Hledejte

Jan Pavel II. a kardinál Bergoglio při konzistoři 21. února 2001 Jan Pavel II. a kardinál Bergoglio při konzistoři 21. února 2001  

S vděčností vzpomínáme na svatého svědka

Vatikánské knižní nakladatelství (LEV) připravilo svazek nadepsaný Svatý Jan Pavel II. - 100 let. Slova a obrazy (San Giovanni Paolo II. 100 Anni. Parole e immagini, 128 s.). Drobný tisk předkládá čtenáři pásmo proslavených výroků a obrazů od zvolení polského papeže na Petrův stolec 15. října 1978 až po jeho návrat do Otcova domu 2. dubna 2005. Papež František jej opatři předmluvou, kterou přinášíme v plném znění:

Svatý Jan Pavel II. byl velkým svědkem víry, velkým mužem modlitby, který prožil život v hlubokém ponoru do své doby i v ustavičném kontaktu s Bohem a byl pevným průvodcem církve v dobách velkých proměn. Mnohokrát jsem v dobách svého kněžského a biskupského života hleděl k němu a prosil ve svých modlitbách o dar být věrný evangeliu tak, jak to dosvědčoval on. Jeho magisterium zůstává živým dědictvím církve, jeho encyklika o Ježíši Vykupiteli člověka, o Bohu bohatém ve svém milosrdenství, o Duchu svatém, encyklika “Redemptoris Mater” o Marii v životě církve; jeho sociální encykliky, jeho každodenní učení; převzácný dar, jímž je Katechismus katolické církve. My, kteří jsme žili v letech jeho dlouhého a plodného pontifikátu, máme v paměti vtištěnou jeho vášeň pro lidskost, jeho vstřícnost, jeho hledání dialogu se všemi, jeho vytrvalost v uvádění do pohybu veškerých možností pro zastavení válek, jeho odhodlanost vycházet každému v ústrety a obejmout toho, kdo trpí. V něm, prvním římském biskupovi pocházejícím z východní Evropy,  našla hlas “Mlčící církev”, církev mučedníků zpoza železné opony. 

V úvodu k této krásné iniciativě Vatikánského knižního nakladatelství však nechci mluvit o tomto svatém Janu Pavlu II. Tím, co někdy hrozí upadnout v zapomnění a co bych chtěl předložit pozornosti čtenářů, je velké utrpení, jímž tento papež musel projít ve svém životě. Jeho osobní utrpení bylo provázáno s utrpením jeho lidu a národu, Polska. Předčasně ztratil matku, prožil drama smrti svého milovaného bratra a poté ztrátu otce. Když vstupoval do tajného krakovského semináře, neměl již nikoho ze svých nejbližších. Prožívá naprosté odevzdání se Bohu a své církvi, v době, kdy mnoho jeho přátel přichází o život ve válce. Ve své životopisné knize již jako papež vyjevil, že se každý den ptal, proč právě jej Pán ponechal naživu, když kolem něho umíralo tolik lidí. Utrpení, jímž musel projít v naprosté důvěře v Pána, jej zocelilo a ještě více upevnilo v křesťanské víře, k níž byl vychován ve své rodině. Byl vynikajícím vychovatelem mnoha mladých lidí, kteří skrze něho, mladého kněze, byli uváděni do víry, jež je konkrétní, dosvědčená a žitá v každém okamžiku života. 

Svatý Jan Pavel trpěl také poté, co se stal papežem. V roce 1981 na něj byl spáchán strašlivý atentát. Obětoval život, prolil krev pro církev a dosvědčil, že si můžeme zachovat radost a zůstat sami sebou také v těžké zkoušce nemoci, nesené každodenně ve společenství s Bohem, jenž se stal Člověkem a byl ukřižován pro naši spásu. Můžeme se radovat v jistotě, že jdeme vstříc setkání se vzkříšeným Ježíšem. Od jeho smrti nás dělí již patnáct let. Tři pětiletí nám mohou připadat málo, avšak je to dlouhá doba pro děti a mladé, kteří jej nepoznali nebo na něho mají jen mlhavou vzpomínka z dětských let. Bylo tedy správné u příležitosti stého výročí jeho narození připomenout tohoto velkého svatého svědka víry, kterého Bůh dal své církvi a lidstvu. Byl velkým svědkem milosrdenství a během celého svého pontifikátu nám tento Boží rys připomínal. Je krásné připomenout si ho prostým způsobem, skrze obrazy, jež jsou tolik působivé a schopné zprostředkovat, kým byl Jan Pavel II., a krátké texty a modlitby, vybrané z jeho homilií, dokumentů a učení. Přál bych si, aby se tento text dostal do mnoha rukou a především k mladým. Připomínejme si jeho víru a jeho postava nechť je nám dnes příkladem k prožívání našeho svědectví. Kéž znovu zarezonuje jeho pobídka k rozevření bran Kristu, k životu beze strachu. Kráčejme s radostí, nesnázím navzdory, po stezkách světa, ve stopách velikánů, kteří nás předešli, v jistotě, že nejsme a nikdy nebudeme sami. Tomu nás po celý svůj život učil svatý Jan Pavel II., uchovávaje vždy zvláštní pouto k naší nebeské matce Marii, Matce něžnosti a milosrdenství.

Překlad - job -

18. května 2020, 15:48