Hledejte

Papež František s experty z Moneyvalu Papež František s experty z Moneyvalu 

Papež k expertům z Moneyval: Nedopusťme nadvládu financí nad člověkem

Vaše práce mi obzvláště leží na srdci, neboť je úzce spojena s péčí o život a pokojné soužití lidstva na zemi - řekl papež papež František v pozdravu adresovaném skupině expertů pro opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, tzv. Moneyval, působícího při Radě Evropy, která je pověřena vyhodnocením prevence finanční kriminality v rámci Svatého stolce a Městského státu Vatikán. 

“Jak jsem napsal v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, považuji za nezbytné znovu promyslet náš vztah k financím (srov. č. 55). V některých případech se totiž zdá, že nadvláda financí nad člověkem byla přijata. Při hromadění bohatství se někdy nehledí na jeho původ, na více či méně přípustné činnosti, z nichž pochází, a na mechanismy zneužívání, jež se za ním mohou skrývat. V některých oblastech tak dochází k tomu, že dotkneme-li se peněz, zakrvavíme si ruce - krví našich bratří. Jinde mohou být finanční zdroje určovány k rozsévání teroru, upevňování hegemonie silnějšího, despoty, který bez skrupulí obětuje život bratra, aby upevnil svou moc.”

Již sv. Pavel VI. navrhoval v encyklice Populorum progressio (č. 51), aby byl z peněz na zbrojení vytvořen Světový fond na pomoc vyděděným, připomněl František a odkázal na svoji právě vydanou encykliku, kde se v 262. článku vrací k tomuto tématu a požaduje, aby se namísto investic do strachu, do jaderných, chemických či biologických hrozeb užívaly finanční prostředky na vykořenění hladu a rozvoj chudých zemí, aby jejich obyvatelé nebyli nuceni opouštět své země.

“Sociální učení církve zdůraznilo pochybenost neoliberalistického “dogmatu”, podle něhož jsou si hospodářské a morální řády natolik cizí a neslučitelné, že první nijak neodvisí od druhého,” pokračoval papež František s odkazem na encykliku Pia XI. Quadragesimo anno (č. 190), na téma, které encyklika Fratelli tutti dále rozvíjí a zcela jasně konstatuje, že “finanční spekulace, jejímž hlavním cílem je snadný výdělek, nadále prolévá krev” (FT, 168).

Ježíš vyhnal kupce z chrámu (srov. Mt 21,12-13; Jan 2, 13-17) a učil, že “nelze sloužit Bohu a mamonu” (Mt 6,24). Když ekonomie ztrácí svou lidskou tvář, vskutku dochází k tomu, že peníze neslouží nám, nýbrž my sami sloužíme penězům. A toto je projev modloslužby, proti němuž jsme voláni zasáhnout a nastolit znovu racionální řád věcí, jenž směřuje k obecnému dobru, podle kterého peníze musejí sloužit a nikoli vládnout (srov. Evangelii gaudium, 58; Gaudium et Spes, 64; Laudato si’, 195).”

Papež na závěr připomněl některé nové normy v oblasti finanční transparentnosti a boje proti praní špinavých peněz a financování zavedené ve Vatikánu v posledních měsících. Jmenoval motu proprio z 1. června letošního roku, kterým vstoupily v platnost Směrnice pro transparentnost, kontrolu a hospodářskou soutěž při zadávání veřejných zakázek, a výnos předsedy vatikánského Guvernatorátu z 19. srpna, kterým se nařizuje dobrovolnickým organizacím a právnickým osobám Městského státu Vatikán povinnost upozorňovat na podezřelé aktivity vatikánský Úřad pro finanční zpravodajství (AIF). 

(job)

 

8. října 2020, 16:23