Hledejte

Papež František s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I. (22. října 2020) Papež František s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I. (22. října 2020) 

Papežovo poselství patriarchu Bartolomějovi: Vzájemná láska a dialog vedou k cíli

Oficiální Vatikánská delegace odcestovala do sídla Ekumenického patriarchátu v Istanbulu. Pandemie nezastavila tradiční návštěvu zástupců Svatého stolce na svátek titulárního patrona sv. Ondřeje, uctívaného jako zakladatele konstantinopolské církve.

Vedení Papežské rady pro jednotu křesťanů, tedy jejího předsedu kardinála Kurta Kocha, sekretáře biskupa Briana Farrella a podsekretáře mons. Andreu Palmieriho, přijal v neděli ekumenický patriarcha Bartoloměj. Dnes mu osobně předali zvláštní papežské poselství každoročně formulované k svátku apoštola Ondřeje, které bylo předneseno na závěr Božské liturgie v patriarchálním chrámu sv. Jiří.

Papež František v úvodu připomíná činorodou lásku, apoštolskou horlivost a vytrvalost sv. Ondřeje jako zdroj povzbuzení v těchto „těžkých a kritických časech“. Vzpomíná na setkání s patriarchou Bartolomějem na mezinárodním a mezináboženském mítinku za mír na římském Kapitolu letos v říjnu (20. října). „Vedle výzev, kladených před nás současnou pandemií, sužují války nadále mnoho částí světa a vynořují se nové ozbrojené konflikty, ožebračující životy bezpočtu mužů a žen. Veškeré iniciativy na národní i mezinárodní úrovni směřující k posílení míru jsou bezpochyby užitečné a potřebné, neboť konflikty a násilí neustanou dokud všichni lidé nedosáhnou hlubšího vědomí, že jsou za sebe navzájem zodpovědní jako bratři a sestry. V tomto světle mají křesťanské církve, společně s dalšími náboženskými tradicemi, primární povinnost nabízet příklad dialogu, vzájemné úcty a praktické spolupráce,“ píše papež František ve svém poselství.

Svatý otec dále připomíná, že ekumenický konstantinopolský patriarchát vyjádřil touhu po jednotě ještě dříve než katolická církev a další církve zahájily pravidelný dialog. Cituje v tom kontextu encykliku Svatého synodu vydanou přesně před sto lety, jejíž slova – jak papež konstatuje – zůstávají platná i nadále: „Jsou-li  církve inspirovány láskou a kladou ji nade všechno ostatní ve svém posuzování druhých a ve vztazích mezi sebou, namísto zvětšování a rozšiřování existujících nesouladů, budou schopny je zmírňovat a umenšovat nakolik je to možné; a budou-li prosazovat vytrvalý bratrský zájem o situaci, stabilitu a prosperitu jiných církví, dychtivě bdít nad tím, co se v těchto církvích děje, usilovat o jejich důkladnější poznání a budou-li připraveny podat pomocnou ruku a podporu kdykoli vyvstane taková příležitost, pak se jim podaří učinit a dosáhnout mnoha dobrých věcí k slávě a užitku obou zainteresovaných, celého křesťanského těla a ve prospěch věci jednoty.“ – Cituje papež František ze sto let starého dokumentu pravoslavného Svatého synodu.

Na závěr Petrův nástupce děkuje Bohu za růst vzájemných vztahů v uplynulém století, jakkoli „nadále toužebně očekáváme obnovení plného společenství vyjádřeného účastí na témže eucharistickém oltáři. Přestože k němu zůstávají některé překážky, věřím, že kráčíme-li společně ve vzájemné lásce a věnujeme se teologickému dialogu, dojdeme cíle,“ dodává papež v poselství ekumenickému patriarchovi Bartoloměji u příležitosti patronátního svátku sv. Ondřeje.

Výměna delegací opětovaná z pravoslavné strany na slavnost sv. Petra a Pavla, není pouhou zdvořilostní návštěvou. Slouží k upevňování bratrských vztahů mezi oběma církvemi. Při několika příležitost přicestoval do Říma rovněž konstantinopolský patriarcha a tři papežové navštívili al Fanar ve svátek sv. Ondřeje: Jan Pavel II. v roce 1979, Benedikt XVI. v roce 2006 a František v roce 2014.

„Tato návštěva v prvním sídle pravoslavné církve jasně ukazuje vůli celé katolické církve kráčet kupředu po cestě směřující k jednotě všech a rovněž přesvědčení, že znovunastolení plného společenství s pravoslavnou církví je etapou zásadního významu pro pokrok celého ekumenického hnutí.“- Řekl Jan Pavel II. 30. listopadu 1979 před tehdejším patriarchou Demetriem.

Benedikt XVI. při návštěvě v al Fanar 29. listopadu 2006 připomněl přínos východní církve pro teologii a upevňování víry: „V této části východního světa se konalo sedm ekumenických koncilů, které pravoslavní a katolíci uznávají jako závazné pro víru a disciplínu církve. Právě tyto koncily představují trvalé milníky a průvodce na cestě k plné jednotě.“

29. listopadu 2014 pak papež František v al Fanar zdůrazňoval bratrský vztah Petra a Ondřeje: „Byli pokrevními bratry, avšak setkání s Kristem je proměnilo v bratry ve víře a v milosrdné lásce. A v tomto radostném večeru, při této modlitební vigilii bych chtěl především zdůraznit: Byli bratři v naději – a naděje nezklame! Jaká je to milost, Svatosti, že můžeme být bratry v naději Zmrtvýchvstalého Pána! Jaká milost – a jaká odpovědnost – že můžeme kráčet společně v této naději, podpíráni přímluvou svatých bratří apoštolů Ondřeje a Petra! A s vědomím, že tato společná naděje nezklame, nikoli proto, že je založena na nás a našich ubohých silách, nýbrž na Boží věrnosti.“

(job)

 

30. listopadu 2020, 15:26