Hledejte

Vatican News
Audience pro sdružení italských seniorů Audience pro sdružení italských seniorů  (Vatican Media)

Papež: Stáří je životním obdobím daru a dialogu

Nevšímejme si převážně nákladů a rizik spojených se stářím, nýbrž vyzdvihněme zdroje a potenciál seniorů, zdůraznil dnes papež František při setkání s italskou asociací, která sdružuje penzionované zaměstnance italských podniků.

Vznikla před sedmdesáti lety, má šedesát lokálních zastoupení ve všech italských regionech a kromě poradních služeb starým lidem a obhajoby jejich práv se zaměřuje především na dobrovolnickou činnost v různých společenských odvětvích – od zdravotnictví po kulturní osvětu. To vše dosvědčuje, že stáří je životním obdobím, které se vyznačuje dáváním a dialogem.

„Na sociální rovině nelze staré lidi považovat za přítěž, nýbrž za zdroj a obohacení. Projevuje se to v jejich přístupu k dobrovolnické činnosti, která je cennou příležitostí k prožívání nezištné dimenze našeho bytí. (...) Dobrovolnická práce tak podporuje to, čemu se říká „aktivní stáří“, protože přispívá ke zlepšení životní kvality poté, co z ní vymizí důležité rozměry ustavující osobní identitu, jako bylo rodičovství anebo profesionální činnost, která ustala odchodem do penze.“

Největší výzva, s níž se v příštích letech bude naše společnost vyrovnávat, bude právě stále účinnější zúročení lidských zdrojů, které do lidského společenství přinášejí senioři.

„Jde o to, aby na lokální rovině vznikaly solidární sítě, ve kterých by staří lidé byli aktivními protagonisty, a nikoli jen adresáty pečovatelských služeb. Bude proto důležité, abychom seniory nepojímali pouze v jejich potřebách, nýbrž také jako nositele nových podnětů či snů, jak často říkám biblickými slovy, ovšem snů, naplněných pamětí, nikoli prázdných a marnivých jako některé televizní reklamy. Sny starých lidí jsou prodchnuté pamětí a proto jsou zcela zásadní pro životní cestu mládeže. Poskytují totiž kořeny. Od starých lidí proudí míza, díky níž strom roste, rozkvétá a dává plody.“

Tím se dostáváme k mezigeneračnímu dialogu, který je druhým hlediskem při popisování pokročilého věku, pokračoval Svatý otec. Ve stáří Pán obnovuje své povolání a vybízí nás, abychom předávali víru, přimlouvali se za druhé v modlitbě, byli nablízku lidem v nouzi:

„Staří lidé, prarodiče, mají jedinečnou a výjimečnou schopnost, s níž si všímají problematických situací. Když se pak za tyto situace modlí, jejich modlitba je silná a mocná! Prarodičům, kterým se dostalo požehnání vidět syny svých synů (Žl 128,6), je svěřena veliká úloha: předávat životní zkušenost, dějiny rodiny, společenství a národa.“

V závěru promluvy k italskému sdružení seniorů papež František opětovně varoval před odepisováním mladých i starých lidí z ekonomických důvodů pod záminkou zachování „vyváženého“ hospodářského systému, který však staví na první místo zisk namísto člověka.

Jsme všichni vyzýváni, abychom se postavili na odpor této skartační kultuře. Houževnatě naopak budujme jinou, laskavější, lidštější a inkluzivnější společnost, která nepotřebuje vyřazovat lidi slabé na těle i na duchu, nýbrž spíše své kroky poměřuje podle těchto lidí.“

Zítra se církev začíná v přípravě na Vánoce modlit za moudrost, zakončil papež František. Tento svět potřebuje moudrost a zkušenost starých lidí, aby se naučil větší úctě k právům každého člověka, loučil se s asociací italských seniorů ANLA.

(jag)

16. prosince 2019, 14:02