Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-CHRISTMAS-URBI-ORBI VATICAN-POPE-CHRISTMAS-URBI-ORBI 

Papežovo vánoční poselství Urbi et Orbi

V poledne se na Svatopetrském náměstí sešlo 50 tisíc lidí, aby přijali papežovo vánoční poselství a požehnání Urbi et Orbi.

Leitmotivem papežovy promluvy byla slova proroka Izaiáše  z liturgie Narození Páně: „Lid, který chodí ve tmě, vidí veliké světlo“ (Iz 9,1).

Z lůna matky církve se této noci opět zrodil Syn Boží, který se stal člověkem. Jeho jméno je Ježíš, což znamená Bůh zachraňuje. Otec, věčná a nekonečná Láska, Jej poslal na svět nikoli proto, aby ho odsoudil, nýbrž  zachránil (srov. Jan 3,17). Otec dává Syna v nezměrném milosrdenství. Dal Jej všem. Dal Jej navždy. A On se zrodil jako plamínek, který hoří ve tmě a chladu noci.

Ono Dítě, narozené z Panny Marie, je Boží Slovo, učiněné tělem. Slovo, které usměrňovalo srdce i kroky Abraháma k zaslíbené zemi a nadále přitahuje ty, kdo důvěřují Božím zaslíbením.  Slovo, které vedlo Židy na cestě z otroctví ke svobodě a nadále volá otroky každé doby, i dnes, aby vyšli ze svých žalářů. Slovo, které září více než Slunce, se vtělilo v maličkého Syna člověka, Ježíše, který je světlem světa.

Proto volá prorok: »Lid, který chodí ve tmě, vidí veliké světlo« (Iz 9,1). Ano, v lidských srdcích existují temnoty, ale Kristovo světlo je větší. Existují temnoty v osobních,  rodinných a sociálních vztazích, ale Kristovo světlo je větší. Existují  temnoty v ekonomických, geopolitických a ekologických konfliktech, ale Kristovo světlo je větší.

Jako obvykle potom papež připomněl některé konkrétní konfliktní situace: Nejprve trpící děti, dále konflikty na Blízkém východě, zejména v Sýrii a humanitární krizi v Jemenu. Politická napětí v Libanonu, Svaté zemi a Iráku. Politické otřesy v různých zemích amerického kontinentu a jmenovitě zkoušený  venezuelský lid. Z evropských zemí zmínil Ukrajinu, toužící po míru. Dále poukázal na situace, které v Africe připravují lidi o domov a rodinu a často je nutí emigrovat. Zmínil násilím zmítaný východní region Demokratické republiky Kongo, upozornil na pronásledování křesťanů a na extremismus v Burkina Faso, Mali, Nigeru a Nigérii, a řekl:

Boží Syn, který sestoupil z nebe na zem, ať chrání a podporuje ty, kdo v důsledku těchto či jiných nespravedlností musejí emigrovat v naději na bezpečnější život. Je nespravedlností nutit je překonávat pouště a moře, které se mění ve hřbitovy. Je nespravedlností nutit je snášet nevyslovitelná příkoří, otroctví všeho druhu a mučení v nelidských detenčních táborech. Je nespravedlností vyhánět je z míst, kde mohou mít naději na důstojnější život, a konfrontovat je s bariérami lhostejnosti.

A své poselství zakončil:

Emmanuel ať je světlem pro celé raněné lidstvo.  Ať dá pookřát našim často zatvrzelým a sobeckým srdcím a učiní z nás nástroje svojí lásky. Skrze naše chudé tváře, daruj svůj úsměv dětem celého světa: opuštěným a těm, kdo trpí násilím. Skrze naše slabé ruce, obleč chudé, kteří nemají co na sebe, daruj chléb hladovým a pečuj o nemocné. Naší křehkou přítomností buď nablízku starým a opuštěným lidem, migrantům a marginalizovaným. Tento sváteční dne daruj všem svoji něhu a rozežeň temnoty tohoto světa.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežova vánočního POSELSTVÍ Urbi et Orbi je ZDE

Potom následovala mariánská modlitba Anděl Páně a slavnostní apoštolské požehnání Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.

Na rozloučenou pak Svatý otec dodal:

Drazí bratři a sestry, znovu přeji požehnané Vánoce vám všem, kteří jste přišli na toto náměstí ze všech částí světa a kteří nás v různých zemích sledujete prostřednictvím rozhlasu, televize a dalších komunikačních prostředků. Děkuji vám za vaši účast na tomto dnu radosti. Všichni jsme povoláni dávat světu naději, zvěstovat slovem a zejména svědectvím svého života, že se narodil Ježíš, náš pokoj. Nezapomeňte se prosím modlit za mne. Dobrou chuť k obědu a nashledanou.“

 

(mig)

25. prosince 2019, 14:55