Cerca

Vatican News
Mše v kapli Domu sv. Marty Mše v kapli Domu sv. Marty  (Vatican Media)

Ježíše nelze překonat, nelze Jej použít

Při ranní mši v kapli Domu sv. Marty kázal papež František o sepětí lásky a služebnosti. Podnět si vzal z dnešního evangelia (Jan 13,16-20), jež podává slova, pronesená Ježíšem po té, co umyl nohy učedníkům při Poslední večeři. Svatý otec vyzdvihl, že Ježíš skrze eucharistii učí lásce a zároveň služebnosti.

Milan Glaser - Vatikán

„Při Poslední večeři se Ježíš rozloučil s učedníky obsáhlou a krásnou promluvou, před níž  učinil dvě ustanovující gesta – řekl v úvodu papež. Tato gesta byla určena učedníkům i budoucí církvi a tvoří základ jejího učení. Ustanovením eucharistie dává Ježíš učedníkům jíst svoje tělo a pít svoji krev a potom jim umyje nohy. Z těchto dvou gest se rodí dvě přikázání, která umožňují církvi růst, pokud jim zůstaneme věrni.“ Prvním je Ježíšovo přikázání, abychom milovali bližního nejenom jako sebe sama, nýbrž tak jak On miloval nás.

Bez lásky církev nemůže růst, nemůže dýchat, a mění se v prázdnou, přetvařující se a planě gestikulující instituci. Choďme v Jeho těle. Ježíš nám říká, jak milovat. Až do konce!“

Druhé Ježíšovo přikázání – vysvětloval dále papež – vyplývá z umývání nohou, jak čteme v evangeliu: »Jestliže jsem vám umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy umývat jeden druhému nohy« (Jan 13,14). K oběma přikázáním pak Ježíš přidává upozornění, dodal papež: „Sloužit můžete, pokud vás pošlu. Nejste větší než já, objasňuje Ježíš: »Služebník není víc než jeho pán, posel není víc než ten, kdo ho poslal«. Toto je jednoduchá a pravá pokora.

Je to vědomí, že On je větší než my všichni a že všichni jsme služebníci. Ježíše nelze překonat, nelze Jej použít. On je Pán, nikoli my. To je Pánova závěť. Dává se za pokrm a nápoj a říká nám: takto se milujte. Umývá nohy a říká: takto si vzájemně služte. Služebník nikdy není víc než jeho pán. Jsou to pádná slova a gesta, jež jsou základem církve. Budeme-li dbát těchto třech věcí, nikdy se nepomýlíme.“

Mučedníci a mnozí svatí si takto počínali - pokračoval Petrův nástupce. Byli si vědomi, že jsou služebníci. Ježíš však přidává další upozornění: »Vím, které jsem si vyvolil« a »jeden z vás mne zradí«. Proto je záhodno, aby na sebe ve ztišení každý nechal pohlédnout Pána:

Znamená to dovolit Ježíši, aby mne pronikl svým pohledem. Pocítíme mnohé: pocítíme lásku anebo možná nic, budeme zablokovaní, pocítíme zahanbení. Vždycky však nechme vstoupit Ježíšův pohled. Stejný pohled, kterým se díval při večeři na svoje učedníky. Pane, ty víš, ty víš všechno.“

Jako Petr v Tiberiadě: »Ty víš všechno – ty víš, že tě miluji« (Jan 21,17), víš, co je v mém srdci. Láska až do konce – končil papež František – je služba. A užijme poněkud vojenský výraz, který se sem hodí: podřízenost. Ježíš je největší, já jsem služebník, nikdo Jej nemůže překonat.“

 

26. dubna 2018, 18:22
Čtěte více >