Hledejte

 Margaret Karramová Margaret Karramová 

Hnutí fokoláre má novou prezidentku, Palestinku Margaret Karramovou

Převážně katolické Hnutí fokoláre, známé též jako Dílo Mariino, po příštích šest let povede osmapadesátiletá Margaret Karramová. Narodila se v Haifě a stává se tak první ženou neitalského původu v čele hnutí, které ve čtyřicátých letech minulého století v severoitalském Tridentu založila Chiara Lubichová a po jejím úmrtí v minulých dvanácti letech vedla původem jihoitalská právnička a teoložka Maria Voce.

K Hnutí fokoláre se hlásí zhruba dva miliony lidí ve 182 zemích, včetně České republiky, z toho 120 tisíc v úzkém slova smyslu, mezi nimiž najdeme také četné biskupy. Prezidentkou se podle stanov vždy stává žena, což ovšem poukazuje především na aspekt služby, a její volbu potvrzuje vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život. Margaret Karramová byla zvolena v neděli 31. ledna při virtuálním plenárním shromáždění (24.1.-7.1.), kterého se účastní 359 členů hnutí z celého světa, zastupujících různé kultury, generace, povolání, duchovní stavy a náboženská vyznání. Jejich představitele v sobotu přijme rovněž papež František při audienci v aule Pavla VI.

Katolička Karramová kromě rodné arabštiny hovoří řadou jazyků a má bohaté zkušenosti v oblasti mezináboženského a mezikulturního dialogu. Po judaistických studiích na Hebrejské univerzitě v Los Angeles působila na odpovědných místech v rámci hnutí jak v této metropoli, tak v Jeruzalémě.  Spo­lu­pra­co­va­la také s ně­ko­li­ka ko­mi­se­mi a or­ga­ni­za­ce­mi pro pod­po­ru di­a­lo­gu mezi tře­mi mo­no­te­is­tic­ký­mi ná­bo­žen­ství­mi, kupř. bis­kup­skou komisí pro me­zi­ná­bo­žen­ský di­a­log, sborem ka­to­lic­kých or­di­ná­řů Sva­té země a or­ga­ni­za­cí ICCI (Me­zi­ná­bo­žen­ská ko­or­di­nač­ní rada v Iz­ra­e­li). 14 let pra­co­va­la na ital­ském ge­ne­rál­ním kon­zu­lá­tu v Je­ruza­lémě. Půldruhého desetiletí byla zaměstnána na italském generálním konzulátu v Jeruzalémě.

Od roku 2014 pů­so­bí v Me­zi­ná­rod­ní cen­t­ru Hnu­tí fo­ko­lá­re jako po­rad­ky­ně pro ob­last Itá­lie a Al­bá­nie a je spo­lu­zod­po­věd­ná za di­a­log mezi cír­kev­ní­mi hnu­tí­mi a no­vý­mi ka­to­lic­ký­mi ko­mu­ni­ta­mi. V roce 2013 jí bylo udě­le­no oce­ně­ní „Mount Zion Award“ za usmí­ře­ní; do­sta­la ho spo­leč­ně se ži­dov­skou věd­ky­ní a ba­da­tel­kou Yis­cou Ha­ra­ni za své úsi­lí o roz­ví­je­ní di­a­lo­gu mezi růz­ný­mi kul­tu­ra­mi a ná­bo­žen­ství­mi. V roce 2016 ob­dr­že­la me­zi­ná­rod­ní cenu sv. Rity za pod­po­ru di­a­lo­gu v kaž­do­den­ním ži­vo­tě mezi křes­ťa­ny, židy a mus­li­my, mezi Iz­ra­el­ci a Pa­les­tin­ci. Jako členka křesťanské delegace se účastnila modlitby za mír ve Svaté zemi ve Vatikánských zahradách, k níž před více než šesti lety (9.6.2014) papež František pozval tehdejšího izraelského prezidenta Šimona Perése a palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse.

(jag)

2. února 2021, 15:00