Hledejte

Vatican News
ff ff  (ANSA)

„Úřadem“ Ducha svatého je podporovat věřící

„Duch svatý nás učí všemu, uvádí do tajemství víry, obnovuje paměť a umožňuje rozlišovat,“ kázal dnes římský biskup při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

V úvodu bohoslužby zmínil papež italskou diecézi Termoli na pobřeží Jaderského moře, kde byly v tamější katedrále objeveny roku 1945 ostatky Pavlova spolupracovníka a apoštola, svatého Timoteje.

Dnes jsme spojeni s věřícími z Termoli o svátku (nalezení) těla svatého Timoteje. V těchto dnech mnozí lidé přišli o práci, nebyli znovu přijati, protože pracovali na černo. Modleme se za tyto naše bratry a sestry, kteří strádají v důsledku nezaměstnanosti.

V homilii papež komentoval dnešní evangelium (Jan 14,21-26), ve kterém Ježíš mluví k učedníkům o Duchu svatém.

Dnešním evangeliem je loučení Ježíše při Poslední večeři (srov. Jan 14,21-26).  Pán končí těmito slovy: »To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já« (v. 25-26). Je to příslib Ducha svatého. Ducha svatého s námi přebývajícího a seslaného Otcem i Synem. »Otec [Jej] pošle ve jménu mém« - říká Ježíš. Bude nás provázet životem. A má jméno „Přímluvce“, což je „úřad“ Ducha svatého. Řecký výraz „Paraklétos“ označuje toho, kdo podpírá, doprovází, abys nepadl, upevňuje tě, je nablízku a podporuje tě. Pán nám přislíbil oporu, kterou je Bůh, Svatý Duch.

Co působí Duch svatý v nás? Pán to říká: »naučí vás všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl« (v. 26). Učí a připomíná. To je úřad Ducha svatého. Učí nás mystériu víry, uvádí nás do tajemství, abychom jej trochu víc chápali. Učí nás Ježíšově nauce, učí nás, jak rozvíjet naši víru bez pochybení. Nauka totiž roste, leč vždycky stejným směrem: roste v porozumění. A Duch nám pomáhá růst v porozumění víry, více ji chápat a rozumět, co víra říká. Víra není statická, nauka není statická, ale roste jako rostou stromy, jež jsou stále tytéž, ale mohutnějí a nesou plody. [Víra] je vždycky tatáž a má tentýž směr. A Duch svatý zamezuje pochybení nauky, zamezuje jejímu ustrnutí, aby v nás nezakrněla. Bude nás učit tomu, co nás učil Ježíš; rozvine v nás porozumění tomu, co nás učil Ježíš, a umožní, aby v nás Pánovo učení rostlo a nakonec dozrálo.

A tím dalším, co působí Duch svatý, jak říká Ježíš, je upamatování: »Připomene vám všechno, co jsem vám řekl« (v. 26). Duch svatý je jako paměť, probouzí nás: „Pamatuj, vzpomeň si“. Udržuje nás v bdělosti, abychom měli na paměti věci Páně, a připomíná nám také náš život: „Pomysli na onen moment, vzpomeň, jak jsi potkal Pána, vzpomeň, jak jsi Pána opustil.“

Jednou jsem slyšel nějakého člověka, jak se před Pánem modlil takto: „Pane, jsem tentýž jako v dětství i v mládí, kdy jsem měl sny. Potom jsem šel špatnými cestami, a nyní jsi mne povolal.“ – Jsem tentýž: to je paměť Ducha svatého v životě. Upamatovává na spásu, připomíná, co řekl Ježíš, ale připomíná také náš vlastní život. A to mne vede k zamyšlení – řekl onen člověk – a ke krásnému způsobu, jak se modlit a hledět k Pánu: „Jsem tentýž. Ušel jsem hodně, pochybil moc, ale jsem tentýž a ty mě máš rád.“ To je paměť životní cesty.

A toto upamatování vede Duch svatý. Vede nás k rozlišování. K rozlišování toho, co dělat nyní, jaká je správná cesta a jaká ta chybná, a to i v nepatrných rozhodnutích. Pokud prosíme o světlo Ducha svatého, pomůže nám rozpoznat a přijmout pravá rozhodnutí, ta drobná každodenní i ta velká. Je Tím, kdo nás provází a je nám oporou v rozlišování. Duch nás učí a naučí všemu, umožňuje růst víry, uvádí do tajemství a připomíná. Připomíná nám víru i náš život, a v tomto učení a připomenutí nás Duch svatý učí rozpoznávat, jaká rozhodnutí máme přijmout. A evangelia dávají Duchu svatému jméno Přímluvce, protože je oporou. Jiným a krásnějším jménem je „Dar Boží“. Duch je Božím Darem. Duch je vlastně Dar. »Nenechám vás samotné« (srov. Jan 14,18), pošlu vám Přímluvce, který vás bude podpírat a pomáhat vám pokračovat, pamatovat, rozlišovat a růst. Darem Božím je Duch svatý.

Kéž nám Pán pomáhá opatrovat tento Dar, který nám ve křtu daroval a všichni Jej v sobě máme.

Kázal papež František při ranní mši. V některých zemích ještě není věřícím umožněno účastnit se liturgie. V Itálii to bude za určitých podmínek možné až příští týden (18.5.). Také proto byla dnešní bohoslužba z kaple Domu sv. Marty zakončena adorací Nejsvětší svátosti vystavené k duchovnímu přijímání věřících, sledujících přímý přenos.

 

(mig)

11. května 2020, 12:31
Čtěte více >