Hledejte

Vatican News
Pope Francis' general audience Pope Francis' general audience  (ANSA)

Apoštolská cesta do Spojených arabských emirátů

Katecheze papeže při generální audienci 6. února 2019, aula Pavla VI.

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

V uplynulých dnech jsem vykonal krátkou apoštolskou cestu do Spojených arabských emirátů. Cestu nedlouhou, ale velmi významnou, která v návaznosti na setkání z roku 2017 na Al-Azhar v Egyptě napsala novou stránku dějin dialogu mezi křesťanstvím a islámem i snahy prosazovat ve světě mír na základě lidského bratrství.

Poprvé se papež vydal na Arabský poloostrov a Prozřetelnost tomu chtěla, že to byl papež jménem František, 800 let po návštěvě svatého Františka z Assisi u sultána Al-Malik al-Kamila. Často jsem myslel na svatého Františka během této cesty. Pomáhal mi, abych během prožívání různých okamžiků této návštěvy měl na srdci evangelium, lásku Ježíše Krista. Nesl jsem si v srdci Kristovo evangelium; modlitbu k Otci za všechny Jeho děti, zejména za ty nejchudší, za oběti nespravedlností, válek a bídy; modlitbu za to, aby dialog mezi křesťanstvím a islámem byl rozhodujícím faktorem míru v dnešním světě.

Srdečně děkuji korunnímu princi, prezidentovi, viceprezidentovi a všem představitelům Spojených arabských emirátů, kteří mne přijali s velikou zdvořilostí. Tato země se během posledních desetiletí velice rozvinula, stala se křižovatkou mezi Východem a Západem, jakousi multietnickou a mnohonáboženskou „oázou“, a tedy vhodným místem pro šíření kultury setkání. Hluboké uznání vyslovuji biskupovi Paulovi Hinderovi, apoštolskému vikáři Jižní Arábie, který připravil a zorganizoval tuto událost pro katolickou komunitu, a můj dík patří kněžím, řeholníkům a laikům, kteří pečují o křesťanskou přítomnost v oné zemi.

Měl jsem příležitost pozdravit prvního – dnes devadesátiletého – kněze, který tam odešel a založil četné tamější komunity. Je na vozíku, slepý, ale z jeho tváře nemizí úsměv. Usmívá se, protože sloužil Pánu a prokázal mnoho dobra. Pozdravil jsem také dalšího devadesátilétého kněze, který však chodí a dosud pokračuje v práci. Bravo! A také mnohé další kněze, kteří slouží křesťanským komunitám latinského, syrsko-malabarského, syrsko-malankarského a maronitského ritu, pocházejících z Libanonu, Indie, Filipín a dalších zemí.

Kromě proslovů byl v Abú Dhábí učiněn jeden další krok: vrchní imám z Al-Azhar a já jsme podepsali Dokument o Lidském Bratrství, ve kterém společně stvrzujeme všeobecné povolání všech mužů a žen být bratry jakožto synové a dcery Boží, odsuzujeme každou formu násilí, zejména takového, které se halí do náboženských motivací, a zavazujeme se šířit ve světě autentické hodnoty a pokoj. Tento dokument bude studován ve školách a univerzitách mnoha zemí. A také já vám doporučuji jej číst a poznat, protože skýtá mnoho podnětů k pokračující cestě v dialogu o lidském bratrství.

V naší době, kdy existuje silné pokušení vidět vznikající střet mezi křesťanskou a islámskou civilizací a pokládat samo náboženství za zdroj konfliktu, chtěli jsme vyslat jasný a rozhodný signál, že se i přesto lze setkat, je možné se respektovat a vést dialog, a že i přes rozdílnost kultur a tradic křesťanský i islámsky svět oceňuje a hájí společné hodnoty: život, rodinu, náboženské cítění, úctu ke starším, výchovu mladých apod.

Ve Spojených arabských emirátech žije o málo víc než milion křesťanů: pracujících, kteří pocházejí z různých asijských zemí. Včera ráno jsem se setkal s reprezentanty katolické komunity v katedrále sv. Josefa v Abú Dhábí, velmi jednoduchém chrámu, a potom jsem měl pro všechny bohoslužbu. Bylo jich mnoho. Prý jich kromě těch, kdo byli na stadionu, který má kapacitu 40 tisíc, bylo u velkoplošných obrazovek kolem stadionu až 150 tisíc! Slavil jsem eucharistii na městském stadionu, hlásal evangelium Blahoslavenství. Při mši koncelebrovali přítomní patriarchové, vyšší arcibiskupové a biskupové a modlili jsme zejména za mír a spravedlnost se zvláštním zaměřením na Blízký východ a Jemen.

Drazí bratři a sestry, tato cesta patří mezi Boží „překvapení“. Chvalme tedy Boha a Jeho Prozřetelnost a modleme se, aby zaseté zárodky přinášely plody podle Jeho svaté vůle.

 

Přeložil Milan Glaser

6. února 2019, 14:42