Hledejte

Vatican News
Setkání s irskými biskupy, Dublin, 26. srpna 2018 Setkání s irskými biskupy, Dublin, 26. srpna 2018  (Vatican Media)

Setkání s irskými biskupy

Posledním bodem programu papeže Františka na irské půdě bylo setkání s Irskou biskupskou konferencí., která sdružuje biskupy čtyř církevních provincií a 22 diecézí Irské republiky a Severního Irska. Probíhalo v kostele P. Marie Růžencové a sv. Kateřiny Sienské při dublinském konventu sester dominikánek.

Johana Bronková - Vatikán

Kněží jsou pro biskupy ti nejbližnější z bližních

Jak papež František předeslal, setkání navázalo na “bratrskou debatu” zahájenou před rokem během návštěvy ad Limina v Římě. Svatý otec vyslovil přesvědčení, že církev v Irsku zůstává navzdory všemu silná, a povzbuzoval je, v jejich úkolu být otci celé velké rodiny, jakou je církev v Irsku:

Slova, s nimiž se k vám chci obrátit dnes večer, jsou proto – v návaznosti na dnešní homilii – slovy povzbuzení pro vaši práci v těchto nesnadných okamžicích, abyste vytrvali ve své službě hlasatelů evangelia a pastýřů Kristova stádce. Jsem vám vděčný zejména za pozornost, kterou věnujete chudým, vyloučeným a potřebným, jak dosvědčil váš nedávný pastorační list o bezdomovcích a závislostech. Jsem vám vděčný také za pomoc, jakou prokazujete svým kněžím, jejichž bolest a sklíčenost, způsobená nedávnými skandály, často zůstává nepovšimnuta. Buďte kněžím nablízku! Jsou těmi nejbližnějšími z bližních, které jako biskupové máte!

Nevracet se k autoritářské představě církve

Těžké hříchy a chyby minulosti byly tématem, které se během apoštolské cesty opakovaně vynořovalo. Papež František se k němu vrátil také v promluvě k biskupům. Ocenil jejich úsilí o očištění a smíření s oběťmi i vypracování přísných norem na ochranu nezletilých. Za vzor kladl biskupům před oči ponížení Božího Syna:

V těchto letech jsme byli všichni nuceni otevřít oči a uvědomit si závažnost a rozsah zneužívání moci, svědomí a sexuálního zneužívání v různých sociálních kontextech. V Irsku, stejně jako i jinde, může poctivost a koherentnost, s níž církev chce čelit této bolestné kapitole svých dějin, posloužit za příklad a připomínku pro celou společnost. Pokračujte touto cestou! Ponížení jsou bolestná, avšak byli jsme spaseni skrze ponížení Božího Syna – a to nám dodává odvahu. Kristovy rány nám dodávají odvahu! Žádám vás a prosím o blízkost – to je to správné slovo – o blízkost Pánu a Božímu lidu. Nevracejte se k odtažitosti a klerikalismu, který v některých okamžicích vašich dějin vytvářel obraz církve jako autoritářské, tvrdé a autokratické.

Katecheze začíná modlitbou 

Papež František se vrátil také k právě zakončenému Světovému setkání rodin. Zdůraznil roli křesťanské rodiny v předávání víry, ale upozornil také na význam katolických škol a katechetických programů pro formování „kultury víry“ a smyslu pro „misionářské učednictví“.

Někdy máme představu, že formace ve víře znamená předávání náboženských představ a nemyslíme na formaci srdce a jednání. Včera mi irský prezident řekl, že napsal poemat o Descartesovi a dodal víceméně toto: „Chlad myšlení zahubil hudbu srdce“. Je samozřejmě zapotřebí formovat myšlení, ale nesmí se zapomínat na srdce. A také učit modlitbě, od samého počátku je nutné učit děti, aby se modlily!

Kristova pravda osvobozuje vždy a všude

Pohoršení ze skandálů vystavilo tradičně silnou víru irského národa zkoušce, pokračoval papež. Spolu s tím, však nastala příležitost k vnitřní obnově církve. Svatý otec povzbuzoval irské biskupy k hledání nových cest:

Buďte odvážní a kreativní. Misionářský smysl, silně zakořeněný v duši vašeho lidu, jistě bude inspirovat k nalezení tvůrčích cest, abyste vydali svědectví pravdě evangelia a pomáhali růst společenství věřících v Kristově lásce a horlivosti pro růst Jeho Království. Ve svém každodenním úsilí být otci a pastýři Boží rodiny v této zemi – otcové, prosím vás, nikoli otčímové – se nechávejte podpírat nadějí, založenou v pravdě Kristových slov a v jistotě jeho příslibů. Tato pravda osvobozuje v každém čase a na každém místě (srov. Jan 8,32); právě ona svou vnitřní mocí přesvědčuje rozum a přivádí srdce k sobě.

Nepropadejte malomyslnosti, když se cítíte jako malé stádce vystavené nesnázím, povzbuzoval dále papež František a slovy sv. Jana od Kříže uzavřel, že právě v temné noci září světlo víry čistěji v našich srdcích. Právě toto světlo ukáže cestu k obnově křesťanského života v Irsku v příštích letech – řekl Petrův nástupce při setkání s irskými biskupy.

27. srpna 2018, 17:02