Hľadaj

Moskva Moskva 

Fratelli tutti v ruštine vydalo moslimské vydavateľstvo

Encyklika pápeža Františka Fratelli tutti je už dostupná aj v ruštine, a to vďaka moslimskému vydavateľstvu Medina a Medzinárodnému moslimskému fóru (International Muslim Forum). Preklad vyšiel 24. decembra, v deň vigílie Narodenia Pána, ktorý moslimovia uznávajú za deň narodenia „Ježiša, Máriinho syna“ (Īsā ibn Maryam), v ich náboženstve pokladaného za „Božieho posla“.

Predseda Konferencie katolíckych biskupov Ruska a arcibiskup metropolita Moskvy Mons. Paolo Pezzi ocenil toto gesto a napísal list predstaviteľovi moslimských duchovných Ruskej federácie a výkonnému sekretárovi Medzinárodného moslimského fóra Damirovi Mukhetdinovovi, ktorý je autorom predhovoru k ruskému vydaniu encykliky.

„Vidí sa mi to byť mimoriadne dôležitým gestom v tomto momente, keď je žiaľ mnoho ľudí presvedčených, že medzináboženský dialóg je prázdnou formalitou, ktorá neprináša reálne ovocie a nemá vplyv na život ľudí. Nie je to však tak: vidíme množstvo dôkazov toho, ako je dôležitá „kultúra stretnutia“, ktorá môže oživiť nádej a priniesť obnovu a jasne ukazuje, že «násilie nenachádza žiaden základ v základných náboženských presvedčeniach, ale v ich deformáciách» (Fratelli tutti, 282)“.

Arcibiskup Moskvy ďakuje autorovi predslovu, ktorý vysvetľuje, že „kultúra stretnutia“ navrhovaná pápežom Františkom je kľúčom k vzájomnému porozumeniu medzi náboženstvami a na prekonanie predsudkov. Ako píše molimský náboženský vodca, „oslobodenie sa od predsudkov o druhých pomáha k väčšej slobode myslenia, ktorá nevyhnutne vedie k oslobodeniu sa od predsudkov o sebe samých“. „Lepšie porozumenie sebe samým nemôže neprihliadať na to, ako nás chápu druhí. Toto vzájomné pochopenie (nielen toho druhého, ale predovšetkým seba samých) sa uskutočňuje prostredníctvom stretnutia, ktoré je v srdci posolstva Fratelli tutti.“

-zk- 

05 januára 2021, 13:23