Hledejte

Papež s šéfredaktorem belgického křesťanského týdeníku Papež s šéfredaktorem belgického křesťanského týdeníku 

Papež: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.

Periodikum, vycházející v Antverpách, oslavilo dvacet let existence společnou poutí jeho  zaměstnanců do Říma. Činnost týdeníku papeži Františkovi přiblížil šéfredaktor Emmanuel Van Lierde a rektor Papežské belgické koleje v Římě, mons. Dirk Smet. Petrův nástupce v promluvě poukázal na důležitost hodnotného zpravodajství, které díky své každodenní přítomnosti v životech lidí ovlivňuje jejich osobní chování i jednání v rodině a společnosti:

“Zejména je velice důležitá existence křesťanských sdělovacích prostředků specializovaných na kvalitní informace o životě církve ve světě, která přispívá k formaci svědomí. Ostatně již název vašeho týdeníku Tertio odkazuje k apoštolskému listu sv. Jana Pavla II., Tertio millennio adveniente, který za blížícího se jubilejního roku 2000 připravoval lidská srdce k přijetí Krista a jeho osvobozujícího poselství”.

Křesťanské sdělovací prostředky mají podporovat kulturu setkávání, která hledí na realitu s důvěrou a podněcuje v křesťanských společenstvích růst nového životního stylu, postrádajícího jakoukoli formu zaujatosti a vyřazování. František pak opětovně varoval před pomluvami, které zamykají srdce společenství a překážejí jednotě církve.

“Sdělovací prostředky zaujímají v rámci církve důležité poslání. Křesťané, kteří v této oblasti pracují, jsou povoláni k velice konkrétnímu uskutečňování Pánovy výzvy k hlásání evangelia po celém světě (srov. Mk 16,15). Křesťanský novinář má podle svého nejlepšího profesionálního vědomí vnášet do mediálního světa nové svědectví, aniž by zakrýval pravdu, či manipuloval s informacemi”.

“Ve změti všudypřítomných hlasů a zpráv totiž potřebujeme lidské příběhy, které hovoří o nás a o všem krásném, co v nás přebývá. Potřebujeme vyprávění, která láskyplně vnímají svět a události, vykládají o našem životě jako o součásti živé tkaniny a odhalují provázanost jednotlivých vláken, jimiž jsme navzájem propojeni” (Poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků, 24.1.2020), připomenul římský biskup a označil novináře za hlavní účinkující v tomto vyprávění.

“Křesťanský odborník v oblasti informační publicistiky má tudíž přinášet naději a důvěru v budoucnost. Jedině tehdy, když budoucnost přijmeme jako pozitivní a možnou skutečnost, dokážeme žít také v přítomnosti, což nám pomáhá udržovat naději zejména dnes, za pandemie, jíž svět prochází. Rozséváte naději v lepší budoucnost. V kontextu nynější krize je navýsost důležité, aby sdělovací prostředky zamezily osamocenosti lidí a poskytovaly jim slovo útěchy”.

Církev na vás hledí s důvěrou a nadějí, protože jste povoláni vykládat přítomnost a hledat způsoby ke sdílení evangelia, přiměřené jazyku a vnímavosti dnešního člověka, loučil se papež František s belgickými novináři.

(jag)

18. září 2020, 12:35