Hľadaj

Vatican News
2019.03.28 Giardini Vaticani - Jardins Vaticanos 2019.03.28 Giardini Vaticani - Jardins Vaticanos 

Pápež František podpísal normy o ochrane maloletých na pôde Vatikánu

Apoštolským listom motu proprio z 26. marca 2019 promulgoval Svätý Otec František normy na ochranu maloletých a zraniteľných osôb v rámci Rímskej kúrie a Vatikánu. Pápež súčasne podpísal dva korešpondujúce dokumenty: zákon civilného súdu Vatikánskeho mestského štátu a smernice Vikariátu mesta Vatikán na ochranu maloletých a zraniteľných osôb.

„Ochrana maloletých a zraniteľných osôb tvorí integrálnu súčasť evanjeliového posolstva“ – takto začína pápež František list motu proprio, pričom vysvetľuje:

„Všetci teda máme povinnosť s veľkodušnosťou prijímať maloletých i zraniteľné osoby a vytvárať pre nich bezpečné prostredie, majúc na zreteli prednostným spôsobom ich záujmy. Toto si vyžaduje neustálu a hlbokú konverziu, v ktorej osobná svätosť a morálne úsilie budú napomáhať hodnovernosti evanjeliového hlásania a obnove výchovného poslania Cirkvi.“

Svätý Otec formuluje ciele nových noriem Rímskej kúrie i Vatikánu na predchádzanie zneužívaniu maloletých a boj proti nemu v deviatich bodoch. Tri sú zamerané na prevenciu zneužívaní, tri na postoje a postupy voči obetiam a ďalšie tri body sa týkajú páchateľov a obvinených.

Prvým cieľom normatívnej a inštitucionálnej úpravy je, aby si vatikánska komunita bola vedomá práv a potrieb maloletých a zraniteľných osôb a rešpektovala ich a tiež aby bola pozorná na predchádzanie akejkoľvek forme násilia či zneužitia.

Druhý cieľ znie: aby u všetkých dozrievalo vedomie o povinnosti nahlásiť zneužívania kompetentným autoritám.

Ďalším bodom v rámci prevencie je poskytovanie adekvátnej formácie na ochranu maloletých a zraniteľných osôb.

Pápež chce, aby osobám, ktoré tvrdia, že boli obeťami zneužívaní, ako aj ich rodinným príslušníkom, bolo uznané právo byť prijatí, vypočutí a sprevádzaní.

Obetiam, ako aj ich rodinným príslušníkom, má byť poskytnutá vhodná pastoračná starostlivosť, ako aj duchovná, lekárska, psychologická a právna podpora.

Obvineným má byť garantované právo na spravodlivý a nestranný proces, rešpektujúc prezumpciu neviny i princípy proporcionality medzi previnením a trestom.

Odsúdený zo zneužitia má byť pozbavený svojich funkcií a má mu byť ponúknutá vhodná podpora na psychologickú a duchovnú rehabilitáciu, a to aj s cieľom spoločenského znovuzačlenenia.

Úpravy myslia aj na práva osôb nespravodlivo obvinených zo zneužívania. V týchto prípadoch sa má urobiť všetko pre to, aby došlo k rehabilitácii ich dobrej povesti.

-zk- 

29 marca 2019, 16:30