Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Vatikánska konferencia o globálnom otepľovaní: Chrániť človeka i planétu

Starostlivosť o náš spoločný domov je „morálnou povinnosťou všetkých mužov a žien ako Božích detí“ – to je myšlienka z posolstva pápeža Františka účastníkom vatikánskej konferencie organizovanej Pápežskou akadémiou vied o globálnom otepľovaní.

Téma dvojdňového podujatia, ktoré vrcholí dnes 14. júla, znie: „Odolnosť ľudí a ekosystémov v podmienkach klimatického stresu“ (Resilience of People and Ecosystems under Climate Stress). Ako píše pápež František, „v súčasnosti čelíme dvom výzvam: znížiť klimatické riziká redukovaním emisií a pomôcť ľuďom prispôsobiť sa postupne sa zhoršujúcim klimatickým zmenám“.  Pobáda nás to, „aby sme uvažovali o viacrozmernom prístupe k ochrane tak jednotlivcov, ako aj našej planéty“, konštatuje Svätý Otec.

Vo svetle biblického učenia (porov. Gn 2,15 a Mt 6,26.28-29) starostlivosť o náš spoločný domov nie je len utilitárnym úsilím, ale morálnou povinnosťou všetkých mužov a žien ako Božích detí, vysvetľuje pápež. Pripomína potrebu „ekologickej konverzie“ (Enc. Laudato si´ 216-221), ktorá si vyžaduje „zmenu myslenia a záväzok pracovať na odolnosti ľudí a ekosystémov, v ktorých žijú“.

„Toto obrátenie má tri dôležité duchovné prvky“, píše Petrov nástupca:

„Prvý zahŕňa vďačnosť za láskyplný a veľkorysý Boží dar stvorenstva.  Druhý si vyžaduje uznať, že sme spojení vo všeobecnom spoločenstve jedni s druhými i s ostatnými stvoreniami sveta. Tretí zahŕňa riešenie environmentálnych problémov nie ako izolovaní jednotlivci, ale solidárne ako spoločenstvo.“

Svätý Otec ďalej píše o potrebe spolupráce na všetkých úrovniach:

„Mám na mysli napríklad úlohu, ktorú môžu zohrávať ekonomicky najbohatšie národy pri znižovaní vlastných emisií a poskytovaní finančnej i technologickej pomoci, aby ich príklad mohli nasledovať menej prosperujúce oblasti sveta.

Kľúčový je aj prístup k čistej energii a pitnej vode, podpora poľnohospodárov na celom svete pri prechode na poľnohospodárstvo odolné voči zmene klímy, záväzok k udržateľným spôsobom rozvoja a k striedmemu životnému štýlu zameranému na zachovanie svetových prírodných zdrojov a poskytovanie vzdelávania a zdravotnej starostlivosti najchudobnejším a najzraniteľnejším obyvateľom sveta.“

Ďalšími obavami pápeža sú „strata biodiverzity a mnohé vojny, ktoré sa vedú v rôznych regiónoch sveta a ktoré spolu prinášajú škodlivé dôsledky pre prežitie a blahobyt ľudí, vrátane problémov potravinovej bezpečnosti a rastúceho znečistenia“.

„Všetko je vzájomne prepojené“, zdôrazňuje v posolstve Svätý Otec, ktorý zároveň pripomenul, že nedávno schválil pristúpenie Svätej stolice k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy a aj o pristúpení k Parížskej dohode.

-zk-

14 júla 2022, 10:08