Hledejte

Vatican News
2018-08-10 Incontro, meeting, convention dei Cavalieri di Colombo a Baltimora 2018-08-10 Incontro, meeting, convention dei Cavalieri di Colombo a Baltimora 

Papežské poselství Kolumbovým rytířům

V Baltimoru se konal výroční plenární sraz Kolumbových rytířů, největšího římskokatolického dobročinného bratrstva, které bylo založeno v USA roku 1882, má na celém světě jeden milion sedm set tisíc členů a značně se podílí na financování aktivit katolické církve.

Papež každoročně zasílá prostřednictvím státního sekretáře poselství účastníkům jejich srazu. Papež František letos „poděkoval za nasazení Kolumbových rytířů při šíření evangelia rodiny“ a vybídnul je, aby „bránili autentické manželství a rodinu v rámci společnosti“. „Zatímco se Jeho Svatost připravuje na cestu do Irska na světové setkání rodin – píše z papežova pověření kardinál Pietro Parolin velmistrovi Carl Andersonovi – vyjadřuje svoji vděčnost Kolumbovým rytířům celého světa za jejich nasazení při hlásání evangelia rodiny podporou mužů v jejich poslání být katolickými manželi a otci a hájit autentické manželství a rodinu v rámci společnosti. Jak napsal v apoštolské exhortaci Amoris laetitia, »církev je rodinou rodin« (č.87) a skrze ni se Kristova věrná a vykupitelská láska neustále šíří do našeho světa, přivádí ke Kristu a vytváří pokoj, který svět nemůže dát (Jan 14,27). Svatý otec pevně doufá, že vaše bratrstvo nadále povede a bude podporovat zejména mladé lidi, aby ve světě, který světélkováním odporuje evangeliu, usilovali o věrnost Kristových učedníků jako věrní synové církve“.

Papežské poselství Kolumbových rytířům přečetl účastníkům jejich srazu arcibiskup Leonard P. Blair z Hartfordu, diecéze, ve které toto bratrstvo vzniklo. Kardinál Parolin poukázal na zakladatelské charisma a úctyhodnou historii bratrstva, které v „nerozlučitelném svazku víry a činorodé lásky“ vedlo první rytíře k budování bratrské společnosti pomocí křesťanské formace a vzájemné podpory mezi sebou. To je dodnes aktuální, poznamenává papežské poselství, poněvadž Svatý otec v naší době požaduje po celé církvi, aby si nově uvědomila „svoji odpovědnost za péči jedněch o druhé a konkrétně žila podle víry projevující se láskou. Také v nedávné apoštolské exhortaci Gaudete et exsultate, 63) o povolání ke svatosti, „František píše o blahoslavenstvích jakožto průkazu totožnosti Kristových následovníků. V Horském kázání se totiž »rýsuje tvář Mistra, jíž jsme povoláni dát zazářit v každodennosti svého života«. Velcí světci, kteří nás svým následováním Krista inspirují – pokračuje papežské poselství - spojovali víru, modlitbu a praktickou lásku.“ Z tohoto důvodu Svatý otec „povzbuzuje vytrvalé snahy Kolumbových rytířů na všech úrovních, aby dosvědčovali Boží lásku skrze konkrétní solidaritu s chudými a potřebnými.“ Proto – píše dále kardinál Parolin – patří uznání členům Councils, jak se nazývají lokální organismy tohoto bratrstva – za jejich nespočetné skutky dobročinné lásky prokazované mlčky a ukazující pravdivost slov matky Terezy z Kalkaty: Bůh »se snižuje a slouží si námi, tebou i mnou, aby navzdory našim hříchům, navzdory naší bídě a našim nedostatkům přebývala ve světě Jeho láska a soucit. On na nás závisí ve svojí lásce ke světu a v prokazování toho, jak jej miluje“ (Gaudium et spes, 107). Papež dále poděkoval za pomoc, kterou poskytují Kolumbovi rytíři bratřím a sestrám nejširší křesťanské rodiny, trpícím pronásledováním a předsudky zvláště na Blízkém východě. Na letošním 136. srazu, jehož účastníkům zaslal své poselství také prezident Donald Trump, se sešly dva tisíce Kolumbových rytířů reprezentujících téměř dva miliony svých členů.

 

(mig)

16. srpna 2018, 19:36