Hledejte

Vatican News
ccc ccc  (Vatican Media)

Jen Boží milost nás zastaví před pádem do zesvětštění

Před pádem do idolatrické anestezie zesvětštění varoval dnes papež František v kázání při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty. Jen Boží milost je s to zastavit tento pozvolný skluz.

Petrův nástupce komentoval první liturgické čtení (1 Král 11,4-13), které popisuje stárnoucího krále Šalomouna, jemuž ženy svedly srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu. Ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, vystavěl obětní výšinu Kemošovi, modle Moabitů, a dalším idolům. »Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům«.

„V té době – komentoval papež – bylo dovoleno mít více manželek. Šalomounovo srdce nebylo oslabeno proto, že měl více manželek, ale proto, že pocházely z jiných národů, které měly svoje bohy.“

„Tato apostaze – vysvětloval dále – však neproběhla ze dne na den. Byla pozvolná. Narozdíl od jeho otce Davida, který těžce hřešil, ale potom také litoval, Šalomoun promarnil svoje velké dary a nechal svoje srdce pomalu slábnout. David byl svatý; Šalomoun nikoli, i když nevíme, zda je v pekle či nikoli, neboť to jsou Boží věci,“ – poznamenal.

Ženy mu svedly srdce a Pán mu vytýká: »Tvoje srdce se odcizilo«. A k tomu dochází v našem životě. Nikdo  z nás není zločinec, nikdo  z nás nedělá velké hříchy jako David s manželkou Uriáše. V čem je však nebezpečí? V tomto pomalém sklouzávání. Je to pád do anestezie, aniž bys to zpozoroval. Pomalu se sklouzává, relativizují se věci a vytrácí se věrnost Bohu. Ty ženy byly z jiných národů, měly jiné bohy. Kolikrát jen my zapomínáme na Pána a začínáme vyjednávat s cizími bohy: penězi, marnivostí a pýchou. Dochází k tomu pomalu, a pokud se nedostává Boží milosti, přijde se o všechno.“

Papež pak poukázal na dnešní responsoriální žalm (Žl 106, 3-4.35-36.37.40), kde žalmista mluví o svých otcích, kteří se »smísili s pohany, naučili se jejich skutkům a uctívali jejich modly«; a dodal:

V našem životě toto sklouzávání směřuje k zesvětštění. To je těžký hřích. Říká se: »Dělají to všichni, to nevadí, není to sice ideální, ale...« Těmito slovy se ospravedlňujeme za cenu ztráty věrnosti jedinému Bohu. Jsou to moderní idoly. Přemýšlejme o hříchu zesvětštění, o ztrátě ryzosti evangelia, ryzosti Božího Slova, o ztrátě lásky Boha, který za nás dal život. Není možné být zadobře s Bohem i ďáblem. Tak to říkáme o člověku, který je zadobře trochu s Bohem a trochu s ďáblem. Ztratil věrnost.“

„Prakticky jde o to, že dotyčný není věrný ani Bohu, ani ďáblu“, řekl dále František.

„Přemýšlejme o tomto Šalomounově hříchu, o tom, jak tento moudrý Šalomoun, požehnaný Hospodinem a dědictvím po otci Davidovi, pozvolna upadl do idolatrické anesteze, do zesvětštění a bylo mu odňato království. Prosme Pána o milost chápat, kdy naše srdce slábne a sklouzává, abychom se zastavili. Jeho milost a Jeho láska nás zastaví, budeme-li Pána prosit.“

 

Kázal dnes papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

(mig)

13. února 2020, 16:33
Čtěte více >