Hľadaj

1578304795882.JPG

Trojkráľová slávnosť vo Vatikáne: Cirkev ako adorátorka zaľúbená do Ježiša

Ak sa človek neklania Bohu, dospeje ku klaňaniu sa vlastnému egu. Ako kresťania sa potrebujeme denne učiť modlitbe adorácie. Stretnutie s Ježišom nás mení, po ňom sa vraciame do toho istého pôvodného prostredia, ale už ako obnovení ľudia. Toto sú odkazy Svätého Otca zo slávnosti Troch kráľov, čiže Zjavenia Pána.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V pondelok 6. januára celebroval pápež František dopoludnia o 10. hodine vo Vatikánskej bazilike svätú omšu spolu s kardinálmi a členmi Rímskej kúrie, za účasti troch stoviek kňazov a početných veriacich z celého sveta. V typickej vianočnej slávnostnosti liturgie si Svätý Otec pri vstupe uctil Ježiška uloženého pred otvorenou knihou evanjeliára.

Zjavenie Boha celému svetu, ktoré sa dnes slávi, vyjadrovala aj pestrosť národov zapojených do liturgie, s osobitným zastúpením Blízkeho i Ďalekého východu. Spoločné modlitby prednášali veriaci po japonsky, aramejsky, francúzsky, vietnamsky, a čínsky. Biblické čítania zazneli v angličtine a španielčine, evanjelium v taliančine. Tradičný spev ohlásenia dátumu Veľkej noci predniesol diakon po latinsky. Tento rok to bude 12. apríla.

V homílii sa pápež František zameral na poukázal na dôležitosť poklony pred Bohom. Na príklade Herodesa ukázal, že „ak sa človek neklania Bohu, má sklon klaňať sa svojmu egu“:

„Takisto i život kresťana, ak neadoruje Boha, môže sa stať kultivovaným spôsobom 

potvrdzovania samých seba a vlastnej skvelosti. Takí sú kresťania, čo nevedia adorovať, ktorí sa nevedia modliť klaňaním sa. Je to vážne nebezpečenstvo: poslúžiť si Bohom namiesto slúžiť Bohu.“

„Teológia či pastoračná výkonnosť osožia len málo, alebo aj vôbec, ak neohneme kolená, tak ako mudrci, ktorí boli nielen múdrymi organizátormi cesty, ale aj kráčali a klaňali sa. Keď sa klaniame, uvedomujeme si, že viera sa neredukuje na akýsi súhrn doktrín, ale že je vzťah so živou Osobou, ktorú sa žiada milovať. Jej tvár spoznávame zotrvávaním tvárou v tvár s Ježišom.

V adorácii objavujeme, že kresťanský život je príbeh lásky s Bohom, kde nestačia iba dobré idey, ale treba ho dať na prvé miesto, ako to robí zaľúbenec s osobou, ktorú miluje. Takouto musí byť aj Cirkev, adorátorkou zaľúbenou do Ježiša, svojho ženícha.

Na začiatku roka znovuobjavme adoráciu ako požiadavku viery. Ak si dokážeme pred Ježišom kľaknúť, premôžeme pokušenie uberať sa každý svojou cestou.“

Svoju homíliu Svätý Otec ukončil výzvou:

„Drahí bratia a sestry, dnes si môže každý z nás položiť otázku: „Som adorujúcim kresťanom?“ Mnohí kresťania, ktorí sa modlia, nevedia adorovať. Klaďme si túto otázku. Nájdime si časy na adoráciu v priebehu našich dní a vytvárajme priestor adorácii v našich spoločenstvách. Je na nás ako Cirkvi praktizovať slová, ktoré sme sa modlili dnes v žalme: „Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta“. V adorácii objavíme aj my, tak ako mudrci, zmysel nášho putovania. A tak, ako mudrci, pocítime „nesmiernu radosť“ (Mt 2,10).“

Na poludnie sa takmer celkom zaplnilo aj Námestie sv. Petra. Okolo 50 tisíc veriacim sa pápež František prihovoril z okna Apoštolského paláca a po spoločnej modlitbe Anjel Pána im udelil požehnanie. V úvodnom príhovore vychádzal zo slov evanjelia, že mudrci sa vrátili do svojej krajiny „inou cestou“:

„Medzi kontinuitou a novosťou vládne múdra dynamika: vrátiť sa „do vlastnej krajiny“, ale „inou cestou“. Z toho vyplýva, že je na nás, aby sme zmenili, premenili náš vlastný spôsob života, hoci naďalej v tom istom prostredí ako vždy, aby sme upravili kritériá posudzovania reality, ktorá nás obklopuje.

V tomto je rozdiel medzi pravým Bohom a zradnými bôžikmi, ako sú peniaze, moc, úspech... Medzi Bohom a tými, čo ti sľubujú týchto bôžikov, ako sú veštci, vykladači z karát, čarodejníci.

Rozdiel je v tom, že bôžikovia si nás naväzujú na seba, robia nás závislými na idoloch, a my sa ich zmocňujeme. Pravý Boh nás neuväzňuje, ani sa nenechá nami uväzniť: otvára nám cesty novosti a slobody, pretože on je Otec, ktorý je vždy s nami, aby nás viedol k rastu.

Ak sa stretávaš s Ježišom, ak más s ním duchovné stretnutie, pamätaj: musíš sa vrátiť na tie isté miesta ako vždy, ale inou cestou, iným štýlom. Je to tak, takýto je Duch Svätý, ktorého nám Ježiš dáva, a ktorý nám premieňa srdce.

Prosme svätú Pannu Máriu, aby sme sa mohli stať svedkami Krista tam, kde sme, novým životom, premeneným jeho láskou.“

Svätý Otec dnes osobitne pozdravil východné cirkvi, katolícke i pravoslávne, ktoré sa riadia juliánskym kalendárom a budú zajtra sláviť Vianoce. Pripomenul tiež dnešný Misijný deň detí a pozdravil účastníkov tradičného folkloristického Trojkráľového sprievodu. Tento rok ho pripravili v tradičných kostýmoch z mestečka Allumiere, ktoré leží severne od Ríma pri meste Civitavecchia. Pápež na diaľku pozdravil aj trojkráľové podujatia v iných krajinách.

06 januára 2020, 19:20