Išči

"In hvala otrokom: oni so upanje. Zanje se moramo boriti. Zanje. Imajo pravico do življenja, do dostojanstva. Borimo se zanje." "In hvala otrokom: oni so upanje. Zanje se moramo boriti. Zanje. Imajo pravico do življenja, do dostojanstva. Borimo se zanje." 

Papež med srečanjem z migranti: Pomoč je potrebna, vendar ni dovolj

Po obisku ustanove Mohameda VI. je papež Frančišek odšel na sedež Škofijske Karitas v Rabatu, kjer se je srečal s 60 migranti, ki so zastopali še približno 100.000 drugih, kolikor naj bi jih živelo danes v Maroku. Uvodnemu pozdravu nadškofa Tangerja, pričevanju enega izmed migrantov ter plesni točki petih otrok je sledil nagovor svetega očeta. Spregovoril je o štirih glagolih, ki so na področju migracij ključnega pomena: sprejeti, zaščititi, pospeševati in integrirati.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Rana, ki vpije v nebo

Dragi prijatelji, vesel sem, da imam to možnost, da se srečam z vami med svojim obiskom v Kraljevini Maroko. Zame je to ponovna priložnost, da izrazim svojo bližino vsem vam ter skupaj z vami soočam veliko in hudo rano, ki še naprej trga začetke tega 21. stoletja. Rano, ki vpije v nebo. In zato ne želimo, da bi bila naša beseda ravnodušnost in tišina (prim. 2Mz 3,7). Še bolj pa tedaj, ko odkrijemo, da obstaja več milijonov beguncev in drugih prisilnih migrantov, ki prosijo za mednarodno zaščito – če ne štejemo žrtev trgovine z ljudmi in novih oblik suženjstva, ki so v rokah kriminalnih organizacij. Nihče ne more ostati ravnodušen pred to bolečino.

Vsi smo poklicani odgovoriti na izzive sodobnih migracij

Zahvaljujem se msgr. Santiagu za sprejemne besede ter za prizadevanje Cerkve v službi migrantom. Hvala tudi Jacksonu za njegovo pričevanje; hvala vsem vam, migrantom in članom združenj, ki jim pomagate, ki ste prišli danes popoldan sem, da se srečamo, da okrepimo medsebojne vezi in si še naprej prizadevamo zagotavljati pogoje za dostojno življenje vseh. In hvala otrokom: oni so upanje. Zanje se moramo boriti. Zanje. Imajo pravico do življenja, do dostojanstva. Borimo se zanje. Vsi smo poklicani odgovoriti na številne izzive sodobnih migracij z velikodušnostjo, naglico, modrostjo in daljnovidnostjo, vsak po svojih zmožnostih (glej Poslanica za svetovni dan migrantov in beguncev 2018).

Medvladna konferenca v Marakešu in Globalni dogovor

Pred nekaj meseci je tukaj, v Maroku, potekala medvladna konferenca v Marakešu, ki je ratificirala

 Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. »Dogovor o migracijah predstavlja pomemben korak naprej za mednarodno skupnost, ki v okviru Združenih narodov prvič na multilateralni ravni sooča to temo s pomembnim dokumentom« (Govor članom diplomatskega zbora, akreditiranega pri Svetem sedežu, 7. januar 2019).

»Ne gre le za migrante« …

Ta dogovor pomaga prepoznati in ozavestiti, da »ne gre le za migrante« (prim. Tema svetovnega dneva migrantov in beguncev 2019), kakor da bi bilo njihovo življenje tuja ali postranska stvarnost, ki nima nič skupnega s preostalo družbo. Kakor da bi bila njihova vrednost oseb s pravicami »začasno prekinjena« zaradi njihove trenutne situacije; »migrant ni bolj človek ali manj človek glede na svoj položaj na eni ali drugi strani meje.«[1]

… ampak za obličje, ki ga želimo dati kot družba

To, kar je v igri, je obličje, ki si ga želimo dati kot družba, ter vrednost vsakega življenja. Storjenih je bilo veliko in pozitivnih korakov naprej na različnih področjih, posebej v razvitih družbah, vendar pa ne smemo pozabiti, da se napredek naših ljudstev ne more meriti le po tehnološkem ali ekonomskem napredku. Le-ta je odvisen predvsem od sposobnosti, da dopustimo, da nas premakne in gane tisti, ki trka na vrata ter s svojim pogledom diskreditira in odvzame moč vsem lažnim malikom, ki si lastijo in zasužnjujejo življenje; malike, ki obljubljajo varljivo in kratkotrajno srečo, ki je zgrajena na meji stvarnosti in trpljenja drugih.  Kako mesto postane zapuščeno in negostoljubno, ko ni več sposobno biti sočutno! Družba brez srca … nerodovitna mati. Vi niste odrinjeni na rob, ste v središču srca Cerkve.

Štirje glagoli v pomoč

Želel sem predlagati  štiri glagole – sprejeti, zaščititi, pospeševati in integrirati –, da bi se tisti, ki želijo pomagati, da bi ta zaveza postala bolj konkretna in realna, mogli vključiti s preudarnostjo, namesto da bi molčali; da bi pomagali, ne pa izolirali, spodbujali, namesto zapustili.

Pomoč je potrebna, vendar ni dovolj

Dragi prijatelji, tukaj želim poudariti pomembnost teh štirih glagolov. Predstavljajo neke vrste referenčni okvir za vse. V to prizadevanje smo namreč vključeni vsi – na različne načine, a smo vključeni vsi – in vsi smo potrebni za to, da bi zagotovili bolj vredno, varno in solidarno življenje. Rad pomislim na to, da je prvi migrantov prostovoljec, pomočnik, reševalec in prijatelj drugi migrant, ki v prvi osebi pozna trpljenje poti. Ni mogoče načrtovati pomembnih strategij, ki bi mogle dati dostojanstvo, zgolj s tem, da bi se omejili na dejanja pomoči do migranta. To je nujno, vendar pa ni dovolj. Pomembno je, da se vi, migranti, v vsem tem procesu čutite prvi protagonisti in upravitelji.

Povrnitev dostojanstva

Ti štirje glagoli lahko pomagajo uresničiti zaveze, ki morejo ponovno pridobiti prostore, v katerih je mogoče sprejemati, zaščititi, pospeševati in integrirati. Skratka, prostore, v katerih je mogoče dati dostojanstvo.

Sprejeti

»Glede na trenutno situacijo, sprejeti pomeni predvsem ponuditi migrantom in beguncem večje možnosti za varen in zakonit vstop v ciljne države« (Poslanica za svetovni dan migrantov in beguncev 2018). Povečanje legalnih migracijskih kanalov je namreč 

eden izmed glavnih ciljev Globalnega dogovora. To skupno prizadevanje je potrebno, da ne bi dali novih možnosti »trgovcem s človeškim mesom«, ki izkoriščajo sanje in potrebe migrantov. Dokler to prizadevanje ne bo v polnosti uresničeno, bo potrebno soočati perečo stvarnost nezakonitih tokov pravično, solidarno in z usmiljenjem. Oblik skupinskega izgona, ki ne omogočajo korektnega obravnavanja posameznih primerov, se ne sme sprejemati. Po drugi strani je potrebno spodbujati in poenostaviti poti izredne legalizacije, posebej v primerih družin mladoletnih.

Zaščititi, posebej mladoletne in ženske

Zaščititi pomeni zagotoviti varovanje »pravic in dostojanstva migrantov in beguncev, ne glede na njihov migrantski položaj« (prav tam). Zaščito je potrebno zagotoviti predvsem vzdolž migracijskih poti, ki so žal pogosto prizorišča nasilja, izkoriščanja in zlorab vseh vrst. Tukaj se zdi, da je potrebno nameniti posebno pozornost migrantom v zelo ranljivih situacijah, številnim mladoletnim brez spremstva ter ženskam. Ključnega pomena je vsem zagotoviti primerno zdravstveno, psihološko in socialno oskrbo, da bi povrnili dostojanstvo tistim, ki so ga na poti izgubili, kot to predano počnejo tisti, ki delajo v tej strukturi. In med vami so nekateri, ki lahko izpričajo, kako pomembno je to delo zaščite, ki daje upanje v obdobju, ki ga migranti preživijo v državah, ki so jih sprejele.

Pospeševati – prepoznati vrednost drugega

Pospeševati pomeni zagotoviti vsem, migrantom in lokalnim prebivalcem, možnost, da bi našli varno okolje, v  katerem bi se mogli celostno uresničiti. Tovrstno pospeševanje se prične, ko prepoznamo, da nihče ni človeški škart, ampak prinašalec osebnega, kulturnega in poklicnega bogastva, ki more prinesti veliko vrednost tam, kjer je. Družbe sprejemanja bodo zaradi njih bogatejše, če bodo znale bolje ovrednotiti prispevek migrantov in preprečevale vsakršno vrsto diskriminacije in ksenofobnega občutka. Potrebno je živo spodbujati učenje lokalnega jezika kot ključnega sredstva za medkulturno komunikacijo, prav tako pa tudi vsakršno pozitivno obliko spodbujanja odgovornosti migrantov do družbe, ki jih sprejema, da bi se naučili spoštovati osebe in družbene vezi, zakone in kulturo, da bi mogli tako ponuditi okrepljen prispevek k celostnemu človeškemu razvoju vseh.

Pravica do migracije in do tega, da niso primorani emigrirati

Vendar pa ne pozabimo, da se pospeševanje človeškega razvoja migrantov in njihovih družin začne že v njihovih državah izvora, kjer mora biti poleg pravice, da lahko emigrirajo, zagotovljena tudi pravica, da niso primorani emigrirati, to je pravica, da bi v domovini našli pogoje, ki bi jim omogočili spodobno življenje. Cenim in spodbujam prizadevanja programov mednarodnega sodelovanja in transnacionalnega razvoja brez stranskih interesov, v katere so migranti vključeni kot glavni protagonisti (glej Govor udeležencem mednarodnega foruma Migracija in mir, 21. februar 2017).

Integrirati, vstopiti v kulturo drugega

Integrirati pomeni zavzemati se v procesu, ki istočasno poudarja kulturno dediščino skupnosti, ki sprejema, ter kulturno dediščino migrantov in tako gradi medkulturno in odprto družbo. Vemo, da še zdaleč ni lahko vstopiti v tujo kulturo – tako za tistega, ki pride, kot za tistega, ki sprejema –, postaviti se na mesto oseb, ki so tako zelo drugačne od nas, razumeti njihove misli in izkušnje. Tako se pogosto odpovemo srečanju z drugim ter postavljamo pregrade, da bi se zavarovali (glej Homilija ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev, 14. januar 2018). Za integriranje je torej potrebno, da ne dopustimo, da bi nas strahovi in nevednost pogojevali.

Pot, ki jo je potrebno prehoditi skupaj

Tu je pot, ki jo je potrebno prehoditi skupaj, kot pravi sopotniki; gre za potovanje, ki vključuje vse, migrante in lokalne prebivalce, pri izgradnji mest, ki bodo gostoljubna, pluralna in pozorna na medkulturne procese; mest, ki bodo sposobna ovrednotiti bogastvo razlik v srečanju z drugim. In tudi v tem primeru lahko mnogi izmed vas osebno pričajo o tem, kako je tovrstno prizadevanje bistveno.

Dragi prijatelji migranti, Cerkev vam je blizu

Dragi prijatelji migranti, Cerkev prepoznava trpljenje, ki zaznamuje vašo pot in zaradi njega trpi z vami. Želi vas doseči v vaših tako različnih situacijah ter spomniti, da Bog želi, da bi vsi živeli. Želi vam stati ob strani, da bi z vami zgradila to, kar je najbolje za vaše življenje. Vsak človek ima namreč pravico do življenja, vsak človek ima pravico imeti sanje in da lahko najde svoje pravo mesto v našem »skupnem domu«. Vsaka oseba ima pravico do prihodnosti.

Sam Kristus je tisti, ki trka na naša vrata

Ponovno bi želel izraziti svojo hvaležnost vsem osebam, ki služijo migrantom in beguncem po vsem svetu, in danes posebej vam, delavcem Karitasa, ki imate čast, da izkazujete usmiljeno ljubezen Boga tolikim našim bratom in sestram v imenu celotne Cerkve, kakor tudi vsem partnerskim združenjem. Vi dobro veste in doživljate, da za kristjana »ne gre le za migrante«, ampak je sam Kristus, ki trka na naša vrata.

Drug za drugega »varen pristan« sprejemanja

Gospod, ki je v času svojega zemeljskega življenja na lastni koži občutil trpljenje izgnanstva, naj blagoslovi vsakega izmed vas, vam da potrebno moč, da ne bi obupali ter bi bili drug za drugega »varen pristan« sprejemanja.
Hvala.  

[1] Govor maroškega kralja na medvladni konferenci o migracijah, Marakeš, 10. december 2018.

Sobota, 30. marec 2019, 19:25