Hledejte

2020.05.29 Ordo virginum 2020.05.29 Ordo virginum 

Papež k zasvěceným pannám: Nezhášejte prorockou dimenzi svého povolání

„Buďte ženami milosrdenství, zkušenými v člověčenství,“ píše papež František v poselství k 50. výročí obnovy Obřadu zasvěcení panen.

Ordo virginum, jak se nazývá tento způsob zasvěceného života vyhrazený pro ženy, panny i vdovy, je zakotven v Kodexu kanonického práva (kán. 604) a Konregace pro společnosti zasvěceného života mu před dvěma roky věnovala instrukci Ecclesiae Sponsae imago;  v České republice má 40 členek a také vlastní stejnojmenné webové stránky. Početně nejsilnější je ve Francii (620) a v Itálii (600).

„Dosud probíhající pandemie – píše v poselství Petrův nástupce – si vynutila odložení mezinárodního setkání, které se mělo konat v těchto dnech v Římě, ale přesto bych rád spolu s vámi chtěl poděkovat za tento »dvojí Pánův dar církvi«, totiž obnovený Obřad a Ordo fidelium, »který byl restituován církevnímu společenství«, jak řekl Jan Pavel II. u příležitosti 25. výročí (Promluva k účastnicím Mezinárodního setkání Ordo virginum, 2. června 1995).

„Vaše povolání – čteme dále v poselství papeže Františka – vynáší na světlo nevyčerpatelné a mnohotvárné bohatství darů Ducha Zmrtvýchvstalého, který »všechno tvoří nové« (Zj 21,5). Současně je znamením naděje: Otcova věrnost dodnes vkládá do srdcí některých žen touhu zasvětit se Pánu panenstvím ve svém sociálním a kulturním prostředí a zakořenit v místní církvi starobylým a zároveň novým a moderním způsobem života. Pod vedením biskupů jste prohloubily formu svého zasvěceného života a ověřily si, že zasvěcením se v církvi stáváte zvláštním stavem, Ordo fidelium. Pokračujte na této cestě ve spolupráci s biskupy za účelem seriózního rozlišení povolání i počáteční a stálé formace. Dar vašeho povolání je totiž výrazem symfonie v církvi, která je povbuzena, když ve vás rozpoznává ženy, prožívající sesterství.“

„Padesát let po obnovení Obřadu – píše dále papež František – bych vám chtěl říci, abyste nezhášely prorockou dimenzi svého povolání! Byly jste povolány nikoli pro svoje zásluhy, ale Božím milosrdenstvím, aby se vaším životem zaskvěla tvář církve, Kristovy nevěsty, která je  pannou, neboť i když je tvořena hříšníky, opatruje celistvost víry a dává zrod i růst novému lidství. Spolu s Duchem, s celou církví a každým, kdo naslouchá Slovu, jste zvány odevzdat se Kristu se slovy: »Přijď!« (Zj 22,7) a přebývat v síle Jeho odpovědi: »Ano, přijdu brzy!« (Zj 22,20). Toto navštívení Ženicha je horizontem vašeho církevního putování, vaším cílem, slibem každodenního přijetí. Takto „budete moci být hvězdami, jež ukazují světu směr“ (Benedikt XVI., Promluva k účastnicím Setkání Ordo virginum, 15. května 2008)“ – píše mimo jiné slovy Benedikta XVI. papež František v poselství k 50. výročí obnovy Obřadu zasvěcení pannen.

 

(mig)

1. června 2020, 12:54