Hledejte

Vatican News
Pavel VI. přijímá na audienci premiéra Alda Mora, 25. ledna 1964 Pavel VI. přijímá na audienci premiéra Alda Mora, 25. ledna 1964 

Beatifikační proces Alda Mora byl svěřen dominikánům

Otec Gianni Festa, OP byl pověřen přípravou beatifikačního procesu Alda Mora. V nejbližší době bude oficiálně zahájeno kanonické šetření v římské diecézi.

Johana Bronková - Vatikán

Před nedávnem jsem byl jmenován postulátorem beatifikačního procesu a v této chvíli čekám na přijetí mého jmenování římským vikariátem, aby bylo možné zahájit diecézní šetření,” říká otec Gianni Festa OP.  Proč byla kauza svěřena právě dominikánům? Aldo Moro již od studentských let patřil k dominikánským terciářům v Bari. Podobně jako v případě jiného italského politika, Giorgia La Piry, jehož proces vstoupil již do druhé fáze, a který rovněž patřil k laickému řádu břatří kazatelů, byl proces svěřen do jejich rukou. Mnoho se mluví o přátelství Alda Mora a celé jeho generace křesťansko-demokratických politiků (La Pira, Giordani, Lazzati, Dossetti, Moro) s papežem Pavlem VI., který se jeví jako velký inspirátor politické a sociální činnosti. Pro vatikánský rozhlas hovoří otec Gianni Festa:

“Bezpochyby tomu tak je. Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že generace italské mládeže 30. let našla v Pavlu VI. zdroj inspirace. Zejména v letech, kdy byl církevním asistentem Federace italských katolických univerzit (F.U.C.I.; Giovanni Battista Montini byl jmenován jejím asistentem v roce 1925, pozn. překl.), působil jako učitel této generace. Poskytoval studentům formaci, která měla nejen vliv na jejich duchovní a intelektuální rozvoj, ale také na jejich ideu státu a politickou službu.”

Nepřipadá vám, otče, poněkud troufalé stavět svatost a politiku vedle sebe?

“Zajisté. Je to aktuální debata, ale užitečná a nutná. Politika je sférou služby společnému dobru, nebo jak říkal sv. Tomáš “bonum vivere”. Člověk, který se inspiruje hodnotami evangelia a s přesvědčením vstupuje do služby tohoto “dobrého života”, se může obětovat právě takto. Musíme odmítat manichejskou představu považující politiku za cosi veskrze prohnilého. Křesťan je povolán k tomu, aby vnášel ducha do sféry společného dobra s nasazením veškerých sil.”

Zdá se, že politici jsou dnes povoláni především k tomu, aby zvládali konflikty. Ať už jde o konflikty s jejich politickými protivníky nebo konflikty uvnitř společnosti. Možná, že právě v tom se dnes otevírá možnost cesty svatosti, ve schopnosti “spravovat” konflikt v zájmu společného dobra.

“Určitě tomu tak je. Právě z toho důvodu mne ohromilo a potěšilo to, co Svatý otec František napsal v apoštolské exhortaci Gaudete et exultate. Ve čtvrté katpitole, kde mluví o rysech svatosti v současném světě, zdůrazňuje schopnost snášet křivdy, trpělivost a mírnost; tedy trojici morálních ctností, které nastiňují tuto vizi budování mostů, zprostředkovávání a schopnosti nechávat vystoupit dobro i tam, kde se zdá, že není. Toho všeho se dá dosahovat právě skrze tyto ctnosti, které krom toho nacházíme mezi blahoslavenstvími.”

Vraťme se ještě k beatifikačnímu procesu Alda Mora. Jaký bude váš další postup?

Nejprve musí být otevřeno diecézní šetření, kterému se říká “kanonický proces” sloužící ke shromáždění dokumentace a svědectví. Tato akta pak budou postoupena Kongregaci pro svatořečení, aby vypracovala “profil” v otázce ctností Alda Mora a mohla prohlásit, že jeho svatost je zřejmá. První věc, kterou je nutné udělat, je zpracovat adekvátním, vyčerpávajícím a samozřejmě objektivním způsobem toto diecézní šetření.

Říká postulátor beatifikačního procesu Alda Mora, otec Gianni Festa z řádu bratří kazatelů.

Za znamení Boží Prozřetelnosti můžeme považovat skutečnost, že oficiální zahájení Morova kanonizačního procesu přichází v roce, kdy bude svatořečen papež Montini. Někteří blízcí svědci (mons. Tonucci) totiž vyslovili přesvědčení, že k infarktu, který přivodil smrt Pavla VI., přispěl právě zármutek nad Morovým osudem. Připomeňme, že Aldo Moro, spoluzakladatel a posléze předseda italské křesťansko-demokratické strany, byl 16. března 1978 unesen Rudými brigádami a po téměř dvouměsíčním věznění zavražděn, navzdory mnoha apelům na propuštění, rovněž z papežovy strany. Místo na římské Via Caetani, kde bylo v zaparkovaném automobilu 9. května t. r. nalezeno Morovo tělo, označuje bronzová plaketa. Rodina zavražděného politika odmítla státní pohřeb a nezúčastnila se ani slavné zádušní mše, kterou 13. května sloužil Pavel VI. Poslední rozloučení se konalo v kostelíku sv. Tomáše v Torrita Tiberina, kde státník rád trávil volný čas. Na hřbitově tohoto městečka severně od Říma tělo Alda Mora očekává vzkříšení.

 

12. července 2018, 12:50