Hľadaj

Vatican News

Čo je človek? - Pápežská biblická komisia zhrnula antropológiu Svätého písma

Vyšiel nový dokument Pápežskej biblickej komisie na mimoriadne aktuálnu tému dnešnej doby, ktorou je antropológia. Text s názvom „Čo je človek (Ž 8,5) – Itinerár biblickej antropológie“ je výsledkom systematického štúdia antropologickej vízie Svätého písma, počnúc knihou Genezis až po Zjavenie sv. Jána.

Publikácia s talianskym titulom „Che cosa è l'uomo (Sal 8,5) - Un itinerario di antropologia biblica“ pozostáva zo štyroch kapitol a vyšla vo Vatikánskom knižnom vydavateľstve LEV na 330 stranách. Jej vznik a cieľ priblížil pre Vatikánsky rozhlas sekretár Pápežskej biblickej komisie páter Pietro Bovati SJ. Taliansky jezuita, dlhoročný profesor Pápežského biblického inštitútu, je aj konzultorom Kongregácie pre náuku viery. Na otázku o genéze dokumentu „Čo je človek“ páter Bovati vysvetľuje:

„Počiatky siahajú hlbšie do minulosti a pramenia v otázkach vychádzajúcich z Druhého vatikánskeho koncilu, zvlášť v pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes, ohľadom vzťahu Cirkvi vo svete, kde sa kladie práve otázka o spoločnosti ako ľudskej realite, a vystupuje tu základná otázka o zmysle života, o tom, čím sú ľudské dejiny, čím je v skutočnosti toto Božie stvorenie, ktoré je utvorené na Jeho obraz a má určenie, ktoré sľubuje niečo úžasné.

Táto otázka, ktorá je dávna, dnes nadobudla veľmi akútne rozmery a naliehavosť. Sú to otázky o pôvode, o tom ako človek koná, o tom, aké sú jeho hodnoty, aké je jeho určenie.

Pápež si prial, aby sa k tejto problematike pristúpilo vychádzajúc práve zo Svätého písma, ktoré je základom a dušou celej kresťanskej reflexie. Základom je teda otázka: Čo je človek? Táto otázka prechádza celou Bibliou ako cestovná trasa. Žiada si to sapienciálnu chápavosť, aby sme porozumeli všetkým rozličným aspektom ľudskej dimenzie, a nesústredili sa len na určitý čiastkový aspekt.

Treba sa nechať viesť Písmom, počnúc jeho textami kladúcimi základy, ktorými sú Genezis 1 a 3, a potom rad za radom ďalej v Biblii cez rozličné dimenzie sapienciálne, prorocké, evanjeliové, Sväté písmo vyučuje človeka pravde o človeku. Toto s určitou mytológiou biblickej teológie, ktorá neodpovedá na všetky otázky, ale v istom zmysle dáva zakladajúce princípy pre rozlišovanie zmyslu človeka v dejinách.“

Viac z rozhovoru v taliančine

Predseda Pápežskej biblickej komisie kardinál Luis Ladaria SJ, ktorý je prefektom Kongregácie pre náuku viery, sa o novom dokumente „Čo je človek (Ž 8,5) – Itinerár biblickej antropológie“ vyjadril týmito slovami:

„Zámerom dokumentu je dať vnímať krásu a tiež komplexnosť Božieho Zjavenia ohľadom človeka. Krása nás vedie k oceneniu Božieho diela a komplexnosť nás pozýva zhostiť sa pokornej a neúnavnej práce bádania, prehlbovania a odovzdávania ďalej.“   

Témy dokumentov Pápežskej biblickej komisie z predchádzajúcich rokov

-jb-

16 decembra 2019, 16:58