Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Vatikán nerobí represiu voči zamestnancom, čo odmietnu očkovanie

Nóta vatikánskeho Governatorátu vysvetľuje odôvodenosť nedávno vydaného dekrétu, v ktorom sa hovorí aj o situáciách, v ktorých možno považovať zaočkovanie pracovníka za nevyhnutné. Týka sa to osôb, ktoré pracujú v úzkom styku s verejnosťou a v rizikových prostrediach a kolektívoch. Norma dbá súčasne o ochranu kolektívu i o slobodné rozhodnutie jednotlivca.

Governatorát Mestského štátu Vatikán vydal vo štvrtok 18. februára komunikát k otázke očkovania vatikánskych zamestnancov v situáciách zdravotnej krízy, ktoré sa riadi Dekrétom predsedu Pápežskej komisie Mestského štátu Vatikán č. CCCXCVIII o zdravotnej problematike, z 8. februára 2021.

Ako čítame v nóte, dekrét „bol vydaný s cieľom dať urgentnú normatívnu odpoveď na primárnu požiadavku chrániť a garantovať zdravie a zdarné životné podmienky pracovnej komunity, občanov a rezidentov Mestského štátu Vatikán.

Jeho dôvodom je teda individuálna ochrana zamestnanca i kolektívna ochrana pracovného prostredia v prípade takej udalosti, ktorá by mohla predstavovať krízovú situáciu verejného zdravia.

Nariadenie sa zvlášť týka všetkých patričných opatrení zameraných na predídenie, kontrolu a riešenie výnimočných situácií krízy verejného zdravia a do šírky sa v ňom uvádzajú všetky prostriedky na adekvátne a vyvážené reagovanie na zdravotné riziko.“

Jednou zo šiestich oblastí preventívnych prostriedkov uvádzaných v dekréte je aj očkovanie. Text upresňuje, že „v rámci týchto opatrení sa na odporúčanie Štátneho zdravotného úradu môže považovať za nevyhnutné použiť očkovanie pre špecifické situácie: pri pracovných aktivitách týkajúcich sa verejnej služby, pri kontaktoch s tretími stranami alebo takých, ktoré sú rizikové pre bezpečnosť pracovnej komunity.

Dobrovoľné zapojenie sa do očkovacieho programu teda musí brať do úvahy riziko, že eventuálne odmietnutie zo strany dotyčného môže  predstavovať riziko pre neho samého, pre druhých i pre pracovné prostredie.

Ochrana komunity môže preto v prípade toho, kto by očkovanie odmietol bez zdravotného odôvodnenia, počítať s prijatím opatrení, ktoré na jednej strane znížia nebezpečenstvo, o ktorom sa tu hovorí, a na druhej strane umožnia predsa len nájsť alternatívne riešenia pre vykonávanie práce zo strany dotyčného“.

Ako zdôrazňuje nóta Governatorátu vo svojom závere, „odvolávku na už skôr existujúce Normy na ochranu dôstojnosti osoby a jej fundamentálnych práv, ktoré treba dodržať pri zdravotných previerkach pred prijatím do zamestnania a počas pracovného pomeru a na Normy na ochranu zamestnancov s osobitne závažnými ochoreniami alebo v osobitných psychofyzických podmienkach, z 18. novembra 2011, je preto treba považovať za prostriedok, ktorý v žiadnom prípade nemá sankčnú alebo trestajúcu povahu, ale má za cieľ umožniť flexibilnú a primeranú odpoveď na udržanie rovnováhy medzi kolektívnou zdravotnou starostlivosťou a individuálnou slobodnou voľbou, bez zavádzania akýchkoľvek represívnych foriem voči pracovníkovi“.    

Interpretácie rozšírené rozličnými médiami o údajných represiách Vatikánu voči zamestnancom, ak by sa nedali zaočkovať, či dokonca o hrozbe straty zamestnania, teda nezodpovedajú skutočnosti.

-zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 februára 2021, 20:02