Hledejte

Deset papežů řeckého původu. Deset papežů řeckého původu. 

Řecko, starověká země papežů

U příležitosti 35. apoštolské cesty papeže Františka, který v sobotu dorazil do Atén, si připomeňme životy papežů narozených v této zemi nebo řeckého původu.

Amedeo Lomonaco – Vatican News

Dějiny evangelizace v Řecku se časově shodují s počátky křesťanství vůbec. Hlásání evangelia se z této země rozšířilo do celé Evropy: první křesťanská semena, která v Řecku vzklíčila, jsou spojena s apoštolskými cestami svatého Ondřeje, svatého Pavla a svatého Barnabáše. Kořeny dějin církve jsou pevně spjaty s řeckým světem. Setkání helénské kultury a křesťanské víry je obzvláště plodné. Znakem tohoto bohatství jsou dějiny papežství: v prvních sedmi stoletích po Ježíšově narození bylo deset papežů Řeků nebo řeckého původu. Všichni pocházejí z helénského světa, který hrál zásadní roli nejen v dějinách západního myšlení, ale také v teologii. Prvním řeckým papežem je Evaristo, který zemřel v roce 108. Desátým byl Zachariáš, který nastoupil na Petrův stolec v roce 741. Řecko, kolébka civilizace a filozofie, je také starobylou zemí papežů, která po přijetí svatého Jana Pavla II. v roce 2001 nyní přijala papeže Františka.

Evaristus

Svatý Evaristus byl pátým papežem katolické církve. Jeho pontifikát začal v roce 96 nebo 99. Podle Liber Pontificalis byl rodem Řek ("natione Graecus"), syn Žida jménem Juda z Betléma. Na Petrův stolec nastoupil po papeži Klementovi, který napsal List Korinťanům. "Upřeme svůj zrak na Kristovu krev," píše se v tomto starobylém dokumentu, "abychom pochopili, jak je před Bohem, jeho Otcem, vzácná. Papež Evaristus údajně zemřel mučednickou smrtí za Trajánova panování a vysvětil sedm jáhnů. Podle některých zdrojů bylo jeho tělo pohřbeno v roce 108 poblíž hrobu svatého Petra.

Telesforus

Svatý Telesforus, původem Řek, je osmým papežem katolické církve. Jeho pontifikát začal v roce 127 nebo 128. Podle některých zdrojů žil před příchodem do Říma jako anchorita, snad mezi poustevníky na hoře Karmel. Proto karmelitáni považují Telesphora za člena svého řádu. Svatý Irenej a po něm Eusebius tvrdí, že Telesphorus prodělal "slavnou mučednickou smrt". Zasloužil se o zavedení postní doby a zavedení tří mší o Vánocích, zejména půlnoční mše se zpěvem "Gloria in excelsis Deo". Tyto zprávy však nemají spolehlivý historický základ. Jeho podobizna od takzvaného Botticelliho okruhu se nachází v Sixtinské kapli ve Vatikánu.

Hyginus

Nástupcem svatého Telesfora je papež Hyginus, devátý papež katolické církve. Narodil se v Aténách a vystudoval filozofii. Po příchodu do Říma byl oceňován pro svou víru a moudrost. V roce 138 byl zvolen na Petrův stolec. Během jeho pontifikátu se šířily různé heretické proudy. Papež Hyginus odsoudil zejména učení Valentiniana a Cerdona. Podle některých pramenů tento athénský papež inicioval uspořádání církevní hierarchie a zejména zavedení takzvaných "nižších svěcení", služeb, které byly předstupněm ke svěcení diakonátu a presbyterátu. Zemřel za vlády Antonia Pia.

Anterus

Papež Anterus byl 19. papežem katolické církve. Podle Liber Pontificalis byl řeckého původu. Na Petrův trůn byl zvolen 21. listopadu 235, v roce, kdy byl císař Alexandr Severus zavražděn vlastními vojáky během tažení proti germánským kmenům. Pontifikát papeže Antera trval jen o málo déle než 40 dní. Podle některých historických pramenů podstoupil mučednickou smrt a zemřel v roce 236. V roce 1854 byl jeho hrob objeven v katakombách San Callisto v Římě.

Sixtus II.

Římský biskup od 30. srpna 257 do 6. srpna 258, papež Sixtus II. byl řeckého původu. Byl 24. papežem katolické církve. Jeho pontifikát byl poznamenán dvěma edikty císaře Valeriána. První z nich, z roku 257, zakazoval křesťanům scházet se na shromážděních a vstupovat na hřbitovy. Druhý v roce 258 nařídil okamžitou popravu duchovních, kteří nadále vyznávali křesťanskou víru. Papež Sixtus II. podstoupil mučednickou smrt. Když slavil liturgii a vyučoval božským přikázáním - je to zaznamenáno v římském martyrologiu -, byl na příkaz císaře Valeriána zatčen vojáky, kteří přišli. Byl sťat 6. srpna 258. Spolu s papežem podstoupili mučednickou smrt také čtyři jáhni.

Eusebius

Papež Eusebius byl 31. papežem katolické církve. Jeho pontifikát byl velmi krátký a odehrával se v době Maxentiova císařství. Liber Pontificalis uvádí, že byl řeckého původu a narodil se otci lékaři. Na císařův příkaz byl deportován na Sicílii po násilných nepokojích, které vyvolali lapkové, kteří se po zřeknutí se víry během pronásledování domáhali opětovného začlenění do církve. Jejich žádosti, které chtěl papež přijmout, odmítl Heraklius. Papež Eusebius zemřel na Sicílii krátce po svém vyhnanství. Jeho tělo bylo převezeno do Říma a pohřbeno na Kallistově hřbitově. Papež Damasus nechal na jeho náhrobek vyrýt epigram. Z původního náhrobku z bílého mramoru, který zničili Gótové nebo Vandalové, zůstaly jen četné fragmenty. Zůstala pozdní kopie epigramu. "Heraklius bránil lapsům truchlit za své hříchy, Eusebius naopak učil, že mají oplakávat své zločiny".

Zosimus

41. papežem katolické církve je papež Zosimus. Byl řeckého původu a na Petrův stolec nastoupil 18. března 417. Z historických pramenů vyplývá, že čtyři dny po svém zvolení napsal dopis všem biskupům Galie a sedmi provincií, v němž uznal zvláštní pravomoci arleského biskupa Patrokla. Odpor některých biskupů proti tomuto opatření vedl ke sporu, který pokračoval i po jeho pontifikátu. Dalším problémem, kterým se papež Zosimus zabýval, byla pelagiánská hereze, podle níž lidská přirozenost není ovlivněna prvotním hříchem. V roce 418, v roce své smrti, sepsal dokument odsuzující pelagianismus, Epistula Tractoria, určený hlavním církvím Východu a Západu.

Jan VI

85. papežem katolické církve se stal Jan VI. Narodil se v Řecku a v roce 701 byl zvolen na Petrův stolec. Během jeho pontifikátu se Theofylakt, exarcha císaře Tiberia III., snažil obnovit císařskou autoritu v Itálii. Po vzpouře italských vojsk se exarcha Theofylakt vzdal. Díky účinné diplomacii si papež Jan VI. zachránil život. Papež zemřel 11. ledna 705.

Jan VII

Nástupce papeže Jana VI. pocházel z Řecka. Přijal jméno Jan VII. a 1. března 705 nastoupil na Petrův stolec. Než se stal papežem, věnoval svým rodičům epitaf, který byl až do 15. století uchováván v kostele svaté Anastázie. O jeho zájmu o umění svědčí také různé fresky, které namaloval v mnoha kostelech. Historické prameny uvádějí, že během svého pontifikátu vysvětil osmnáct biskupů. Zemřel v roce 707.

Zachariáš

Desátým papežem spojeným s Řeckem byl Zachariáš. Byl řeckého původu a na Petrův stolec nastoupil několik dní po smrti Řehoře III., 3. prosince 741. Od prvních měsíců svého pontifikátu řešil lombardskou otázku tím, že se osobně vydal jednat s králem Liutprandem, který se svým vojskem dorazil na hranice římského vévodství. Papeži se ho podařilo přesvědčit, aby se vzdal další cesty a také aby vrátil některé hrady, které obsadil, římskému vévodství. Liber Pontificalis, která popisuje hlavní události jeho života, zdůrazňuje práce, které prosazoval v lateránských palácích. Byl obdařen bohatým kulturním vzděláním a osobně přeložil z latiny do řečtiny Dialogy svatého Řehoře Velikého, aby je zpřístupnil řecky mluvícím věřícím, kterých bylo v té době v Římě mnoho. Papež Zachariáš zemřel 15. března 752.

 

(vac)

5. prosince 2021, 12:31