Hledejte

Dýchej Slovo - "Smrt jako prostředek"

Body k meditaci k 30 neděli v mezidobí připravil Jiří Hebron SJ

Slova svatého evangelia podle Matouše (Mt 22,34-40)

Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

28. října 2023, 13:18