Hledejte

US-CLIMATE-TED US-CLIMATE-TED 

Papež na konferenci TED: Důležité jsou věda i etika, obojí

V sobotu večer (10.10.) bylo zveřejněno videoposelství, které zaslal papež na konferenci, jež je každoročně pořádaná neziskovou organizací, pojmenovanou akronymem TED (Technology, Entertainment and Design).

Tato organizace, založená v USA roku 1984, si klade za cíl „šíření myšlenek formou krátkých, max. 18 minutových přednášek“. Letos se tato konference konala na digitální platformě a jejím tématem byla klimatická změna, což naznačoval i její sugestivní název Countdown (odpočítávání). Papež ve svém 12 minutovém videoposelství poselství shrnul myšlenky, které k otázkám klimatu obsahuje encyklika Laudato si´, a zahájil ho slovy:

Žijeme v historické chvíli poznamenané nesnadnými výzvami. Svět je otřesen krizi vyvolanou pandemií Covid-19, která ještě více zvýrazňuje jinou globální výzvu, kterou je sociálně-ekologická krize.

Tato situace - pokračoval dále papež - nás staví před nutnost volby. Volby mezi tím, na čem záleží, a na čem nezáleží. Volby mezi pokračujícím odhlížením od utrpení těch nejchudších, od špatného zacházení s naším společným domem, Zemí, anebo nasazením za transformaci našeho způsobu jednání na všech úrovních.

Věda nám říká každý den přesněji, že je naléhavě nutné jednat – to nepřeháním, říká to věda – pokud chceme mít naději, že se vyhneme radikálním a katastrofálním klimatickým změnám. A proto je třeba jednat naléhavě. Je to vědecká danost.

Svědomí nám říká, že nemůžeme být lhostejní k utrpení nejchudších, k rostoucím ekonomickým nerovnostem a sociálním nespravedlnostem. Ekonomie nemůže být omezována na produkci a distribuci. Musí být nutně brán v potaz její dopad na životní prostředí a důstojnost člověka. Mohli bychom říci, že ekonomie musí být kreativní ve svých metodách i ve svém působení. Být kreativní.

Papež dále vybídnul vydat se cestou transformace a činnosti, tvořené nejenom slovy, nýbrž konkrétními a neodkladnými skutky.

Chtěl bych pozvat všechny věřící, křesťany i nekřesťany, všechny lidi dobré vůle, aby se vydali na tuto cestu, na základě svojí víry anebo – pokud nejsou věřící – na základě dobré vůle, svojí dobré vůle. Každý a každá z nás, jako jednotlivci i skupiny – rodiny, věřící komunity, podniky, sdružení a instituce – k tomu může významně přispět.

Na základě encykliky Laudato si´, napsané před pěti lety a podávající pojem „integrální ekologie“, jež odpovídá na volání země i na volání chudých, navrhnul papež tři konkrétní trasy činností.

Za prvé: prosazovat na všech úrovních výchovu k péči o společný domov, rozvíjet porozumění spojitosti ekologických problémů s lidskými potřebami. Musíme od samotného počátku chápat, že ekologické problémy jsou spojeny s lidskými potřebami. Je zapotřebí výchovy založené na vědeckých údajích a etickém přístupu. Obojí je důležité. Jsem velice povzbuzen tím, že mnozí mladí lidé mají novou ekologickou a sociální vnímavost, a někteří z nich velkodušně bojují za ochranu životního prostředí a za spravedlnost.

Za druhé papež poukázal na vodu a výživu. „Přístup k pitné a bezpečné vodě je základní a všeobecné lidské právo. Je nezadatelné, poněvadž rozhoduje o přežití lidí, a je podmínkou výkonu  každého jiného práva i odpovědnosti. Zajistit pro všechny vhodnou výživu metodami nedestruktivního zemědělství by se mělo stát zásadním cílem celého výrobní cyklu i distribuce potravin.“

Za třetí je nezbytný energetický přechod: postupná, ale okamžitá náhrada fosilních paliv čistou energií. Máme několik let, vědci počítají s maximálně třiceti lety – méně než třiceti lety – na drastické omezení emisí skleníkových plynů do atmosféry. Tento přechod nesmí mít dopad na chudé, na místní populaci a pracující v sektoru energetiky. Způsobem, jak usnadnit tuto změnu, je vést podnikání k neodkladnému požadavku integrální péče o společný dům, vyloučit investice společností, které neplní parametry integrální ekologie, a odměňovat ty, které se konkrétně snaží stavět do středu svojí činnosti parametry udržitelnosti, sociální spravedlnosti a podpory obecného dobra. “

„Nynější ekonomický systém – uzavíral papež – je neudržitelný. Stojíme před morálním imperativem, a praktickou urgencí přehodnotit mnoho věcí: způsob naší výroby i spotřeby, kulturu plýtvání, krátkozraké vize, sdírání chudých a lhostejnost vůči nim, zvyšování nerovností a závislostí na škodlivých energetických zdrojích.“

Integrální ekologie vybízí k novému pojetí vztahů mezi námi a přírodou, což dá zrod nové ekonomii, v níž bude produkce bohatství směřovat k integrálnímu blahobytu lidí a kultivování – nikoli pustošení – našeho společného domu. Znamená to také obnovu politiky, aby byla chápána jako jedna z forem charity. Láska je samozřejmě meziosobní, ale je i politická. Pojí všechny národy i přírodu. Všechny vás tudíž vybízím vydat se na tuto cestu. Tak to navrhuji v Laudato si´a také v nové encyklice Fratelli tutti. Jak sugeruje výraz „Countdown“, musíme neodkladně jednat. Každý z nás může plnit cennou roli, dáme-li se na cestu všichni, dnes. Nikoli zítra, dnes. Budoucnost se totiž buduje dnes, a staví se nikoli osamoceně, nýbrž společně a v harmonii.

Končil papež videoposelství zaslané na digitální konferenci, kterou každoročně pořádá americká neziskovka TED.

 

(mig)

12. října 2020, 14:20