Hľadaj

Socha prvého pápeža tradične vyzdobená na slávnosť sv. Petra a Pavla Socha prvého pápeža tradične vyzdobená na slávnosť sv. Petra a Pavla

Pápež pri hrobe sv. Petra odovzdal páliá 31 arcibiskupom metropolitom

Apoštoli sv. Peter a Pavol sú svedkovia Ježiša, svedkovia života a svedkovia odpustenia. To je ústredná myšlienka z homílie Svätého Otca pri slávnosti patrónov Rímskej cirkvi, ktorej predsedal vo Vatikánskej bazilike. Pri poludňajšom požehnaní pápež František pozdravil medzi inými skupinami aj Slovákov.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pri svätej omši na Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla o 9.30 v Bazilike sv. Petra s pápežom koncelebrovalo 31 nových arcibiskupov metropolitov, ktorí od Svätého Otca prijali páliá ako insígnie pastierskej služby. V tmavočervených liturgických rúchach koncelebrovali aj členovia Rímskej kúrie, okolo 40 kardinálov, 30 biskupov a 300 kňazov.

Na slávnosti bola tradične prítomná aj trojčlenná delegácia Konštantínopolského ekumenického patriarchátu pod vedením arcibiskupa Joba z Telmessosu.

V homílii Svätý Otec poukázal na sv. Petra a Pavla 

ako na svedkov Ježiša Krista. Vysvetlil, že „svedkom nie je ten, kto pozná Ježišov príbeh, ale ten, kto práve žije príbeh lásky s Ježišom.“ Sv. Peter a Pavol, ktorí sa osobne stretli s Ježišom, neboli bez chýb, no po svojich zlyhaniach na vlastnej koži zažili jeho odpustenie. Sú preto „svedkami odpustenia“. Pápež adresoval všetkým veriacim túto výzvu:

„Bratia a sestry, pred týmito svedkami sa pýtajme: Obnovujem si svoje stretnutie s Ježišom? - Možno sme zvedaví na Ježiša, zaujíma nás Cirkev či náboženské správy. Otvárame internetové stránky a noviny a rozprávame o svätých veciach. Ale týmto zostávame len na úrovni toho, čo hovoria ľudia, na úrovni ankety, minulosti, štatistík. S Ježišom to má málo spoločného. On nechce spirituálnych reportérov, a ešte menej kresťanov z titulných stránok či štatistík. On hľadá svedkov, ktorí mu každý deň hovoria: Pane, ty si môj život.“

Pri slávnosti 31 nových arcibiskupov metropolitov zložilo prísahu vernosti a prijalo od pápeža požehnané páliá. Prinesú si ich do svojich biskupských sídel, kde si každý z nich po prvý raz vloží pálium na plecia až pri liturgii slávenej s celým spoločenstvom arcidiecézy.

Páliá boli počas slávenia uložené pri hrobe sv. Petra. Svätý Otec v homílii vysvetlil ich symboliku:

„Pálium pripomína ovečku, ktorú má pastier niesť na svojich pleciach: je znakom toho, že pastieri nežijú pre seba, ale pre svoje ovečky; je znakom toho, že na to, aby sme mali život, musíme ho najprv stratiť, darovať pre iných.“

Šiesti noví metropoliti sú z európskych sídel: z Anglicka (Southwark), Francúzska (Reims), Španielska (Tarragona) a traja z Talianska (Oristano, Salerno, Siena). Siedmi sú z miest Latinskej Ameriky, dvaja z USA, po jednom z Kanady, Austrálie a Filipín.

Trinásti z nových arcibiskupov-metropolitov sú z tzv. „misijných území“, ktoré patria pod správu Kongregácie pre evanjelizáciu národov: ôsmi sú z Afriky, štyria z Ázie a jeden z Oceánie.

Ide o sídla Huambo (Angola), Accra (Ghana), Kisumu (Keňa), Kinshasa (Konžská demokratická republika), Kigali (Rwanda), Mbeya, Mwanza (Tanzánia), Hanoj (Vietnam), Nagpur (India), Medan (Indonézia), Mandalay (Mjanmarsko), Pretoria (Juhoafrická republika) a Agaña (Guam).

Na slávnosti sv. Petra a Pavla vo Vatikáne bolo prítomných takmer dvesto Slovákov, medzi nimi tri väčšie pútnické skupiny. Okrem veriacich, ktorí pricestovali priamo zo Slovenska v sprievode duchovného otca Michala Pitoniaka to boli členovia Slovenských katolíckych misií v Mníchove a v Paríži, ktorí prišli na púť spolu so svojimi farármi Mons. Rudolfom Maslákom a Mons. Imrichom Tóthom.

Ako zvyčajne sa pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec prihovoril zhromaždeniu na Námestí sv. Petra, medzi ktorými boli aj mnohí veriaci, ktorí sprevádzajú svojich arcibiskupov metropolitov pri prevzatí pálií.

V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec 

poukázal na dve ikonografické zobrazenia svätých patrónov Ríma. Sv. Peter a Pavol sa zobrazujú ako dva stĺpy podopierajúce stavbu Cirkvi a zobrazujú sa aj pri vzájomnom stretnutí v bratskom objatí.

V Ježišových slovách «Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu» (Mt 16,18) pápež František položil dôraz na privlastňovacie zámeno „svoju“: 

„Ježiš nehovorí o Cirkvi ako o nejakej vonkajšej skutočnosti, ale vyjadruje veľkú lásku, ktorú k nej živí: moja Cirkev. Zamiloval si Cirkev, nás. Svätý Pavol píše: «Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu» (Ef 5,25), čiže, ako vysvetľuje apoštol, Ježiš miluje Cirkev ako svoju nevestu. Pre Pána nie sme akousi skupinou veriacich či náboženskou organizáciou, sme jeho nevestou.“

Peter a Pavol boli veľmi odlišní povahou i vzdelaním a hoci mali neraz aj protichodné názory, sú príkladom bratskej jednoty založenej na osobnom vzťahu s Ježišom. Slávnosť oboch apoštolov preto zdôrazňuje hodnotu bratstva. Svätý Otec v tejto súvislosti pozval veriacich k špeciálnej modlitbe k Bohu:

„Ďakujem, Pane, za tú osobu, ktorá je odo mňa odlišná: je to dar pre moju Cirkev.“

Sme odlišní, ale toto nás obohacuje, je to bratstvo, ktoré prekonáva pokušenie k závisti, dodal pápež František s odporúčaním:

„Je dobré oceniť kvality druhých, uznať dary druhých bez zloby a závisti. Závisť spôsobuje vnútornú horkosť, je octom v srdci.“

„Prosme o silu modliť sa za tých, ktorí nezmýšľajú tak ako my. ... Modliť sa a milovať, čo je opakom ohovárania. ... Panna Mária, ktorá prinášala svornosť medzi apoštolov a modlila sa s nimi, nech nás ochraňuje ako bratov a sestry v Cirkvi.“

Po udelení požehnania Svätý Otec pozdravil z okna pápežskej pracovne jednotlivé skupiny, medzi nimi aj Slovákov:

„Všetkých vás zdravím, drahí pútnici, osobitne tých, ktorí ste prišli z Vietnamu, zo Slovenska, z El Pasa v Texase,  z Kansas City a z Nemecka.“

„Na tento sviatok hlavných patrónov Ríma prajem všetko dobré Rimanom i všetkých, čo žijú v tomto meste. Povzbudzujem všetkých, aby s občianskym cítením reagovali na problémy spoločnosti.“

Pápež František opätovne ocenil účasť delegácie Ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu na dnešnej slávnosti a ich prostredníctvom nechal bratsky pozdravovať Jeho Svätosť patriarchu Bartolomeja I.

Svätý Otec sa poďakoval aj umelcom, ktorí v predvečer sviatku vytvorili obrazce z lupeňov kvetov na dlažbe pred Námestím sv. Petra. Ide o rímsku tradíciu s názvom Infiorata Romana. Na slávnosť sv. Petra a Pavla mesto zvykne organizovať aj večerný ohňostroj.

Infiorata Romana - tradícia pouličných umelcov
29 júna 2019, 16:45