Търси

Vatican News
Службата за финансова информация на Светия Престол Службата за финансова информация на Светия Престол  

Превантивни мерки срещу финансовите злоупотреби. Доклад за 2019

64 подадени сигнала за съмнителна дейност, 4 превантивни мерки и над 370 субекти, участващи в разменянето на информация с други държави. Засилва се вътрешното и международното сътрудничество. Това са някои данни от годишния доклад за 2019 на Службата за финансова информация на Светия Престол (A.I.F.), публикуван на 3 юли.

Алесандро Гуараши – Маня Кавалджиева – Ватикана

През 2019 г., Службата за финансова информация на Светия Престол и на държавата Град Ватикан (A.I.F.) е получила 64 сигнала за съмнителни дейности. От тях, 55 от контролираните организации и 4 от ватиканските органи. Това се твърди в доклада за 2019 г., в който се отбелязва как е извършена обмяна на „информация с чуждестранните надзорни органи в редица случаи. Международното сътрудничество доведе до конкретни резултати.

Максимално сътрудничество с Промоутора на правосъдието

Службата за финансова информация издаде нареждане за 4 превантивни мерки, включително блокирането на една текуща банкова сметка, съответно за общо 240 хиляди евро и 178.970,65 евро. Органът също така е предал 15 доклада на службата на Промоутора на правосъдието, с което се потвърждава тенденцията на растеж в съотношението между изпратени доклади и получени сигнали. Припомняме, че на 11 декември 2019 г. бе подписан протокол за разбирателство със Службата на Промоутора, с цел „засилване на процедурите и мерките“, за да се гарантира поверителността на информацията, идваща от чужбина.

Нараства качеството на сигналите

В доклада се посочва, че „като цяло тенденцията към по-високо качество на подаваните сигнали се засилва, като се има  предвид и предоставеният наръчник с по-специфични индикатори на аномалии и по-съзнателно осъществяване на подход, базиран на риска“. По отношение на потенциалните финансови престъпления, по-голямата част от тях „включват чужди субекти или поведения, предприети от или във връзка с чуждестранни юрисдикции. Главните потенциални престъпления са международна измама, включително данъчна измама и незаконно присвояване“.

Конкретни резултати в обмяната на информация с чужбина

Дейността на A.I.F. бе особено интензивна на международно ниво. Над 370 субекти участваха в размяната на искания за получаване на информация с чуждестранните звена за финансова информация. Това „доведе до конкретни резултати, посредством анализирането на сложни финансови схеми, разпространени в много юрисдикции. В доклада се посочва още, че „това спомогна за предаването на значителни елементи на финансова информация на Службата на Промоутъра на правосъдието и на чуждестранните партньори. Бяха подписани четири нови протокола за разбирателство със звената за финансова информация на чуждестранни юрисдикции (Финландия, островите Кук, Чехия и Сърбия), общо 60 протокола за разбирателство, подписани от 2012 г.)“.  A.I.F. също така размени информация с чуждестранните органи за надзор по 18 случая.

Проверки на Института за религиозни дела (ИОР), с положителен резултат за спазване на нормите

Две проверки на ИОР (или Ватиканската банка). „Първата през месец юни, имаща за цел проверката на техническото съответствие със съществуващата законодателната и регламентна  рамка по въпроса за разплащателните услуги, както и за наличието на всички необходими изисквания за присъединяване към единната зона за плащания в евро (SEPA)“. Проверка с положителен резултат, отбелязва A.I.F.  Втората през месец август, „насочена към проверката за съответствие по въпроса за превенцията и борбата с прането на пари и финансирането на тероризма“. И в този случай бе установено „пълно съответствие“ на нормите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Ниско ниво на риск за финансиране на тероризма

По въпроса за тероризма, борбата срещу неговото финансиране „остава приоритет“. В доклада се посочва, че през 2019 г. A.I.F. е получила само един сигнал потенциално свързан, пряко или косвено, с финансирането на това явление. След задълбочено проучване този сигнал „се оказа лишен от субективни или обективни елементи, които действително да водят до дейности, финансиращи тероризма“.  Затова се потвърждава „ниско ниво на риск, свързан с финансирането на тероризма“.   

Намаляват вътрешните рискове 

През 2019 г. бяха извършени „три актуализации на списъка на държавите с висок риск, със стратегически липси в съответните системи за превенция и борба с прането на пари и финансирането на тероризма“. Като цяло, Комитетът за финансова сигурност (Cosifi) потвърждава „от средно до ниско ниво на риск по въпроса за финансирането на тероризма, като не се отбелязват значителни вътрешни заплахи. Главните установени рискове са свързани с международни и/или трансгранични дейности“. В доклада се изтъква, че някои сектори могат да бъдат подсилени, като този за даренията, организациите с нестопанска цел, публичните администрации и обществените поръчки и търгове“.

Нараства вътрешното сътрудничество

Докладът изтъква, че „вътрешното сътрудничество с компетентните органи на Светия Престол и на държавата Град Ватикан е интензивно, то доведе до значително увеличаване на обмена на информация спрямо предишната година.

Срещу укриването на данъци

Трансграничният паричен поток е намалял значително. През 2019 г. бяха установени 1.121 декларации при влизане и излизане от страната, за стойност малко над 21 милиона 630 хиляди евро. В доклада се посочва, че „анализът на A.I.F. не е установил значителни аномалии  или рискови показатели“. По този начин „Светият Престол пое сериозен ангажимент за осигуряване на сътрудничество и размяна на информация на международно ниво, с цел осуетяване на  данъчното укриване и улесняване на изпълнението на данъчните задължения от страна на гражданите и на чуждестранните юридически лица, които имат връзки с ИОР. Цялостната дейност по мониторинг не доведе до установяване на аномалии и рискови показатели“.

 

04 Юли 2020, 13:35