Hledejte

VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS 

Trojice je láska, cele sloužící světu

Papež před mariánskou modlitbou 7. června, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Dnešní evangelium (srov. Jan 3,16-18) ze slavnosti Nejsvětější Trojice podává syntetickým slovníkem apoštola Jana mysterium lásky Boha vůči světu, který stvořil. V krátkém dialogu s Nikodémem se Ježíš prezentuje jako Ten, který naplňuje Otcův plán spásy světa. Praví: »Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna« (v.16). Tato slova sdělují, že veškeré působení třech božských Osob – Otce, Syna a Ducha svatého – je jediným plánem lásky, který zachraňuje lidstvo a svět. Je to plán pro naši spásu.

Bůh stvořil dobrý a krásný svět, ale po hříchu je svět poznamenán zlem a zkažeností. My, muži i ženy, jsme hříšníci, a proto by Bůh mohl svým zásahem svět odsoudit, zničit zlo a potrestat hříšníky. On však miluje svět i přes jeho hříchy. Bůh miluje každého z nás, třebaže chybujeme a vzdalujeme se od Něho. Bůh Otec miluje svět natolik, že na jeho záchranu dává to nejcennější, co má: svého jednorozeného Syna, který dává svůj život za lidi, vstává z mrtvých a spolu s Ním sesílá Ducha svatého. Trojice je tedy Láska, cele sloužící světu, který chce zachránit a znovu stvořit. Dnes, myslíme-li na Boha – Otce, Syna i Ducha svatého – myslíme na Boží lásku! A bylo by krásné, kdybychom vnímali, že jsme milováni: Bůh mne miluje! Tento pocit patří k dnešku.

Když Ježíš prohlašuje, že Otec dal svého jednorozeného Syna, bezděčně nám přijde na mysl Abrahám a obětování jeho syna Izáka, o čemž mluví kniha Geneze (srov. 22,1-14). Taková je „nezměrná míra“ Boží lásky. A připomeňme si také, jak se Bůh zjevuje Mojžíšovi: plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný (Ex 34,6) – tak praví kniha Exodus. Setkání s tímto Bohem, jak  podává kniha Exodus, povzbudilo Mojžíše, takže neměl strach stát se prostředníkem mezi lidem a Hospodinem a říci mu: »Ano, je to lid tvrdošíjný, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví« (Ex 34,9). A tak učinil Bůh, který poslal svého Syna. Jsme dětmi v Synu mocí Ducha svatého. Jsme dědictvím Boha.

Drazí bratři a sestry, dnešní slavnost nás vybízí, abychom se znovu nechali podmanit Boží krásou, dobrotou a nevyčerpatelnou pravdou. Avšak krása, dobrota a pravda - pokorná a blízká - se stala tělem a je součástí našeho života, našich dějin a dějin každého z nás, aby ji každý muž a žena mohli potkat a mít věčný život. A toto znamená věřit: přijmout Boha-Lásku, jež se dává v Kristu a hýbe námi v Duchu svatém, nechat se od Něho potkat a důvěřovat v Něho. Toto je křesťanský život. Láska, setkání s Bohem, hledání Boha, který nás hledá jako první. Bůh nás potkává jako první.

Panno Maria, příbytku Trojice, pomoz nám přijímat otevřeným srdcem Boží lásku, jež nás naplňuje radostí, dává smysl našemu putování v tomto světě a vždycky usměrňuje k cíli, kterým je Nebe.

 

Přeložil Milan Glaser

7. června 2020, 13:28