Hledejte

Účastníci generální kapituly passionistů na audienci v Konzistorním sále Apoštolského paláce, 22. října 2018 Účastníci generální kapituly passionistů na audienci v Konzistorním sále Apoštolského paláce, 22. října 2018 

Papež k pasionistům: Kdo je ukřižován láskou, dovede pomáhat křižovaným

Zaměřte svou misionářskou činnost na ty, kdo jsou křižováni v naší době – povzbuzuje papež František kongregaci pasionistů u příležitosti 300. výročí jejího založení. V listu adresovaném otci Joachimu Regovi, generálnímu představenému Společenství utrpení Ježíše Krista, jak zní oficiální název kongregace, Svatý otec připomíná centrálnost památky Kristova umučení a velikonočního tajemství pro spiritualitu díla, které sv. Pavel od Kříže začal od roku 1720 rozvíjet v klášteře na toskánském Monte Argentario a které je dnes rozšířeno ve více než padesáti zemí světa. V České republice spravují pasionisté poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka.

Papež František ve svém poselství připomíná, že jubilejní oslavy skýtají příležistost obrátit se k novým apoštolským cílům a nepodlehnout pokušení „nechat věci být tak, jak jsou“ (srov. Evangelii gaudium, 25). „Přebývání s Božím slovem v modlitbě a čtení znamení doby v každodenních událostech vám dovolí vnímat tvůrčí dech Ducha, vanoucího v čase, jenž poukazuje k odpovědím na očekávání lidstva,“ píše papež a připomíná, že procházíme dobou hlubokých změn. „Lidstvo se ocitlo ve spirále proměn, které zpochybňují nejen kulturní proudy, které jej doposud obohacovaly, ale dokonce i vnitřní konstituci jeho bytí. Příroda a vesmír, podrobené bolesti a nicotnosti způsobené lidskými manipulacemi (srov. Rm 8,20), vykazují degenerativní rysy, jež působí obavy. Také od vás se žádá, abyste rozpoznali nové životní styly a nové formy jazyka k hlásání lásky Ukřižovaného a dosvědčili tak jádro své identity,“ zdůrazňuje Svatý otec.

Na základě výsledků poslední generální kapituly pak shrnuje linie, které si kongregace vytyčila, a zaznamenala v trojici slov: vděčnost, proroctví a naděje. Vděčnost, která prožívá minulost v postoji Mariina chvalozpěvu a kráčí do budoucna v logice lásky darované na kříži a stává se jejím prodloužením v dějinách. Proroctví znamená myslet a mluvit v Duchu svatém. Když prožíváme modlitbu jako dech duše, můžeme zachytit hnutí Ducha a hlásané slovo pak vždycky odpovídá potřebám přítomnosti. Naděje pak znamená spatřovat v zrnu, jež hyne, klas přinášející mnohonásobný užitek. „Jde o to, abyste vnímali ve svých stále se ztenčujících řeholních a farních komunitách trvale plodné působení Ducha, jež nás ujišťuje o milosrdenství Otce, který nás nikdy neopouští,“ píše papež František pasionistům.

Jak dále připomíná, zakladatel kongregace sv. Pavel od Kříže, označuje ve svých listech Ježíšovo Utrpení za „největší a nejnádhernější dílo Boží lásky“ (Lettere II, 499). Cítil, že v něm žhne právě tento žár a chtěl roznítit svět misijním působením svým i svých bratří. „Nepřestávejte klást důraz na své nasazení pro potřeby lidstva – povzbuzuje papež. – Svou misionářskou činnost zaměřte především na ty, kdo jsou křižováni v naší době: chudé, slabé, utlačované a skartované nejrůznějšími formami nespravedlnosti. Uskutečňování tohoto úkolu si bude z vaší strany žádat upřímné úsilí o vnitřní obnovu, jež se odvíjí z osobního vztahu s Ukřižovaným a Zmrtvýchvstalým. Jedině ten, kdo je ukřižován láskou, jako byl Ježíš na kříži, je schopen pomáhat slovy a účinnými skutky těm, kdo jsou křižování v dějinách. Není totiž možné přesvědčit druhé o Boží lásce pouze skrze verbální a informativní hlásání. Je zapotřebí konkrétních gest, které dovolí zakusit tuto lásku skze naši lásku, která se dává skrze sdílení ukřižovaných situací, rovněž vydáním života až do konce, za zachování jasného vědomí, že mezi hlásáním a jeho přijetím ve víře proudí Duch svatý.“

V závěru svěřuje papež František celou pasionistickou rodinu přímluvě P. Marie, matky Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého, svatého zakladatele Pavla od Kříže a všech světců a blahoslavených, které tato kongregace dala církvi.

Hlavní oslavy 300. výročí založení pasionistů se budou slavit v neděli 22. listopadu v Římě, Bazilice sv. Jana a Pavla na Celiu, při níž sídlí generalát této kongregace.

(job)

19. listopadu 2020, 13:54