Hledejte

Vatican News
Se zaměstnanci měsíčníku Aggiornamenti Sociali Se zaměstnanci měsíčníku Aggiornamenti Sociali  (Vatican Media)

František: Při výkladu společenských jevů nemůže křesťan odhlédnout od opce pro chudé

Vaší úlohou je nejenom zprostředkování důvěryhodných informací, ale také doprovázení čtenářů při utváření vlastního úsudku a zodpovědného jednání, které by se neřídilo zprávami z doslechu či fake news. Těmito slovy se dnes papež František obrátil k redakci italského časopisu Aggiornamenti sociali, který již téměř sedmdesát let vydávají jezuité spolu s laickými odborníky.

Petrův nástupce svým hostům předal připravený text a dal přednost spontánní konverzaci.

V psaném pozdravu vysvětluje, že měsíčník Aggiornamenti sociali se řídí heslem „orientovat se v proměnlivém světě“ a přináší analýzu sociálních, politických a církevních témat.

„Orientovat se znamená pochopit, kde jsme se ocitli, jaké jsou naše opěrné body a jakým směrem se máme pohybovat. Pokud se totiž orientujeme, abychom pak zůstali stát, je to zbytečně vynaložená námaha. Orientace se tak úzce podobá rozlišování – potřebujeme se učit, jak rozpoznávat hlas Ducha, vykládat jeho znamení a následovat jeho hlas, nikoli jiné.“

Nepostačuje tudíž pouze duchovní vnímavost, nýbrž je zapotřebí vědecká analýza sociálních jevů. Na druhé straně je nutné pěstovat náležitou vyváženost, abychom na realitu nepohlíželi asepticky, ale pojímali ji z hlediska učedníka, který si osvojuje Mistrův soucit a stejně jako Ježíš jej projevuje vůči trpícím a chudým lidem i vůči naší utiskované a devastované zemi.

„Křesťan při rozlišování sociálních jevů nemůže odhlédnout od přednostní volby chudých. Ještě dříve, než jim poběžíme na pomoc, po nás tato volba žádá, abychom stáli na jejich straně i tehdy, když pohlížíme na společenskou dynamiku. O jejích hodnotách a rozporech nás chudí lidé mohou mnohému naučit! (srov. Evangelii gaudium, 197-201). Jednou ze silných stránek vašeho časopisu je skutečnost, že dáváte prostor odepisovaným lidem. Nadále jim naslouchejte a provázejte je, aby jejich hlas zazněl. Badatelé a myslitelé v oboru sociálních otázek jsou povoláni, aby měli srdce pastýře, který čpí ovcemi.“

Výkladu sociálních jevů se nemůže zhostit samotný jedinec a ani papež či církev nedokáží pojmout veškerá významná hlediska, píše dále římský biskup a vyzývá k poctivé a upřímné konfrontaci s komunitou jako celkem:

„Jde o to vybudovat vztah, učiněný ze slov a gest, vytyčit si společný cíl a snažit se ho dosáhnout. V této dynamice každý svobodně promlouvá, ale také naslouchá a je ochoten se učit změnám. Vedeme-li dialog, budujeme cestu, po níž můžeme kráčet společně, a pokud je to zapotřebí, také mosty, po kterých si vyjdeme vstříc a podáme si ruku. Neshody a střety nemáme popírat anebo zastírat, jak to často děláme i v církvi. Je nutné se jich ujmout, abychom se kvůli nim nezastavili. Konflikt nemůže mít poslední slovo, ale má zahajovat nové procesy.“

Rovněž intelektuální hledání je cestou, po které se máme ubírat společně, zdůrazňuje František. Vyhneme se tak pokušení ideové abstrakce, kvůli níž zapomínáme na konkrétní činnost a spolupráci, která by se měla rozvíjet především v rámci tří sociálních kategorií, poznamenal dále. První je začlenění lidí na okraji společnosti, kteří si mnohdy velice originálně všímají toho, co ostatní nevidí. Jako další naléhavý úkol jmenuje papež mezigenerační setkávání a, konečně, podporu příležitostí, při kterých se křesťané mohou potkat s příslušníky jiných náboženství a všemi lidmi dobré vůle.

„Vyžaduje to od nás, abychom se poměřovali s atavistickým strachem a silně zakořeněným napětím, které se někdy týkají mezináboženských vztahů a jindy zase odkazují ke kontrastům mezi „laiky“ a „katolíky“, jež se vinou celými italskými dějinami a zachytily se uvnitř církve. Nesmíme na ně zapomínat, ale naopak jim máme věnovat výjimečnou pozornost. Pokud se nám totiž nepodaří sjednotit celou lidskou rodinu, nebude možné pokračovat v hledání udržitelného a všestranného rozvoje.“

V závěru předané tištěné promluvy Svatý otec ubezpečuje italské jezuity i jejich spolupracovníky, že úsilí o spravedlnost a péče o společný domov jsou spojeny s příslibem radosti a plnosti, neboť jimi vstupujeme do dynamiky blahoslavenství.

(jag)

 

 

6. prosince 2019, 14:25