Hledejte

Vatican News
vv vv 

Církev, která se nepotýká s těžkostmi, něco postrádá

„O zápase Ducha svatého, který buduje církev, proti zlému duchu, který boří prostřednictvím světské moci“ – kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. „Od prvních Velikonoc – podotkl v závěru Petrův nástupce - je Kristův triumf zrazován, Kristovo slovo „tlumeno“ a triumf Vzkříšení „potlačován“ světskou mocí, avšak církev jde se sebezapřením a radostí vpřed.“

Na začátku streamingové bohoslužby za účasti papežových osobních sekretářů a dvou řeholních sester připomněl Svatý otec zakladatelku vincentek.

Na dnešek připadá liturgická připomínka [přeložená z 15. března] svaté Luisy de Marillac. Modleme se za sestry vincentky, které spravují zdejší ambulanci, tuto nemocnici a téměř 100 let pracují tady v Domě sv. Marty. Pán ať žehná sestrám!

V homilii komentoval papež František čtení ze Skutků apoštolů (13,44-52), jež popisuje obstrukce, kladené Pavlovu hlásání evangelia světskou mocí v Pisidské Antiochii.

V Žalmu jsme recitovali: »Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene« (Žl 98, 1-2). Toto je pravda. Pán učinil podivuhodné věci. Avšak s jakou námahou křesťanské komunity rozvíjejí tyto Pánovy divy! Ve čtení ze Skutků apoštolů jsme slyšeli o radosti, když se shromáždila celá Antiochie, aby naslouchala Božímu slovu (srov. Sk 13,44-52), protože Pavel a apoštolové kázali mocně a přispěním Ducha svatého.

»Když však židé viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli rouhavé řeči« (v. 45). Na jedné straně je Pán, Duch svatý, který umožňuje církvi, aby stále rostla. To je pravda. Na druhé straně je však zlý duch, který se snaží zničit církev. Tak je tomu vždycky. Jde se vpřed, a potom přijde nepřítel, který chce ničit. Bilance je dlouhodobě vždycky pozitivní, ale kolik to stojí námahy, bolesti i mučednictví! To se stalo zde v Antiochii a prostupuje celou knihou Skutků apoštolů. Pomysleme například na Lystru, kam potom přijeli [Pavel s Barnabášem] a uzdravili chromého, a všichni je začali považovat za bohy a chtěli jim obětovat. Veškerý lid byl s nimi (srov. Sk 14,8-18). Potom přišli jiní a přesvědčili lid, že je tomu jinak. A jak dopadl Pavel a jeho druh? Byli kamenováni (srov. Sk 14,19). Je to ustavičný zápas. Vzpomeňme  na kouzelníka Elymase a na to, jak si počínal, aby odvrátil místodržitele od evangelia (srov. Sk 13,6-12). Pomysleme na pány oné služky, která jim svým věštěním přinášela velké zisky. Využívali ji, protože „četla z ruky“ a dostávala peníze, které končily v jejich kapsách. A když Pavel a apoštolové ukázali, že jde o škodlivou lež, zvedla se proti nim revoluce (srov. Sk 16,16-24). Vzpomeňme na stříbrotepce bohyně Artemis [v Efesu], kteří přišli o obchod. Jejich sošky přestaly jít na odbyt, protože lidé se obrátili a už je nekupovali (srov. Sk 9, 23-40). A tak dál, a tak dál. Na jedné straně je Boží slovo, které přitahuje a dává růst, na druhé straně je příkoří a pronásledování, které končí vyhnáním [apoštolů].

Jaký nástroj používá ďábel, aby zamezil hlásání evangelia? Závist. Kniha Moudrosti říká jasně: »ďáblovou závistí přišla smrt na svět« (Mdr 2,24) – tady je závist a zášť. Vždycky zahořkost. Tito lidé viděli, že se zvěstuje radost, a rozhořčili se, užírali se zlostí. A tento vztek je poháněl, pustošivý vztek ďáblův. Vzteklé „ukřižuj“ Ježíšova umučení. Vždycky pustoší.

Pozorujeme-li tento zápas, týká se i nás onen krásný výrok o církvi, která jde vpřed „mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha“ (sv. Augustin, De civitate Dei, XVIII, 51,2). Církev, která se nepotýká s těžkostmi, něco postrádá, a ďábel je docela v klidu. A pokud je ďábel klidný, nevyvíjejí se věci dobře. Vždycky existují těžkosti, pokušení, zápasy; zášť, která pustoší. Duch svatý vytváří harmonii církve, zlý duch boří. A to až dodneška. Tento zápas trvá. Nástrojem zášti a závisti jsou pozemské mocnosti. Tady je nám řečeno, že »židé poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev« (Sk 13,50). Šli a řekli těmto ženám [o apoštolech]: „Tihle jsou revolucionáři. Vyžeňte je.“ Zbožné ženy a přední muži je tedy vyhnali. Obrátili se na světskou moc, a světská moc může být dobrá, může být tvořena dobrými lidmi, avšak jako taková je vždycky nebezpečná. Moc tohoto světa proti Boží moci hýbe vším. A za mocí tohoto světa jsou vždycky peníze.

K tomu dochází v prvotní církvi. Působení Ducha buduje a harmonizuje církev; zlý duch boří apelováním na světskou moc, aby byla církev zastavena a zničena, což není nic jiného než rozvinutí toho, co se stalo ráno o velikonocích, kdy vojáci uviděli triumf, ale šli za velekněžími, kteří odkoupili pravdu... kněží. A pravda byla „umlčena“. Od prvních Velikonoc je Kristův triumf zrazován a Kristovo slovo „tlumeno“, triumf Vzkříšení je „potlačován“ světskou mocí, velekněžími a penězi.

Mějme se na pozoru, dejme si pozor, abychom při hlásání evangelia nikdy nevkládali důvěru do světských mocností a peněz. Důvěrou křesťanů je Ježíš Kristus a Duch svatý, kterého poslal a který je kvasem a silou, kterou církev roste. Ano, církev jde vpřed, v pokoji, v sebezapření a s radostí „mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha“.

Kázal papež František v kapli Domu sv. Marty při mši svaté, která končila jako obvykle adorací Nejsvětější svátosti, vystavené k duchovnímu přijímání pro ty věřící, kteří se účastní eucharistie pouze audiovizuálně.

 

(mig)

9. května 2020, 12:55
Čtěte více >