De ti spedalske mennene De ti spedalske mennene 

Bønn: 20. Takksigelsesbønn

«Vi var påtenkt før vi lærte å tenke; vi var elsket før vi lærte å elske.» Vi kan ta alt – absolutt alt – som gave, som nåde, og leve i takksigelse.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 30. desember var bibelteksten:

Vær alltid glade,
be uavbrutt,
takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.
Slukk ikke Ånden.
(
1Tess 5,16–19 fra Bibel 2011)

De ti spedalske mennene: Én vendte tilbake og takket

Paven gjenfortalte lignelsen om de ti spedalske mennene, som måtte holde seg for seg selv, borte fra samfunnet (Luk 17,11–19). Men så en dag kom Jesus forbi. «De ble stående langt unna og ropte: ‘Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!’» Jesus ba dem gå og vise seg for prestene, og mens de var på vei dit, ble de rene, alle ti. Men kun én av dem – en samaritan – kom tilbake for å takke: «Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham.»

Takk for alt!

«Hver hendelse og ethvert behov kan bli gjenstand for takksigelse» (KKK 2638). For alt er nåde (grazie = takk; grazia = nåde). «Vi var påtenkt før vi lærte å tenke; vi var elsket før vi lærte å elske; vi var ønsket før noe ønske hadde begynt å spire i vårt hjerte. Hvis vi betrakter livet på denne måten, så blir ‘takk’ vårt daglige ledemotiv.»

Paven minnet om at «eukaristi» betyr takksigelse. Og dessuten om at noen og enhver kan ha grunn til å være takknemlig for det andre mennesker har vært for dem og gjort for dem.

Takksigelsen vokser i møtet med Jesus

Vår takksigelse vokser i møtet med Jesus. I evangeliene leser vi at når folk møtte Jesus ble mange fylt av glede og lovpriste Gud. Julefortellingene er fulle av bedende mennesker med svulmende hjerter. Også vi er innbudt til å delta i den enorme gledesfesten.

Glad og takknemlig over å være elsket

Selvfølgelig var alle de ti spedalske glade for at de var blitt friske. De slapp jo ut av livslang karantene. Men en av dem er ekstra glad: I tillegg til å glede seg over helbredelsen, gleder han seg også over møtet med Jesus. For han har nå kommet til visshet om å være elsket.

«Dette er kjernen: Når du takker, uttrykker du din visshet om å være elsket. Og dette – vissheten om å være elsket – er et stort skritt. Det er å oppdage at kjærligheten er den kraft som holder verden oppe. Dante ville ha sagt: ‘kjærligheten som beveger solen og de andre stjernene’ (l’amor che move il sole e l’altre stelle, Paradiset, XXXIII, 145). Vi er ikke lenger omflakkende vagabonder, nei: Vi har et hjem, vi bor i Kristus, og fra denne ‘boligen’ betrakter vi resten av verden, og derfra synes den oss uendelig mer vakker. Vi er kjærlighetens barn, kjærlighetens søsken. Vi er nådens menn og kvinner.»

Bli værende i gleden

Paven oppfordret til å bli værende i gleden i Jesus, og ikke la oss lure av djevelen, som bare skuffer oss og gjør oss triste og ensomme. «Om vi er i Kristus kan ingen synd og ingen trussel noensinne forhindre oss i fortsette vår vandring med glede, sammen med våre mange reisefeller.»

Takk, og gi verden håp

Og framfor alt må vi ikke glemme å takke. Verden blir bedre av det. Kanskje bare lite grann bedre, men det er uansett viktig å formidle håp.

«Alt er forbundet og hver og en kan gjøre sitt der han eller hun er. Veien til lykksalighet er den som Paulus beskriver på slutten av et av sine brev: ‘Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Slukk ikke Ånden.’»

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn 

Hele katekesen på svensk eller på engelsk eller andre språk.

13 januari 2021, 11:15