Hledejte

Audience pro účastníky plenárního zasedání Úřadu pro laiky, rodinu a život Audience pro účastníky plenárního zasedání Úřadu pro laiky, rodinu a život 

Papež František: Neklerikalizujte laiky a otvírejte prostor ženám

Nejste sociální ani církevní inženýři, kteří plánují strategie aplikovatelné na celém světě, řekl papež v promluvě k plenárnímu shromáždění vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život. Tato instituce založená v létě 2015 vznikla fúzí někdejších Papežských rad pro rodinu a pro laiky. Podle statut úzce spolupracuje také s Papežskou akademií pro života a s Papežským institutem Jana Pavla II.

Cítit s církví, usilovat o svornost a hledět na svět bratrským pohledem – v těchto čtyřech doporučeních shrnul papež František základní postoje, které – jak řekl – mají inspirovat práci členů a poradců Úřadu pro laiky rodinu a život. Ve službě univerzální církvi se mají členové tohoto mladého orgánu Svatého stolce snažit “vycházet ze sebe a vstupovat do nové perspektivy, jež může některým připadat nezvyklá,” řekl papež.

“Především jde o přechod od lokální k univerzální perspektivě. Církev se neztotožňuje s mojí domovskou diecézí, církevním hnutím, k němuž náležím, nebo s teologickou školou či duchovní tradicí, v níž jsem byl formován. Katolická církev je univerzální a je daleko širší, má širšího ducha, je “velkodušná” ve srovnání s mým individuálním názorem. Cítit se srdcem církve tedy znamená cítit katolicky, univerzálně, s pohledem upřeným k celku církve a světa a nikoli pouze k jedné jeho části.”

František žádal po členech Úřadu pro laiky, rodinu a život také úsilí vykročit za své specifické kompetence a vžít se do role církve jako matky. Klást si otázku, jak církev-matka cítí ten či onen problém. Mezi charakteristikami tohoto církevního cítění zdůraznil svornost dětí církve, bez protěžování a zvýhodňování některých. Papež proto kladl na srdce práci pro pozitivní spolupráci mezi laiky kněžími a zasvěcenými, mezi diecézními institucemi a laickými hnutími, mezi mladou a starší generací. Předcházejte “neplodným antagonismům”, zdůrazňoval František.

“Jako každá matka si církev přeje, aby její děti vyrostli k autonomii, tvořivosti a podnikavosti, aby nezůstaly infantilní. Stejně tak všichni věřící laici, děti církve, mají být provázeni v růstu a stát se “dospělými”, překonat vzdor a strach a se smělostí a odvahou vyjít navenek, aby dali své talenty do služeb nových misií ve společnosti, kultuře, politice, a postavili se bez obav a komplexů k výzvám, které před nás klade současný svět.”

Pravá matka rovněž střeží dějiny a živou tradici rodiny, pokračoval papež František a vybídl členy nového úřadu k zachování všeho dobrého, co učinily obě předchozí papežské rady a k dalšímu rozvíjení této práce. Papež pak obrátil pozornost k tématu plenárního zasedání, jímž je formace laických věřících a posílení jejich identity a misijního poslání ve světě:

“Vy nejste sociální či církevní inženýři, plánující strategie, které by se měly uskutečňovat po celém světě, aby se mezi laiky šířila jakási náboženská ideologie. Jste povoláni přemýšlet a jednat jako “bratři ve víře”, s vědomím, že církev se vždy rodí z osobního setkání s živým Bohem a čerpá výživu ze svátostí církve. Veškerá křesťanská formace se vždy musí opírat o tuto základní zkušenost setkání s Bohem a o svátostný život.”  

Křesťanská formace se tedy nemůže zaměřovat pouze na akce. Její nedílnou součástí je modlitební život, nebojte se tedy svěřovat doprovázení v duchovním životě jiným laikům, podotkl papež. Jak dále zopakoval, na prvním místě nejde o rozvíjení struktur a programů, nýbrž o rozvíjení vědomí, že laici jsou Kristovými svědky ve všech prostředích a situacích. František vybídl také k pozornosti k okrajovým skupinám laiků, ať už k těm, kdo jsou na odlehlých místech a nemají přístup k formaci, žijí jako malé ostrůvky uprostřed jiných kultur nebo žijí pouze z lidové zbožnosti či modlitby v rodině. Na závěr varoval před klerikalizací laiků, totiž před pokušením odbíhat od laických povinností a příliš rychle usilovat o funkce u oltáře:

“Vidím tento jev také u jáhnů. Stanou se trvalými jáhny a místo toho, aby byli strážci služby v diecézi, ihned pohlížejí k oltáři a nakonec jsou z nich “nedošlí kněží”, kněží na půl cesty. Proto radím biskupům: “Oddalte jáhny od oltáře”, ať jdou sloužit. Mají být strážci služby a nikoli ministranty první kategorie či kněžími druhé kategorie.”

Na závěr pak papež poukázal k zastoupení žen v Úřadu pro laiky, rodinu a život, který má dvě podsekretářky. Vybídl k dalšímu zapojování žen do služby, ale také k jejich obsazování na vedoucí místa. Prozradil dokonce, že při zvažování kandidátů na místo prefekta Ekonomického sekretariátu, fugurovala na seznamu dvě ženská jména. Vedle žádoucího postupování zodpovědných míst v církvi ženám však František vyzdvihl ještě další roli ženy v církevní struktuře, roli, která neulpívá na funkcích, je přesažná. “Musíme ještě pracovat na smyslu této “přesažnosti”, protože žena je obrazem církve-matky”, zdůraznil papež.  

(job)

16. listopadu 2019, 13:14