Hledejte

Vatican News
ccc ccc 

Být křesťanem znamená přijímat Ježíšovu cestu pokory

„Mnozí křesťané zaměňují náboženství za sociální koncepci dobra, hledají sebe a nikoli Ježíše,“ kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. „Musíme se naučit, že tudy cesta nevede. Ježíš jde cestou pokoření.“

Petrův nástupce komentoval dnešní evangelium (Mk 8,27-33), které popisuje Petrovo vyznání víry u Césareje Filipovy a jeho následné zakolísání, když začal radit Ježíšovi, co by měl a neměl dělat, a vysloužil si Ježíšovo pokárání. Papež František v úvodu rozlišil tři etapy: poznání, vyznání a přijetí cesty, kterou určil Ježíšovi Bůh Otec. „Ježíše poznáváme, když čteme evangelium, vodíme děti na katechismus a na mši – řekl – ale to je pouze první krok. Druhým je vyznání Ježíše.“

A to nemůžeme udělat sami. V Matoušově verzi říká Ježíš Petrovi: »Nevíš to sám od sebe, zjevil ti to Otec.« Vyznat Ježíše můžeme pouze Boží mocí, silou Ducha svatého. Nikdo nemůže říci »Ježíš je Pán« a vyznat Jej bez Ducha svatého, jak  říká Pavel. Křesťanská obec proto vždycky potřebuje sílu Ducha svatého, aby vyznávala Ježíše a hlásala, že je Bohem, Synem Božím.“

„Jaký je však účel Ježíšova příchodu, smysl Jeho života? – pokračoval František. Odpovědí na tuto otázku se vstupuje do třetí etapy. Sám Ježíš podává učedníkům tento smysl a prozrazuje jim předem, že bude mnoho trpět, bude zavržen od učitelů Zákona, zabit a po třech dnech vstane z mrtvých.

Vyznat Ježíše znamená vyznat Jeho smrt a vzkříšení, nikoli jen: »Ty jsi Bůh« a zastavit se u toho. Nikoli, nýbrž říci »Přišel jsi pro nás a zemřel jsi pro mne. Vstal jsi z mrtvých. Dal jsi nám život, přislíbil nám Ducha svatého, abys nás vedl.« Vyznat Ježíše znamená přijmout cestu, kterou Mu určil Otec: pokoření. Pavel v listě Filipanům říká: »Bůh poslal svého Syna, který se zřekl sám sebe, stal se služebníkem, ponížil se až k smrti na kříži« (srov. Flp 2,-3-8). Pokud nepřijmeme Ježíšovu cestu pokoření, zvolenou k vykoupení, pak nejenom nejsme křesťané, ale zasluhujeme si to, co Ježíš řekl Petrovi: »Jdi mi z očí, satane!«.“

„Satan – řekl dále papež – dobře ví, že Ježíš je Boží Syn. Ježíš však jeho »vyznání« odmítá a kárá i Petra, který se zdráhá přijmout Ježíšovu cestu pokoření. Pokud se církev neubírá touto cestou, chybuje a podléhá zesvětštění.“

Vidíme mnoho dobrých křesťanů, kteří mají dobrou vůli, ale zaměňují náboženství za sociální koncepci dobra a přátelství; vidíme mnoho duchovních, kteří říkají, že následují Ježíše, ale vyhledávají pocty, okázalost, světáckost; nehledají Ježíše, hledají sebe. Nejsou to křesťané. Říkají si křesťané, ale pouze podle jména, protože nepřijímají Ježíšovu cestu pokoření. Čteme-li v dějinách církve o četných biskupech, kteří tak žili, i o světáckých papežích, kteří neznali a nepřijali cestu pokoření, musíme se naučit, že tudy cesta nevede.“

„Prosme o milost křesťanské konsekventnosti, abychom křesťanství nepoužívali ke kariérismu, nýbrž následovali Ježíše Jeho cestou, až k pokoření,“ končil papež ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

20. února 2020, 14:52
Čtěte více >