Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Otec Bamonte: Záleží, na čí straně jsme. Dotaz zní – zříkáš se ďábla a věříš v Boha?

Kniha, která spojuje teorii s praxí, hodí se k počáteční i trvalé formaci, ačkoli se nejedná o sumu veškerých znalostí o exorcismu. Těmito slovy představil novou příručku Mezinárodní asociace exorcistů, nazvanou “Pravidla pro vysluhování exorcismu ve světle nových Obřadů exorcismu”, její předseda, otec Francesco Bamonte, řeholník servitského řádu.

“Je zásadní vrátit se ke kořenům služby, která nevznikla ze strachu před čarodějnicemi, nýbrž výlučně na základě toho, co Ježíš sám hlásal a jako první konal, čímž dával příklad apoštolům a jejich následovníky vyzýval k pokračování v tomto poslání”, zdůrazňuje italský exorcista v listě Avvenire (26.7.2020).

Na otázku, proč se asociace rozhodla ke zveřejnění původně interního dokumentu, otec Bamonte vysvětluje: “O dostupnost prostřednictvím běžných obchodních kanálů požádali někteří biskupové a kněží, přičemž poukázali na dobro, jaké takový text může znamenat pro Boží lid. Jednak totiž objasňuje četné potemnělé a pomatené názory, které doprovázejí delikátní službu exorcisty, a dále se může stát dobrým katechetickým a pastoračním nástrojem, který vytváří určitou protiváhu k četným publikacím zaměřeným spíše na veřejnou senzaci spojovanou s ďáblovým působením”. Po jednání s Kongregací pro klérus a souhlasu kardinála, zodpovědného za imprimatur, římského vikáře Angela de Donatis, se tak kniha dostává do rukou italských věřících.

Její jedenáctá kapitola vypočítává vlastnosti, které církev požaduje od kněze, pověřeného službou exorcismu. Biskup, který mu tento úřad udílí, musí zejména prověřit, zda se vyznačuje zbožností, poznáním (či věděním), moudrostí, bezúhonností života a zvláštní přípravou k výkonu služby, vyžadující obezřelé zacházení. “Rozdíl mezi exorcistou a jinými kněžími je tentýž, kterým se liší farář od kněze bez farnosti, anebo nemocniční kaplan od jiných kněží, kteří jimi nejsou”, komentuje otec Bamonte. Jak rozpoznat satanovu činnost ve světě? Na to předseda Mezinárodní asociace exorcistů odpovídá: “Když vyloučíme přirozený a nadpřirozený původ toho, co zkoumáme a pozorujeme, lze uvažovat o mimořádné démonické aktivitě, avšak její definici nelze vyčerpat několika slovy, a proto odkazuji k pozorné četbě nové příručky”, říká italský exorcista. “Jedna její část se věnuje příležitostem, které takovou ďáblovu činnost posilují.” Existuje naopak chování, které může ďábelskému vlivu zcela zabránit?, ptal se list Avvenire. “Odpověděl bych, že z naší strany neexistují postoje, které by démonickou činnost znemožnily, protože v plné či částečné míře jí může zabránit jedině Bůh, nikoli my. Existují velicí hříšníci, které ďábel netrýzní jakýmkoli mimořádným působením, kdežto mnozí praví světci se stali obětí takovéto démonické činnosti. Skutečně záleží na tom, na čí stranu se postavíme, jak jsme ostatně byli dotázáni ve křtu: Zříkáš se ďábla a věříš v Boha?”, uzavírá o. Francesco Bamonte, předseda Mezinárodní asociace exorcistů.

(jag)

27. července 2020, 12:35