn je nám dán« (Iz 9,5). Přišel nás zachránit! Zvěstuje nám, že bolest a zlo nemají poslední slovo. Smířit se s násilím a nespravedlnostmi by znamenalo odmítat radost a naději Vánoc.

V tento slavnostní den myslím zvláště na ty, kteří se nedávají přemoci protivenstvími, ale snaží se přinášet naději, útěchu a pomoc trpícím a doprovázet osamocené.

Ježíš se narodil ve stáji, ale byl zahrnut láskou Panny Marie i svatého Josefa. Boží Syn tělesným narozením posvětil manželskou lásku. Myslím nyní na rodiny, které jsou nuceny setrvat  v odloučení anebo být zavřené doma. Pro všechny ať jsou Vánoce příležitostí objevit v rodině kolébku života a víry, místo laskavé přívětivosti, dialogu, odpuštění, bratrské solidarity, sdílené radosti a pramene pokoje pro celé lidstvo.

Hezké Vánoce všem!

 

25. prosince 2020, 13:51