Hledejte

Svatopetrské náměstí v poledne 15. listopadu 2020. Svatopetrské náměstí v poledne 15. listopadu 2020. 

Papež: Obviňováním druhých někdy bráníme sebe

Na Svatopetrském náměstí se kolem poledne sešlo asi sto až dvě stě lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Svatý otec komentoval evangelium ze 33. neděle liturgického mezidobí, podávající podobenství o hřivnách, a svoji promluvu zakončil:

My si někdy myslímem že být křesťany znamená nedopustit se zla. A nepáchat zlo je dobré. Avšak nekonat dobro, není dobré. Máme konat dobro, vyjít ze sebe a vidět ty, kdo jsou v nouzi. I v našich městech je hlad, a my se často držíme logiky lhostejnosti. Chudák je tady, a my se díváme jinam. Podej ruku chudákovi, je to Kristus. Někteří říkají: Kněží, biskupové mluví o chudých... ale my chceme, aby mluvili o věčném životě!“ Podívej, bratře a sestro, chudí jsou středem evangelia. Ježíš nás učil mluvit k chudým a přišel pro chudé. Podej ruku chudákovi. Obdržels toho tolik a necháš svého bratra a svoji sestru umřít hladem?

Drazí bratři a sestry, každý ať si v srdci zopakuje, co Ježíš dnes říká: „Podej ruku chudákovi.“ A říká nám také: „Věz, že tím chudákem jsem já.“ Ježíš nám říká: „Ten chudák jsem já.“

Panna Maria dostala obrovský dar: samotného Ježíše, ale nenechala si Jej pro sebe, dala Jej světu a svému lidu. Od Ní se učme podávat ruku chudým.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní modlitbě , společné mariánské modlitbě Anděl Páně a požehnání papež jako obvykle věnoval pozornost dění ve světě:

Jsem v modlitbě nablízku obyvatelům Filipín, kteří trpí devastacemi a záplavami, způsobenými silným tajfunem. Vyslovuji svoji solidaritu těm nejchudším rodinám, které jsou nejvíce ohroženy těmito kalamitami, a podporu těm, kdo jim spěchají na pomoc.“

„Myslím na Pobřeží slonoviny, jež dnes slaví Národní den míru uprostřed sociálního a politického napětí, které přineslo četné oběti.  Připojuji se k modlitbě k Pánu za dar národní svornosti, a vybízím všechny syny a dcery této drahé země k zodpovědné spolupráci na poklidném smíru a soužití. Vybízím zvláště různé politické aktéry k nastolení klimatu vzájemné důvěry a dialogu při hledání spravedlivých řešení, které budou chránit prosazovat společné dobro.“

„Včera v jedné nemocnici v Rumunsku, kde byli hospitalizováni nemocní na koronavirus, vypukl požár, který si vyžádal několik obětí. Vyjadřuji svoji blízkost a modlím se za ně. Modleme se za ně....“

15. listopadu 2020, 15:19