Hledejte

Vatican News
cc cc 

O svobodě v Duchu

Při dnešní ranní mši v kapli Domu sv. Marty se papež František modlil za pracovníky ve sdělovacích prostředcích, aby lidem pomáhali snášet toto období nucené izolace. V homilii připomenul, že Ježíšův učedník je svobodný člověk, který žije z tradice i novosti, protože se dává vést Duchem svatým, a nikoli ideologiemi.

Vstupní antifona ze středeční liturgie pátého postního týdne je modlitbou hlásající osvobození:

„Vysvobodil jsi mě od mých nepřátel, Hospodine, povýšils mě nad moje odpůrce, vyrvals mě z násilníkovy moci“ (Žl 18,48-49). Papež v úvodu liturgie obrátil pozornost k zaměstnancům médií:

„Chtěl bych, abychom se dnes modlili za všechny pracovníky ve sdělovacích prostředcích, aby v současnosti touto komunikací umenšovali izolovanost lidí, přispívali ke vzdělávání dětí, poskytovali informace a napomáhali ke snášení tohoto období uzavřenosti.“

V homilii Svatý otec komentoval dnešní evangelium (Jan 8,31-42), ve kterém Ježíš říká židům: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.” Být učedníkem, zdůraznil papež, znamená dávat se vést Duchem svatým. Z toho důvodu Ježíšův učedník žije z tradice i novosti zároveň a je to svobodný člověk, nikdy nepodléhající ideologiím:

“V těchto dnech nám církev předkládá k poslechu osmou kapitolu z Janova evangelia, v níž probíhá velice ostrá diskuse mezi Ježíšem a učiteli Zákona. Především zde Jan usiluje o vymezení vlastní identity – snaží se nám zprostředkovat ony boje, aby vyjasnil jak Ježíšovu totožnost, tak totožnost učitelů Zákona. Ježíš je zahání do úzkých tím, že odkrývá jejich rozporuplnost, takže nakonec nemají jiné východisko, než urážku. Je to jedna z nejsmutnějších stránek, protože se rouhají a tupí Matku Boží.

Když ale Ježíš vyjevuje svou identitu, obrací se také k židům, kteří v něho uvěřili, a radí jim: »Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky«. Vrací se zde slovo, které má Pán natolik rád, že ho mnohokrát zopakuje, i při poslední večeři: zůstávat. »Zůstaňte ve mně.« Zůstávat v Pánu. Nevybízí ke kvalitnímu studiu a osvojení argumentů, protože to pokládá za samozřejmé. Přechází však k tomu nejdůležitějšímu, bez něhož je život nejvíce ohrožen: zůstávat. »Vytrvejte v mém slovu.« Kdo vytrvá v Ježíšově slovu, získává křesťanskou identitu. Jakou? »Budete opravdu mými učedníky«. Křesťanovou totožností není doklad, který tvrdí: »Já jsem křesťan«, jakýsi průkaz totožnosti. Nikoli, je to učednictví. Staneš se učedníkem, pokud zůstaneš v Pánu, jeho Slově a životě. Pokud v nich nesetrváš, budeš sympatizantem křesťanské nauky, který Ježíše následuje jako dobrého člověka, který prokazuje dobročinnost a hlásá správné hodnoty. Pravou křesťanovou totožností je však učednictví.

Právě učednictví nás totiž osvobozuje. Učedník je svobodný člověk, neboť zůstává v Pánu. Co znamená toto prodlévání v Pánu? Značí to, že se dáváme vést Duchem svatým. Učedníka usměrňuje Duch, a proto učedník trvale čerpá z tradice i novosti, je to svobodný člověk. Je svobodný, nepodřizuje se ideologiím a naukám v rámci křesťanství, o kterých lze diskutovat. Zůstává v Pánu a Duch jej podněcuje. V hymnu k Duchu svatému zpíváme, že je přítelem duší, že v nás přebývá. To se však děje jedině tehdy, když zůstáváme v Pánu.

Prosím Pána, aby nás obeznámil s touto moudrostí, kterou je přebývání v Něm, a aby nám dával poznat onu důvěrnost k Duchu, ke Svatému Duchu, který nás osvobozuje. Toto je pomazání. Kdo zůstává v Pánu, je učedníkem, a učedník je pomazaný, Duchem pomazaný. Obdržel pomazání Duchem a nese ho dál. Ježíš nám naznačuje tuto cestu, vedoucí k životu a svobodě. Učednictví je pomazáním, jehož se dostává těm, kdo vytrvají v Pánu.

Kéž nám to Pán dá pochopit, protože to není jednoduché. Tuto skutečnost, kterou učitelé Zákona nepochopili, nelze poznat jenom myslí, ale myslí a srdcem. Je to moudrost pomazání Duchem svatým, které z nás činí učedníky.”

Kázal dnes papež František. Také dnešní ranní bohoslužbu v Domě svaté Marty, zpřístupněnou v přímém přenosu, zakončila eucharistická adorace, při níž Petrův nástupce vyzval k duchovnímu svatému přijímání. Po závěrečném eucharistickém požehnání zazněl mariánský hymnus Ave Regina Caelorum.

Záznam mše svaté papeže Františka 1. dubna 2020

(jag)

1. dubna 2020, 10:40
Čtěte více >