Hledejte

Vatican News
2019.09.08 Vangelo di domenica 2019.09.08 Vangelo di domenica  (© Vatican News)

Papež ke Kristovým legionářům: Pokračovat v obnově

Kvůli mírné indispozici papeže se dnes nekonala plánovaná audience pro 120 členů generální kapituly řeholní kongregace Kristových legionářů a generálního shromáždění společností apoštolského života Regnum Christi, avšak předem napsaná promluva byla adresátům doručena a zveřejněna.

Kristovi legionáři si zvolili nové vedení řádu, tedy generálního představeného a jeho konzultory, kteří vystřídali dosavadní vedení, zvolené před šesti lety na generální kapitule řádu, svolané po apoštolské vizitaci a reformě uložené Benediktem XVI., který zakročil proti jejich zakladateli již na počátku svého pontifikátu. Koncem loňského roku publikovalo vedení Kristových legionářů výsledky vyšetřování případů sexuálního zneužití, kterých se podle této zprávy dopustilo kromě zakladatele dalších 33 kněží tohoto řádu na 175 nezletilých (ve věku 11-16 let), z nichž 60 zneužil zakladatel. Z oněch 33 kněží bylo v minulosti 14 také oběťmi zneužití.

Papež František hned v úvodu svojí promluvy podotýká, že obnova řádu ještě není dokončena, a vrací se k postavě zmíněného mexického kněze, Marciela Maciela Degollado (1920-2008):

Zločinné jednání vašeho zakladatele P. Marciel Maciela Degollada vyšlo najevo v celé závažnosti a vyvolalo v řadách Federace Regnum Christi silnou institucionální i personální krizi. Na jedné straně nelze popřít, že byl „historicky“ zakladatelem všech složek, které reprezentujete, ale na druhé straně jej nemůžete považovat za následováníhodný vzor svatosti. Svým dvojím životem dokázal vytvářet iluzi, že poskytuje oporu. A kromě toho svým personifikovaným vedením do určité míry nakazil charisma, jež původně církvi daroval Duch. To se projevovalo v normách, jakož i v praxi řádového vedení, v poslušnosti i pojetí života.

Když tato situace vyšla najevo, církev neopominula prokazovat svoji mateřskou péči a vyšla vám vstříc různými způsoby, poslala vám osoby s velkým lidským a pastoračním cítěním, jakož i osvědčených kanonických kompetencí. Mezi nimi bych rád jmenoval papežského delegáta, zesnulého kardinála Velasio de Paolis. Nové Konstituce a nové Statuty jsou opravdu „nové“, poněvadž odrážejí nového ducha a nové pojetí řeholního života odpovídající Druhému vatikánskému koncilu a pokynům Svatého stolce a jednak proto, že jsou výsledkem tříleté práce, do níž byly zapojeny všechny vaše komunity, a vedly ke změně mentality. Byla to událost vedoucí l  opravdové konverzi srdce a mysli. Bylo to uskutečnitelné, protože jste byli poddajní vůči pomoci a podpoře, jež vám církev nabídla, a uvědomili jste si skutečnou nezbytnost obnovy, která by vám umožnila vyjít ze sebevztažnosti, do níž jste byli uzavřeni.

S odvahou se otevíráte působení Ducha svatého a vstupujete tak do etapy pravého rozlišování. Doprovázeni církví jste trpělivě a ochotně usilovali o překonání i velmi silných napětí, která občas vznikla. To vyvolalo další změnu mentality, protože to vyžadovalo nové pojetí vzájemných vztahů mezi různými komponenty Federace Regnum Christi. Dobře vím, že to nebylo snadné, protože jsme silně připoutáni ke svým idejím a často nám chybí opravdová indiference, kterou je třeba si osvojovat úkonem vlastní vůle, aby v nás působil Duch svatý. Duch nás vede k odstupu od nás samotných a ke hledání pouze Boží vůle, protože jenom z ní plyne dobro pro celou církev a pro každého z nás.

„Toto úsilí, píše dále papež, vedlo k utvoření Federace Regnum Christi (v červnu loňského roku), složené z řeholního institutu Kristových legionářů, společnosti apoštolského života zasvěcených laiček Regnum Christi a společnosti apoštolského života zasvěcených laiků Regnum Christi. K této Federaci se individuálně přidružují četní laici, kteří neskládají sliby evangelních rad, a tvoří „Duchovní rodinu“, tedy širší zázemí samotné Federace.“

V samotné závěru papež František píše.

Pevně věřím, že vaše nové řádové vedení si uvědomuje, že obnova není u konce, protože změna mentality v jednotlivých lidech a v instituci vyžaduje k asimilaci dlouhou dobu, a potom stálou konverzi. Je to změna, která musí pokračovat ve všech vašich členech. Vrátit se k minulosti by bylo nebezpečné a nesmyslné. Touto obnovou jsou povoláni se ubírat stále a trpělivě jednotlivá vedení třech spojených složek, tedy řeholního institutu či společnosti apoštolského života tak Federace a laiků, k nim přidružených. To vyžaduje, aby trojí vedení mělo jedinou vizi odpovídající vůli, kterou v těchto letech projevila církev svojí blízkostí a konkrétními prostředky, jež dala k dispozici.

Vy členové nových generálních vedení jste dostali od církve mandát pokračovat na cestě obnovy, sklízet a konsolidovat plody, jež uzrály v těchto letech. Jednejte fortiter et suaviter, energicky, co do podstaty, a jemně, co do způsobů, umějte odvážně a zároveň rozvážně rozpoznávat, jakými dalšími cestami je třeba se vydat podle směru, určeného a schváleného církví. Vstoupíte-li poddajně do školy Ducha svatého nebudete přemoženi obavami a pochybnostmi, jež znepokojují a brání jednat. Svěřuji vás mateřské přímluvě Panny Marie, provázím vás svojí sympatií a modlitbou a uděluji ze srdce apoštolské požehnání vám i celé rodině Regnum Christi. A nezapomeňte se prosím modlit za mne.

Končí text papeže Františka účastníkům generálních kapitul řeholního institutu Kristových legionářů a dvou sdružení apoštolského života Regnum Christi.

 

(mig)

 

29. února 2020, 19:20