Hľadaj

Vatican News

Vo Vatikáne predstavili knihu o postoji slovenských biskupov k nacizmu

V stredu 11. decembra predstavili medzinárodnej verejnosti odbornú publikáciu Petra Slepčana a Róberta Letza dokumentujúcu postoje a činy slovenských biskupov a vatikánskej diplomacie v období Druhej svetovej vojny proti herézam nacistickej ideológie a rasovému vyhladzovaniu. Na pôde Pápežského kolégia Teutonico vo Vatikáne za prítomnosti autorov dielo predstavili prof. Bernard Ardura, kardinál Jozef Tomko, Mons. Stanislav Zvolenský, prof. Emília Hrabovec a prof. Matteo Luigi Napolitano.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Titul knihy vydanej v taliančine znie „Una voce in difesa. Episcopato slovacco e diplomazia pontificia contro lo sterminio nazista“ (Hlas na obranu. Slovenský episkopát a pápežská diplomacia proti nacistickému vyhladzovaniu). Historická fotografia na obálke zachytáva stretnutie biskupa Michala Buzalku s reprezentantom Svätej stolice Mons. Giuseppem Burziom pri jeho príchode na Slovensko v júni 1940.

Práve cez osudy biskupa Buzalku autori chronologicky ukazujú, akým spôsobom sa postupne vyvíjali spoločné kroky slovenského biskupského zboru. Mons. Michal Buzalka (1885-1961) bol trnavským pomocným biskupom, neskôr vojenským ordinárom a tiež rektorom bratislavského seminára. Bol nespravodlivo odsúdený komunistickým režimom na doživotie v procese spolu s biskupmi Vojtaššákom a Gojdičom.

Kniha z Vatikánskeho knižného vydavateľstva vyšla v edícii Pápežského výboru pre historické vedy „Akty a dokumenty“. Odborný prínos 443-stranovej publikácie sumarizuje v predslove predseda Pápežského výboru pre historické vedy prof. Bernard Ardura OPraem týmito slovami:  

„Po prvý raz sa systematickým spôsobom preberá otázka postoja Katolíckej cirkvi na Slovensku voči Šoa principiálne cez pozície a iniciatívy slovenského episkopátu, predstavená vo svojom vývoji a vo svetle učenia Katolíckej cirkvi, korigujúc takýmto spôsobom povrchné a účelové interpretácie, strhávajúc rozličné kontrapozície, umelo a rafinovane vytvorené vo vnútri Cirkvi počas nasledujúcich desaťročí. Na základe doposiaľ nepublikovaných archívnych dokumentov tieto stránky predkladajú vodiace línie učenia slovenského biskupského zboru a spôsoby, akými sa postupne vyvíjali postoje biskupov ohľadom situácie Židov v historickom kontexte neustálych premien.“

Na prezentácii boli prítomní aj veľvyslanci Slovenskej republiky pri Vatikáne a pri Talianskej republike Marek Lisánsky a Ján Šoth. Páter Bernard Ardura ako moderátor prezentácie v zaplnenej aule Teutonica odovzdal slovo najprv kardinálovi Jozefovi Tomkovi, emeritnému prefektovi Kongregácie pre evanjelizáciu národov, po ktorom vystúpili bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a dvojica historikov: prof. Emília Hrabovec z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je členkou Pápežského výboru pre historické vedy a prof. Matteo Luigi Napolitano z talianskej Univerzity v Molise, ktorý je medzinárodným delegátom Pápežského výboru pre historické vedy.

Prof. Hrabovec poukázala na prístup autorov skúmať postoje a konanie Cirkvi nie povrchnou metodológiou čisto politicky interpretujúceho pohľadu zvonka, ale priamo z vnútra situácie, vychádzajúc z chápania podstaty Cirkvi. Za prínos označila aj skutočnosť, že niektoré pramene, ako napr. reporty Mons. Burzia adresované vatikánskemu Štátnemu sekretariátu boli doteraz interpretované vychádzajúc z nedokonalých prekladov do slovenčiny.

Prof. Matteo Luigi Napolitano sa na tému spracovanú autormi pozrel zo širšieho geopolitického rámca a pripomenul aj skutočnosť, že blížiace sa sprístupnenie fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch od 2. marca 2020 umožní ďalšie podrobné skúmanie niektorých aspektov, ako napr. odborných kvalít vatikánskeho reprezentanta Mons. Burzia.

Po skončení prezentácie poskytol krátky rozhovor pre Vatikánsky rozhlas spoluautor publikácie prof. Róbert Letz:

Prof. Róbert Letz približuje zámer autorov publikácie

Prof. Bernard Ardura odpovedal pre Vatikánsky rozhlas na otázku o hlavných aspektoch prínosu novej knihy, pričom poukázal aj na skutočnosť, že osobnosť Božieho služobníka Michala Buzalku je predmetom procesu blahorečenia.

Prof. Bernard Ardura o hlavných prínosoch diela (tal.)

Na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu sa k novej knihe vyjadril aj prof. Matteo Luigi Napolitano z Univerzity v Molise. Oceňuje odborné zdokumentovanie postoja ako miestnej Cirkvi na Slovensku, tak i Svätej stolice v úsilí o záchranu Židov pred nacistickým vyvražďovaním. Vysvetľuje, že vzhľadom na rozličnosť situácií v jednotlivých krajinách si to od Svätej stolice vyžadovalo špecificky kalibrovaný prístup pre každú jednu krajinu. Za podstatný prínos knihy považuje aj sprístupnenie doposiaľ nepublikovaných prameňov.

Prof. Matteo Luigi Napolitano z Univerzity v Molise (tal.)

Ako prezradil prvý z autorskej dvojice ThDr. Peter Slepčan, dielo vyzrievalo po dobu desať rokov:

ThDr. Peter Slepčan hovorí o vzniku knihy

Aktualizované: 13.12.2019, 18:01

 

12 decembra 2019, 20:41