Hledejte

Nejstarší vyobrazení sv. Tomáše Akvinského odhaleno ve Florencii

Oslavy dnešní liturgické památky sv. Tomáše Akvinského ve Florencii provází zpřístupnění snad nejstaršího obrazu tohoto učitele církve a patrona katolických škol, který se skrýval pod vrstvou omítky v bazilice Santa Maria Novella.

Freska z roku 1323, přikládaná mistru od sv. Cecílie, zachycuje sv. Tomáše při slavné přednášce, jíž zahájil výuku na pařížské univerzitě.

„Fresku studovala Gaia Ravalli, která ji datovala rokem Tomášovy kanonizace. Byla ukryta pod vrstvou omítky, protože Cosimo Medicejský po tridentském koncilu nařídil malíři Giorgiovi Vasarimu, aby velké florentské baziliky (Santa Maria Novella a Santa Croce) obnovil podle tridentského kánonu. Většina středověkých a renesančních maleb, včetně fresek Fra Angelica, tak byla zničena a pouze několik z nich zakryla omítka. To byl právě případ Tomášovy fresky, nad níž Vasari umístil své manýristické plátno. Existovala ovšem dokumentace o těchto skrytých dílech, na jejímž základě postupovaly restaurátorské práce. Je ohromující, nakolik je freska krásná a že se zachovala v poměrně dobrém stavu“.

Říká o. Manuel Russo O.P. z komunity při bazilice Santa Maria Novella. Florentští dominikáni si letos připomínají dvojí jubileum – osm století od úmrtí zakladatele řádu (6.8.1221 v Boloni) a rovněž tak osm set let od příchodu prvních dvanácti bratrů do malého florentského kostelíku „S. Maria ad Vineas“, Panny Marie na vinici. Jejich kazatelskou činnost podporoval kard. Ugolino di Segni, pozdější papež Řehoř IX., který v roce 1234 svatořečil Dominika Guzmána a přidělil malé dominikánské komunitě zmíněný kostelík na zemědělském pozemku. Nad ním vyrostla nynější bazilika Santa Maria Novella, v níž mimo jiné najdeme též jednu relikvii sv. Tomáše Akvinského:

„Relikvie sv. Tomáše mají poněkud komplikované dějiny. Jelikož zemřel v opatství Fossanova, podle dobového kanonického práva ostatky náležely tomuto klášteru. Bratři ovšem zorganizovali jejich únos a převoz do Toulouse, kde se zrodil dominikánský řád, čímž ovšem velice rozhněvali papeže. Na cestě do Francie se relikvie zastavily ve Florencii a z vůle papeže Urbana V. zůstal v bazilice Santa Maria Novella Tomášův prst. V minulých stoletích se konala procesí s touto relikvií den po slavnosti Těla a Krve Páně, protože Tomáš byl autorem eucharistických hymnů. Tato tradice později upadla, ale nyní se v našich bazlikách obnovuje úcta k dominikánským světcům“.

Uzavírá otec Manuel Russo.

(jag)

28. ledna 2021, 14:35