Търси

Правна информация

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Секретариата по Комуникация (наричан по-нататък СК) е Ведомство на Римската курия, основано на 27 юни 2015 с Апостолическото писмо под формата на Motu Proprio "Настоящия комуникативен контекст“. L'attuale contesto comunicativo". Ведомството се ръководи от комуникативната система на Апостоличесото седалище.

Задължение на СК е да развива нова единна, интегрирана и мултимедийна комуникативна система в служба на евангелизаторската мисия на Църквата и способна да валоризира всичко онова, което през историята се е развило в лоното на комуникационната структура на Апостолическото седалище.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Достъпът, консултацията и използването на страниците от настоящия портал (наричан по-нататък „Портал“), както и използването на предложените от него услуги, предполагат приемането от страната потребителя (наричан по-нататък „Потребител“) на настоящите „Правила и условия за ползване“.

СК си запазва правото, без предизвестие и по всяко време по свое усмотрение, да прави промени и / или актуализации на съдържанието на Портала и настоящите "Правила и условия за ползване", осведомявайки за това Потребителя чрез публикация на същия Портал. Достъпът след промяната и / или актуализирането на "Правила и условията за ползване" предполага пълното приемане на същите от Потребителя.

Права на интелектуална собственост

Съдържанията на Сайта, като например, но и не само, изображения, звукови файлове, видеоматериали, музика, текстове, снимки, графики, файлове, търговски марки, лога, новини, софтуери  и всеки друг материал и / или информация в който и да е формат (наричани по-нататък „Съдържания“), са ексклузивна собственост на СК, или на нейно разположение и са защитени от авторски права и при никакви обстоятелства не могат, изцяло или частично, под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, да бъдат използвани, променяни, копирани, разпространявани, публикувани, предавани, премествани, възпроизвеждани или представяни по други начин, без изричното писмено разрешение от страна на самия СК, включващо продажбата, преотстъпването на лиценза, създаването на производни или придобиването по какъвто и да е начин, дори безплатно.

Порталът може да съдържа също изображения, документи, продукти, лога и търговски марки на трети лица, които изрично са дали разрешение на СК да публикува същите на Портала, и които също за защитени от авторски права.

Изрично се забранява възпроизвеждането на търговската марка и / или на логото на СК.

Името „Секретариат по Комуникацията“, не може да бъде използвано като интернет адрес от други сайтове или като част от тези адреси.

Ограничения на отговорността

Съдържанията на настоящия Портал са предоставени добронамерено и СК има грижата тези Съдържания да отговарят на изискванията на достоверност, коректност и изчерпателност. Въпреки това са възможни грешки, неточности и пропуски, и следователно СК отхвърля всяка отговорност в този смисъл, осигурявайки тяхната своевременна корекция, когато е уведомена за тях.

СК не поема никаква отговорност относно това как трети лица могат да използват Съдържанията.

В никакъв случай СК не носи отговорност за каквито и да е вируси или вредоносни последици, причинени от достъпа до Портала и / или от навигацията върху самия, които могат да бъдат срещнати от Потребителя.

СК не поема отговорност за съдържанието интернет сайтове на трети лица, с които Портала на СК е активирал пренасочваща връзка (по-нататък "линк") и за тяхната съответна употреба от страна на Потребителя. Линковете не предполагат одобрението на свързаните интернет сайтове, за чието качество, съдържания и графика СК отхвърля всяка отговорност. Потребителят, който решава да визуализира гореспоменатите интернет сайтове го прави на свой риск, поемайки цялата отговорност за евентуални щети от вирус или вредоносни последици, причинени от достъпа и / или визуализацията на същите сайтове.

Във всеки случай КЗП не носи отговорност за вреди и / или загуби и / или предразсъдъци от какъвто и да е вид, пряк или косвен, възникнали или по някакъв начин свързани с използването на Портала и / или Съдържанието или визуализацията и / или използването на съдържанието на свързаните с него сайтове, които трети страни могат да претърпят.

Защита на личните данни

СК гарантира, че личните данни на Потребителя, с които разполага вследствие на използването на услугите (наричани по-нататък „Услуги“) на портала, ще бъдат третирани като строго поверителни и единствено за целите, които се поместват в обхвата на предоставянето на Услугите на разположение на Портала.

Приложимо право и компетентен съд

Настоящите „Права и условия за ползване“ се регулират от законите, които са в сила в Държавата-Град Ватикана и за всеки евентуален спор, произлизащ от тълкуването или изпълнението на същите, ще бъде компетентен единствено Съдът на Държавата-Град Ватикана.