Hledejte

Arcibiskup Lazar Ju Hungsik při návštěvě papeže Františka v Koreji Arcibiskup Lazar Ju Hungsik při návštěvě papeže Františka v Koreji 

Víra v Jižní Koreji a jubilejní rok: hovoří nový prefekt Kongregregace pro klérus

Vatikán. Nový prefekt Kongregace pro klérus, korejský arcibiskup Lazar Ju Hungsik, bude v sobotu odpoledne ve Vatikánské bazilice předsedat mši svaté v korejštině, slavené u příležitosti dvoustého výročí narození sv. Ondřeje Kim Taegona (21.8.1821). Tento první korejský kněz zemřel v mladém věku mučednickou smrtí a v osmdesátých letech minulého století (1984) jej svatořečil papež Jan Pavel II.

Při sobotní mši svaté bude koncelebrovat zhruba třicet kněží. Předpokládá se účast asi sedmdesáti věřících a velvyslance Korejské republiky u Svatého stolce. Připomínka narození prvního korejského kněze sv. Ondřeje Kim Taegona (1821-1846) vedla v jihokorejské církvi k vyhlášení jubilejního roku, který pod patronátem Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) začal o první adventní neděli (29.11.2020). Svatý Ondřej Kim, popravený v Soulu 16. září 1846 během pronásledování za dynastie Joseon, je jedním ze 103 korejských mučedníků, které prohlásil za svaté Jan Pavel II. při své pastorační návštěvě v Koreji v květnu roku 1984. Jak vysvětluje nový prefekt Kongregace pro klérus, tedžonský arcibiskup Lazar Ju Hungsik, tento světec pro Korejce symbolizuje víru prožívanou v milosrdné lásce a bratrství. Arcibiskupa You pověřila korejská církev odpovědností za probíhající jubileum.

„Dvousté výročí narození svatého Ondřeje Kim Taegona je příznivou příležitostí pro duchovní růst církve v Koreji. V rodině, v níž se narodil, prolilo svou krev za Pána v průběhu čtyř generací nejméně jedenáct jejích členů. Je mezi nimi pět blahoslavených a další jsou již kanonizováni. Proto nám všem toto jubileum poskytne příležitost, abychom se hlubokým rozjímáním nad životy mučedníků ponořili do spirituality mučednictví, která je životní mízou korejské církve“.

Provází vaše jubileum nějaké společné téma, klíčové slovo?

„V jednom z listů, které svatý Ondřej Kim napsal ve vězení, čteme dialog mezi světcem a vyslýchajícím úředníkem, který se ho zeptal: »Jsi katolík?« On odpověděl: »Ano, jsem katolík.« A za to musel obětovat svůj život. Pro naše mučedníky byla nejdůležitější hodnotou víra. Korejská biskupská konference chtěla při přípravě tohoto zvláštního jubilejního roku poukázat na otázku onoho úředníka jako na důrazné varování pro dnešní věřící. V korejské společnosti se pouze 11 % obyvatel hlásí ke katolictví, zatímco více než polovina populace je bez vyznání. Tato otázka nás vybízí k vážnému zamyšlení nad naší identitou a důsledností naší katolické víry.“

Jubileum korejských mučedníků probíhá v době, kdy pandemie omezuje prostor, pohyb lidí a jejich přemísťování. Jak to dokážete sladit s vašimi projekty?

„Domnívám se, že je prozřetelnostní slavit Jubileum v současné situaci světové zdravotní krize, protože příklady svatých mučedníků nás povzbuzují, abychom relativizovali pomíjivé hodnoty, které nás dusí, a místo toho správně žili podle přikázání lásky: věřili v Boha a projevovali blízkost bratrům. Věřící v tedžonské diecézi dobře chápou, že pravá víra nás vede k tomu, abychom otevřeli svá srdce a stejně jako náš Mistr soucítili s bližním a s láskou se pro něj obětovali. Praví křesťané neochabují v dobročinnosti, která se neprojevuje slovy, ale skutky. Konkrétně naše diecézní společenství zahájilo program humanitární pomoci, v jehož rámci zasíláme vakcíny proti Covidu-19 našim bratrům v Severní Koreji. Bohužel celkový program jubilea se změnil, ale zavedli jsme některé virtuální přednášky, které seznamují se spiritualitou svatého Ondřeje Kima, i když jsme si vědomi, že tyto nové formy komunikace nemají stejný účinek jako osobní setkání. Jsou nicméně cenným nástrojem, který pobízí, abychom se zastavili a více se věnovali sami sobě. Naši církev znepokojují problémy, které se stále častěji objevují v korejské společnosti: individualismu, materialismus a soutěživost. Tyto nové formy života přijímají naši mladí lidé, kteří tak ztrácejí smysl pro víru a vzdalují se hodnotám naší kultury“.

Papež František v Jižní Koreji (2014)
Papež František v Jižní Koreji (2014)

Svatý Ondřej je prvním korejským knězem a mučedníkem ve vaší zemi: co představuje pro vaši církev a čemu učí vás kněze?

„Při přípravě jubilea jsem se stále modlil za to, aby se tato církevní událost stala časem evangelizačního, duchovního a pastoračního obrácení korejských kněží, kteří podle mého skromného názoru potřebují znovu objevit evangelizační horlivost. S lítostí konstatuji negativní dopad klerikalismu, který se v korejské církvi prosadil, vzhledem k tomu, že za naši existenci vděčíme právě víře a činnosti laických věřících, v tomto smyslu je naše církev jedinečná. Bohužel je třeba říci, že materialismus a sekularizace neušetřily ani naše kněze. Jak podotkl Svatý otec v jedné své homilii, Ježíšova cesta a cesta světa jsou neslučitelné. Modlím se, aby díky milosti tohoto jubilejního roku a ochraně svatého Andreje Kima korejští kněží znovu odhalili radost z pouti po Kristově cestě a žili důslednějším životem, oproštěným od světskosti a čerpajícím bohatství z evangelních hodnot.“

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu udělila záštitu oslavám narození svatého Ondřeje Kima na rok 2021. Jaký význam má toto uznání?

„UNESCO udělilo záštitu nad oslavami dvoustého výročí narození svatého Ondřeje Kima v roce 2021, protože uznalo velké lidské a kulturní dědictví, které náš světec zanechal, dědictví, které, troufám si říci, není jen pro církev v Koreji, ale i pro celý svět. Sv. Ondřej Kim byl neúnavným obhájcem lidských práv, učil, že všichni lidé jsou vzácní synové a dcery Boží, a to jak ti, kteří patřili k vyšším, tak i k nižším vrstvám tehdejšího kastovního systému. Ve společnosti, kde neokonfucianismus vládl diktátorským způsobem, vnímali Korejci toto učení jako sociální revoluci. Sv. Ondřej Kim byl tedy jedním z hlavních protagonistů, kteří Korejcům představili univerzální hodnotu lidskosti. Dnes se uvádí, že všichni máme stejná práva zaručená ústavou a státními zákony. V současné době se však bohužel ukazuje, že nikoli všichni Korejci mají zájem na životě ve skutečně stabilní a smířené společnosti, za vzájemné harmonie. Jak známo, Korejský poloostrov je rozdělen již 70 let a demilitarizovaná zóna paradoxně zůstává nejmilitarizovanější zónou na světě. Propast mezi bohatými a chudými, neporozumění mezi generacemi, provincialismus, polarizace v politice, genderové boje jsou znepokojující jevy, které se šíří každým dnem. Mamonářství, mladí lidé, kteří nechtějí uzavírat manželství, nízká porodnost a sociální marginalizace jsou novými mezními situacemi v našem národě. Jako církev si máme klást otázku, jaké je naše poslání v dnešní době, jak se vypořádat s výše zmíněným zlem, které dnes mění život nových generací. Proto se domnívám, že lidské a duchovní hodnoty, jejichž prorokem a obhájcem byl svatý Ondřej Kim v těžkých dobách Koreje, je třeba obnovit a především znovu nabídnout, pokud chceme opravdu podpořit skutečný blahobyt korejského lidu dnes i v budoucnosti“.

Jubileum začalo ve chvíli, kdy skončil rok věnovaný modlitbám za mír v Koreji. Co nám svatý Ondřej Kim a jeho spolumučedníci říkají o bratrství?

„Korejští mučedníci žili bratrskou láskou, o níž nám vyprávějí Skutky apoštolů, jak zdůrazňuje také nedávná encyklika papeže Františka Fratelli tutti. Během krutého pronásledování žili v naprosté chudobě, ale neopomněli se podělit o to málo, co měli, pro dobro druhých. Výsledkem bylo, že nikomu nechybělo ani to málo, co stačilo k přežití. Mučedníci tedy jako první dali příklad toho, že pravá bratrská láska není založena na hmotném bohatství, ale tkví v srdci, které je ochotné sdílet vše, co máme. Tento křesťanský postoj nám naznačuje, v jakém duchu bychom měli pomáhat našim bratrům v Severní Koreji; mezi Korejci jsou však i tací, kteří s návrhem pomoci našim severním sousedům nesouhlasí a věří spíše v použití síly k jejich porážce, aby byl na poloostrově obnoven mír. Kromě tohoto spíše lidského postoje jsem přesvědčen, že Ježíšovi učedníci jsou ti, kteří věří spíše v sílu lásky než v moc síly. Samozřejmě bychom neměli zapomínat na obezřetnost v krocích, které je třeba podniknout; pokud ale prohlásíme, že jim poskytneme pomoc jen za splnění určitých podmínek, promrháme příležitost k tomu, abychom lásku uvedli ve skutek.“

Sv. Ondřej Kim
Sv. Ondřej Kim

(jag)

20. srpna 2021, 13:08