Hledejte

Vatican News
Pope Francis' Regina Coeli Prayer Pope Francis' Regina Coeli Prayer  (ANSA)

Boží Duch vede nás a církev

Papež před polední modlitbou Regina Caeli 26. května, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Evangelium této 6. neděle velikonoční nám prezentuje úryvek z promluvy, kterou pronesl Ježíš k apoštolům při Poslední večeři (srov. Jan 14,23-29). Mluví o působení Ducha svatého a slibuje: »Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já« (v.26). Před blížícím se  ukřižováním Ježíš ujišťuje apoštoly, že nezůstanou sami. Bude s nimi navždy Duch svatý, Přímluvce, který jim bude oporou v poslání šířit evangelium do celého světa. V původním řeckém jazyce označuje termín „Přímluvce“ Toho, kdo je po boku, aby podporoval a těšil. Ježíš se vrací k Otci, avšak nadále učí a proniká učedníky působením Ducha svatého.

V čem spočívá poslání Ducha svatého, kterého slibuje Ježíš? Říká to On sám: »Naučí vás všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já«. Během svého pozemského života předal Ježíš všechno to, co chtěl apoštolům svěřit: dovršil Zjevení Boží, tedy všechno to, co chtěl Otec říci lidstvu Synovým vtělením. Úkolem Ducha svatého je připomínat, dávat plné porozumění a vést ke konkrétnímu uskutečňování Ježíšova učení. A právě to je posláním církve, jež se uskutečňuje určitým životním stylem, vyznačujícím se těmito požadavky: vírou v Pána a zachováváním Jeho Slova; poddajností Duchu svatému, který nepřetržitě oživuje a zpřítomňuje Zmrtvýchvstalého Pána; přijetím a dosvědčováním Jeho pokoje v otevřenosti a setkávání s druhými.

Aby toto všechno církev uskutečnila, nemůže zůstat statickou, nýbrž je povolána jednat za aktivní účasti každého pokřtěného jako putující společenství, oživované a nesené světlem a silou Ducha svatého, který obnovuje všechno. Jde o osvobození ze světských pout, jimiž jsou naše mínění, naše strategie a naše cíle, které víru zatěžují, abychom poddajně naslouchali Pánovu Slovu. Takto Boží Duch vede nás a církev, aby se autenticky zaskvěla její krásná a zářivá tvář, jak si přeje Kristus.

Pán nás dnes vybízí, ať otevřeme srdce daru Ducha svatého, který nás vede stezkami dějin. On nás den po dni vychovává k logice evangelia, logice přívětivé lásky, »učí nás všemu« a »připomíná všechno, co nám řekl« Pán.

Kéž Maria, kterou tento měsíc květen ctíme a se zvláštní úctou vzýváme jako svoji nebeskou matku, vždycky chrání církev a celé lidstvo. Ona, která svojí pokornou a odvážnou vírou plně spolupracovala s Duchem svatým na Vtělení Božího Syna, ať pomáhá také nám nechat se poučovat a vést Přímluvcem, abychom Boží Slovo přijali a dosvědčovali svým životem.

Přeložil Milan Glaser

26. května 2019, 19:47