Hľadaj

Záber z otvorenia súdneho roka vatikánskeho civilného tribunálu (15. feb. 2020) Záber z otvorenia súdneho roka vatikánskeho civilného tribunálu (15. feb. 2020) 

Pápež František vydal novú legislatívu pre vatikánsku justíciu

Svätý Otec František vydal novú legislatívu pre oblasť civilného súdnictva Vatikánskeho mestského štátu. Oproti predchádzajúcemu zákonu prináša väčšiu nezávislosť súdov, zjednodušenie systému a väčšie oddelenie medzi vyšetrovacou a súdnou zložkou.

Zákon č. 351 (Legge N. CCCLI) o usporiadaní justície Vatikánskeho mestského štátu, pozostávajúci z 31 článkov, podpísal pápež František dňa 13. marca, pri vstupe do 8. roka svojho pontifikátu. Zákon, ktorý definuje súdne inštancie a fungovanie jednotlivých zložiek, nahrádza doterajší zákon z roku 1987 vydaný pápežom Jánom Pavlom II. aj jeho modifikáciu pápežom Benediktom XVI. z roku 2008.

Vatikánske Tlačové stredisko v komuniké publikovanom 16. marca spolu s plným znením nového zákona CCCLI vysvetľuje, že zákon „zapadá do línie normatívnych reforiem v ekonomicko-finančnej a trestnej oblasti, aj z dôvodu pristúpenia k významným medzinárodným konvenciám, pričom si však zároveň zachováva špecifickosť vatikánskeho práva, ktoré považuje kánonický právny systém za svoj prvoradý normatívny prameň a prvoradé referenčné kritérium pre interpretáciu“.

Ďalej komuniké vymenúva päť aspektov vylepšenia, ktoré prináša oproti doterajšiemu súdnemu systému. Poskytuje napríklad „lepšie zaručenie nezávislosti justičných orgánov a sudcov, ktoré závisia jedine od pápeža, ktorý ich menuje, a riadia sa zákonom, vykonávajúc svoje funkcie s nestrannosťou a priamo disponujú justičnou políciou“.

Nový zákon bližšie špecifikuje požiadavky na menovanie sudcov, zjednodušuje justičný systém a súčasne posilňuje zloženie tribunálu, obsahuje aj samostatnú kapitolu o úrade promótora spravodlivosti (obdoba prokurátora) a zavádza novú kategorizáciu ohľadom advokátov.

-jb-

17 marca 2020, 17:39