Търси

Седалището на Ватиканската банка (IOR) Седалището на Ватиканската банка (IOR) 

Нов статут на ватиканския Орган за финансова информация

Новият статут разпределя някои вътрешни правомощия. Уточнява се ролята на президента и дирекцията на същия отдел.

Ватикан Нюз

С Хирограф папа Франциск одобри навия Статут на ватиканския Орган за финансова информация, който от сега нататък ще се нарича Орган за надзор и финансова информация (ОНФИ). В интервю пред ватиканските медии президента на Органа, Кармело Барбагало, илюстрира най-важните новости на Статута, който влиза в сила от 5 декември.

През юли т.г., по повод публикацията на годишния доклад, вие съобщихте за тази промяна, която включва също новото наименование: Орган за надзор и финансова информация. Какво е значението на тази промяна?

Преразглеждането на Статута е част от цялостната реформа на папа Франциск за Светия престол и държавата-град Ватикан относно прозрачността и засилването на контрола в икономическата и финансовата сфера. В този контекст най-важните промени се отнасят до управлението и организационната структура на Органа. Освен това промяна, която е не само номинална, се отнася и до името на Органа, което е допълнено с прибавянето на термина „надзор“. Тази промяна дава възможност да се приведе името на Органа в съответствие с действително възложените му задачи. Всъщност, в допълнение към първоначалната функция на разузнаване и противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, от 2013 г. Органът упражнява „пруденциални“ регулаторни и надзорни функции върху субектите, които предоставят финансови услуги на фактическа професионална основа на Ватиканската банка (IOR). Поради тази причина добавянето на термина „надзор“ беше уместно, което разбира се трябва да се разбира във финансовата област

Можете ли на ни кажете нещо повече за промените, които се отнясат до управлението и организационната структура?

Новият Стату, като потвърждава управленческата роля на Съвета, подчертава проактивната роля на президента в разработването на стратегията на Органа и, също толкова важно, засилва неговата отговорност при надзора. В същото време ролята на ръководството, съставено от директора и заместник-директора, е консолидирана, за да се гарантира ефективността и оперативната ефективност на Органа. Освен това бяха направени и други значителни промени по отношение на вътрешната организация.

Как ще се промени вътрешната организация?

В съответствие с най-добрите международни практики бе създадена служба „Регулаторни и правни въпроси", която ще се занимава с всички въпроси от правно естество, включително регулаторно. По този начин задачите за определяне на правилата бяха отделени от тези за упражняване на контрол. Следователно дейностите на Органа сега ще бъдат разделени на три звена: „Надзор“, „Регулиране и правни въпроси“ и „Финансова информация“.

Друга новост се отнася до набирането на персонал: отсега нататък ОНФИ също ще трябва да действа съгласно правилата на органите на Римската курия, чрез независимата комисия за оценка за набиране на светски персонал към Апостолическото седалище. Какви причини доведоха до това решение?

Това е един от аспектите, може би най-важният, в контекста на процеса на привеждане в съответствие на административните правила, приложими за ОНФИ, с тези на другите контролни органи на Римската курия, които вече следват правилата, общи за различните отдели и служби. Този процес ще бъде завършен в предстоящите вътрешни разпоредби. Що се отнася до независимата комисия за оценка за набиране на светски персонал към Апостолическото седалище, бих искал да подчертая, че прибягването към нея гарантира по-обширен подбор на кандидати и по-голям контрол при решенията за набиране на персонал, избягвайки риска от арбитражност. Ето защо, става върос за избор, който в крайна сметка спомага за укрепване на независимостта на Органа при упражняването на неговите важни прерогативи“.

05 Декември 2020, 15:16