Hledejte

Vatican News
2020.04.11 Veglia pasquale nella notte santa 2020.04.11 Veglia pasquale nella notte santa  (Vatican Media)

Papež při Velikonoční vigilii: Nepodléhejme rezignaci, neskoncujme s nadějí

Velikonoční vigilii slavil Petrův nástupce v bazilice svatého Petra. Začala v 21h a kromě udělování křtu dospělým katechumenům, kterým bylo přijetí této svátosti jako ve většině zemí světa odloženo na jindy, proběhla beze změn, ovšem bez účasti lidu, přenášena sdělovacími prostředky.

Liturgie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně má čtyři části: slavnost velikonoční svíce, jež vrcholí zpěvem hymnu Exsultet, potom následuje bohoslužba slova, kterou letos tvořila tři (Gen 1,1.26-31a; Ex 14,15-15,1; Iz 55,1-11) ze sedmi možných čtení ze Starého zákona, epištola (Řím 6,3-11) a evangelium (Mt 28,1-10), po kterém následovala homilie. Papež mluvil o odvaze, kterou dává vzkříšený Ježíš. Mimo jiné řekl:

Odvaha je slovo, které v evangeliu Ježíš pronáší neustále. Jednou jej vyslovili druzí, aby řekli žebrákovi: »Buď dobré mysli, vstaň, Ježíš tě volá!« (Mk 10,49). On, Zmrtvýchvstalý pozvedá nás potřebné. Jsi-li na cestě slabý, křehký a padáš, neboj se, Bůh tě drží za ruku a říká: „Buď dobré mysli!“. Mohl bys však, jako don Abbondio, říci: „Odvahu si sám člověk nedá“ (A. Manzoni, Snoubenci, XXV, překlad Václav Čep, Praha 1973). Nemůžeš si ji dát, ale můžeš ji přijmout jako dar. Stačí otevřít srdce v modlitbě, stačí trochu pozvednout kámen přivalený k srdci a nechat vstoupit Ježíšovo světlo. Stačí pozvání: „Přijď, Ježíši, do mých obav a řekni mi také: buď dobré mysli! S Tebou, Pane, budeme zkoušeni, ale nikoli zmateni. A ať už v nás bude jakýkoli zármutek, budeme vnímat nezbytnost naděje, protože s Tebou kříž vede ke vzkříšení, protože jsi s námi v temnotě naší noci. Jsi jistotou v našich nejistotách, Slovem v našem mlčení, a nic nebude nám nikdy moci odcizit lásku, kterou k nám chováš.

To je zvěst Velikonoc, zvěst naděje, která pokračuje posláním: »Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje« (Mt 28,10), říká Ježíš. »Jde před vámi do Galileje«, říká anděl. Pán nás předchází. Je krásné vědět, že jde před námi, vstoupil do našeho života a naší smrti, aby nás předešel do Galileje, tedy do míst, která Jemu i Jeho učedníkům připomínala všední život, rodinu, práci. Ježíš si přeje, abychom nesli naději tam, do každodenního života. Galilea však byla pro učedníky také místem vzpomínek, především na první povolání. Vrátit se do Galileje znamená vzpomínat, že byli Bohem milováni a povoláni. Potřebujeme se vydat znovu na cestu, upamatovat se, že se rodíme a obrozujeme zdarma daným povoláním lásky. Toto je bod, od kterého je třeba začínat vždy znovu, zejména v krizi, v čase zkoušky.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

Po homilii pokračovala liturgie křestní bohoslužbou, kterou letos tvořila pouze obnova křestních slibů, a následovalo slavení eucharistie. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně zakončil velikonoční mariánský hymnus Regina caeli.

 

(mig)

11. dubna 2020, 13:06