Hledejte

Papežská bula vyhlašující první jubileum, 22. února 1300. Papežská bula vyhlašující první jubileum, 22. února 1300.

Bonifác VIII. a první jubileum

"Vynález" Svatého roku v roce 1300: původ a motivy vzniku památného roku.

Maria Milvia Morciano - Vatican News

1. ledna 1300. Je večer. V římských ulicích panuje čilý ruch. Mnoho lidí běží, rychle kráčí: míří k bazilice svatého Petra. Muži a ženy plní naděje, touží rychle dosáhnout cíle. Jakmile tam dorazí, čekají. Šum se mění v hluk. Římané žádají papeže o udělení plnomocných odpustků.

Očitý svědek

O počátcích jubilea máme výjimečného svědka: Jacopa Caetani degli Stefaneschi, kardinála, který viděl a zažil první Svatý rok v dějinách křesťanství, rok 1300 vyhlášený papežem Bonifácem VIII., a napsal o něm ve svém díle De centesimo seu iubileo anno liber.

Stefaneschi byl kanovníkem u svatého Petra, poté kardinálem jáhnem v San Giorgio al Velabro. Známe také jeho tvář, vyobrazenou na polyptychu, který nese jeho jméno a který si spolu s dalšími již ztracenými díly objednal u nejvýznamnějšího umělce své doby, Giotta. Tento polyptych je mistrovským dílem a byl pravděpodobně určen pro hlavní oltář baziliky svatého Petra.

Giotto di Bondone a pomocníci, Stefaneschiho polyptych: zadní strana, detail kardinála Jacopa Caetaniho Stefaneschiho nabízejícího polyptych svatému Petrovi, tempera na desce, kolem roku 1320. ©Vatikánská muzea
Giotto di Bondone a pomocníci, Stefaneschiho polyptych: zadní strana, detail kardinála Jacopa Caetaniho Stefaneschiho nabízejícího polyptych svatému Petrovi, tempera na desce, kolem roku 1320. ©Vatikánská muzea

Kardinál byl vysoce vzdělaný, bohatý a mocný muž, který sloužil nejprve Celestýnovi V. a poté papeži Bonifácovi VIII. Žil na přelomu století a napsal několik děl historicko-chronologické povahy. A právě podle jeho líčení můžeme rekonstruovat výjimečnost tohoto okamžiku a vysvětlit společenské a kulturní procesy, které vedly k jeho zrodu.

Kronika vyhlášení jubilea

Profesor Agostino Paravicini Bagliani, historik a kulturní antropolog, nás provází oživením onoho památného roku: "Stefaneschiho text je velmi důležitý, protože byl očitým svědkem. Máme to štěstí, že máme jeho zprávu, v níž kardinál zaznamenává datum: je to 1. leden 1300. Přechod z jednoho století do druhého vyvolává v lidech představu, že papež by mohl udělit plnomocné odpustky," říká Paravicini, který pokračuje: "Římané v podvečer běží k bazilice svatého Petra: čekají na odpustky. To je výchozí bod. Bonifác VIII. není v bazilice svatého Petra, ale pobývá v papežském paláci, který je v té době ještě v Lateránu. V ten den se nic neděje". Panuje velké očekávání. O několik dní později, 17. ledna, se koná další významná událost římského lidu, procesí Veroniky, tedy Kristovy tváře otisknuté na roušce, kterou měla při sobě žena, s níž se setkal při výstupu na Kalvárii, relikvie, která byla uctívána v bazilice svatého Petra, připomíná ve svých pamětech kardinál Stefaneschi. "Během tohoto procesí se za přítomnosti papeže opět vzedmulo velké lidové nadšení, které žádalo o plnomocné odpustky. Bonifác VIII. začal pátrat a snažil se zjistit, zda se před rokem 1300 konalo nějaké jubileum. Stefaneschi nám říká: "Papež nechává provést šetření a v archivech nic nenachází, ale v určitém okamžiku se rozhodne," uzavírá profesor Paravicini.

Arnolfo di Cambio a dílna, papež Bonifác VIII. a dva proroci, 1296-1310, bílý mramor; původní umístění mělo být na průčelí florentské katedrály, Sala del Paradiso, ©Museo dell'Opera del Duomo di Firenze
Arnolfo di Cambio a dílna, papež Bonifác VIII. a dva proroci, 1296-1310, bílý mramor; původní umístění mělo být na průčelí florentské katedrály, Sala del Paradiso, ©Museo dell'Opera del Duomo di Firenze

Emotivní hnutí se stalo kanonickým nástrojem

Právě v tom spočívá velká operace Bonifáce VIII: pochopit, že existuje očekávání, lidový zápal, který si žádá plnomocné odpustky. Papež tento emocionální pocit proměnil ve skutečný kanonický nástroj: Jubileum bylo poprvé vyhlášeno v Lateránu a podruhé, oficiálněji, 22. února, v den svátku Petrova stolce. Od 22. února 1300 až do začátku následujícího roku se koná Jubileum, první křesťanské jubileum. Jde o velkou duchovní a církevní operaci, která svědčí o velké schopnosti Bonifáce VIII. poskytnout nástroj, který dokázal přetavit lidové očekávání v přesný koncept, který se promítá konkrétně do Jubilea," uzavírá historik Paravicini. Při každé změně století se objevují obavy, naděje, očekávání a především touha po změně, touha obnovit, očistit, začít od začátku. Na počátku 14. století se to vše promítá do tohoto "vynálezu".

Giotto di Bondone, Bonifác VIII. oznamuje jubileum z lodžie svatého Petra, slza na fresce, 110x100. Jan Lateránský, Řím
Giotto di Bondone, Bonifác VIII. oznamuje jubileum z lodžie svatého Petra, slza na fresce, 110x100. Jan Lateránský, Řím

Úloha apoštolů Petra a Pavla

Díky jubilejní bule z 22. února, Antiquorum Habet Fida Relatio, mohli věřící po návštěvě obou velkých bazilik svatého Petra a Pavla získat plnomocné odpustky. "A to je zajímavé," říká Paravicini, "protože Petr a Pavel jsou dva římští apoštolové par excellence, na nichž je založena i papežská autorita, samotný papežský úřad, a proto má také hluboce symbolický charakter. Tato dvojí přítomnost Petra a Pavla se v prvním jubileu Bonifáce VIII. nad vším tyčí. Na počátku museli věřící chodit pouze do těchto dvou bazilik, a smyslem není redukce, ale naopak zdůraznění velké autority obou apoštolů Petra a Pavla".

V bule se ve píše: 

"... přijdou do oněch bazlik a budou uctivě a opravdově činit pokání a vyzpovídají se, a těm, kteří se budou opravdově kát v tomto nynějším stém roce a v kterémkoli stém roce v budoucnosti, [patří] nejen plné a velmi rozsáhlé, ale opravdu naprosté odpuštění jejich hříchů. Nařizujeme, aby ti, kdo chtějí mít účast na tomto námi uděleném odpustku, vstupovali do výše uvedených bazilik, pokud jsou Římané, alespoň třicet dní nepřetržitě nebo s přestávkami a alespoň jednou denně; pokud jsou poutníci nebo cizinci, aby totéž činili po dobu patnácti dní".

Arnolfo di Cambio, Pohřební pomník Bonifáce VIII. z konce 13. století, Vatikánské podzemí.
Arnolfo di Cambio, Pohřební pomník Bonifáce VIII. z konce 13. století, Vatikánské podzemí.

Symbolická čísla

Bonifác VIII. je papežem z přelomu století. Má na mysli číslo 100, což je velmi důležité symbolické číslo. Jubileum je koneckonců technicky definováno jako "jubilejní stý rok". Papež v bule nařídil, že budoucí jubilea se budou slavit každých sto let. Židovské jubileum připadalo podle Starého zákona na každých 50 let, ale Bonifác VIII. si ho nebere za vzor a navrhuje stoleté. Ve skutečnosti toto papežovo rozhodnutí nebylo dodrženo, protože již v roce 1350 se podle starozákonního rytmu židovských jubileí slavilo druhé křesťanské jubileum, a to již padesát let po roce 1300. Nacházíme pak se v době avignonského papežství. Papežem, který vyhlásil jubileum roku 1350, byl Klement VI. a také on tak učinil na prosbu Římanů, kteří o něj v tomto termínu žádali.

Nejdůležitější události prvního Svatého roku

Profesor Paravicini dále ilustruje hlavní události jubilejního roku: "Během prvního jubilea uspořádal Bonifác VIII. čtyři veřejné oslavy: 22. února - pokud pomineme tu před Lateránem - druhou oslavu na Zelený čtvrtek, třetí 18. listopadu a ještě poslední na začátku roku 1301. Veřejných oslav je tedy poměrně málo, a to i proto, že rok 1300 je, snad z důvodů souvisejících se zdravotním stavem Bonifáce VIII. rokem, kdy papež tráví nejvíce času mimo Řím, ve svém rodném městě Anagni. Je to zvláštní, ale je to pravda: rok 1300 je pro Bonifáce VIII. rokem "neřímským". Hned po Zeleném čtvrtku odjíždí do Anagni a aragonský velvyslanec nám o tom zanechal mnoho důležitých dobových poznámek, také proto, že byl očitým svědkem. Opat z Foix totiž 2. listopadu napsal aragonskému králi Fridrichu III: "Papež a všichni kardinálové jsou zdrávi; papež vlastně ještě nikdy nebyl tak zdravý jako nyní po tři roky." V tomto dopise se píše, že papež je v pořádku. Z těchto slov, poznamenává profesor Paravicini, "vyplývá, že Bonifác VIII. byl s největší pravděpodobností již mnoho měsíců mimo Řím a snad ze zdravotních důvodů se uchýlil do paláce ve svém rodném městě. Jeho návrat je dosvědčen při slavnosti 18. listopadu, na svátek zasvěcení bazilik svatého Petra a Pavla. I to vypovídá o velkém významu obou římských apoštolů.

Neplánovaná událost  

Během jubileí byl vždy zaznamenán velký příliv poutníků. 

Historie nám během jubileí ukazuje potřebu výstavby nebo rozšiřování budov a zejména bazilik. Víme, že byly nutné změny v systému cest. Během jubilea Bonifáce VIII. však zřejmě žádné stavební práce neprobíhaly. Podle profesora Paraviciniho lze z listinných pramenů vztahujících se k relativně dávné době "říci, že jubilejní rok přilákal mnoho věřících z celé Evropy. Rozhodně nelze ani hypoteticky vyčíslit počet věřících, kteří do Říma dorazili. Pro město to byla jistě velká událost, ale žádné stavební práce se nekonaly, protože šlo o neplánovanou akci. Bonifác VIII. byl téměř zaskočen. Ještě 1. ledna nevěděl, že se bude konat jubileum. Rozhodnutí přišlo mezi 1. lednem a 22. únorem, takže velké stavební práce nebyly možné. Existuje pouze jeden příklad, který však není zcela jistý, a tím je slavná lodžie, kterou nechal Bonifác VIII. postavit na Vatikánském paláci a v níž se nacházel nápis, který byl později na počátku 17. století přečten římskými učenci, podle něhož byla postavena v roce 1300. A to je jeden z důvodů, proč byla spojována s jubileem, ale objektivně to není zcela jisté," uzavírá Paravicini.  

Důkazy o některých opatřeních přijatých k usnadnění pohybu obrovských davů, které přijížděly do Říma a doslova se hemžily ulicemi směrem ke svatopetrské bazilice, pochází od významné osobnosti, Danta Alighieriho, který byl v Římě jako poutník na Svatý rok. 

V Pekle (XVIII 28-33) přirovnává obousměrný pochod zatracenců k poutníkům, kteří jdou ke svatému Petru nebo se z něj vracejí přes most u Andělského hradu:

 

...Jak Římané to mají v obyčeji
pro velké davy v jubilejním roku
na mostě, by lid přešel, obracejí
Ti čelo k hradu a jsou v plném toku
k svatému Petru, kdežto z druhé strany
jdou druzí směrem k hoře v svorném kroku.

 

Svatá tvář, rouška z Manoppella
Svatá tvář, rouška z Manoppella

Veroničina rouška

Během jubileí hrály zásadní roli relikvie a Veroničina rouška je jistě tou nejznámější, která přitahovala poutníky ke svatému Petru jako hmatatelný svědek Kristova umučení, na svaté místo, kde tradice určila místo umučení a pohřbu apoštola Petra. 

Podle Paraviciniho nehrála Veronika v roce 1300 žádnou zvláštní roli v tom, že by navrhla Bonifácovi VIII. vytvoření jeho vlastní koncepce jubilea a plnomocných odpustků. V průběhu 14. a samozřejmě 15. století se ale obraz Veroniky velmi rozšířil, a to jak reprodukovaný na pergamenu, tak pak samozřejmě prostřednictvím tisků. "Rozšíření Veroniky v posledních staletích středověku a v novověku nepochybně souvisí s jubilei, nikoli však zvláště s tím z roku 1300. Jiných relikvií není mnoho, také proto, že jubilea jsou spojena se dvěma bazilikami sv. Zejména druhá jmenovaná nemá žádnou určitou souvislost s relikviemi velké obliby. Nejvýznamnější z nich se nachází ve svatopetrské bazilice a je jí Veronika, ale zpočátku zde tak silná vazba není, alespoň ji prameny nedokládají. Samozřejmě, že v průběhu staletí a zejména následujících jubileí je zřejmé, že římské relikvie hrály velmi důležitou roli," uzavírá Paravicini.  

Řím novým Jeruzalémem  

"Bonifáce VIII. přimělo k vytvoření tohoto velkého duchovního nástroje křesťanského jubilea snad i to, že o několik let dříve, v roce 1291 pádem Akkonu, skončil velký sen o křížových výpravách, alespoň pro toto období, a v jistém smyslu se Řím s křesťanským jubileem stal novým Jeruzalémem, získal nové ústřední postavení v duchovní sféře.  

A domnívám se, že shoda mezi koncem středověkých křížových výprav a koncem Jeruzalémského království je nesmírně důležitým přechodem," poznamenává Agostino Paravicini.

Poutníci přicházejí do Říma, ilustrace z rukopisu "Kroniky" Giovanniho Sercambiho, XIV, Státní archiv, Lucca.
Poutníci přicházejí do Říma, ilustrace z rukopisu "Kroniky" Giovanniho Sercambiho, XIV, Státní archiv, Lucca.

Význam čísel ve středověkém světě

Profesor se zamýšlí nad tím, že "lze ještě dodat, že Bonifác VIII. věděl, alespoň Stefaneschi to ví a tvrdí, že byl 200. papežem. 

A možná, že tato symbolika čísel na jedné straně, stý rok, na druhé straně skutečnost, že byl dvoustým papežem, hodně přispěla, také proto, že symbolika a symbolická čísla se ve středověku hodně počítala, a to, že rozhodl, že budoucí jubilea mají mít stoletý rytmus, souvisí možná i s tím, že zaujímal číslo 200 v apoštolské posloupnosti v legitimní řadě papežů, římských pontifiků."

23. dubna 2024, 11:28