Hľadaj

Stories
Vatican News

Pred 100 rokmi sa narodil Štefan Smržík, misionár a redaktor Vatikánskeho rozhlasu

Pred sto rokmi sa narodil P. Štefan Smržík SJ, rehoľný kňaz zo Spoločnosti Ježišovej a dlhoročný misionár v Zambii. Patrí k osobnostiam Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, ktorú viedol v rokoch 1950-1957.

Štefan Smržík SJ sa narodil 2. januára 1921 vo Vavrečke na Orave ako najstarší zo šiestich súrodencov. Do ľudovej školy chodil v rodnej obci. Stredoškolské štúdium začal v Trnave v roku 1932 ako chovanec jezuitského ústavu Stanislavov. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 30. júla 1937 a noviciát absolvoval v Ružomberku. Stredoškolské štúdium zakončil roku 1942 maturitou v Kláštore pod Znievom. Filozofiu študoval v rokoch 1942-1944 v Záhrebe a v Košiciach. Dva roky vyučoval na gymnáziu v Levoči. Teologické štúdiá začal v Ružomberku a dokončil ich v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite, kde ho 15. júla 1948 vysvätili za kňaza. Posledný rok teológi študoval v Paray-le-Monial vo Francúzsku.

Po vysviacke ostal 27-ročný páter Štefan Smržík pôsobiť v Ríme. V septembri jubilejného Svätého roka 1950 prevzal po pátrovi Pavlovi Bajanovi vedenie slovenského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu. Na príprave denného vysielania mu sporadicky pomáhali Mons. Július Gašparík, Anton Botek, Štefan Náhalka, jezuita Michal Lacko, tešiteľ Xavér Čík, neskôr to boli ďalší jezuitskí spolubratia Félix Litva, Ondrej Kopilec, Štefan Porúbčan či Stanislav Polčin a ďalší kňazi  i laici.

„Podľa osobných zápiskov Štefana Smržíka, 

slovenské vysielanie v tomto období na žiadosť Mons. Bafileho zo Štátneho sekretariátu zaviedlo týždenné mimoriadne vysielanie Máriinej légie od 22.30 do 23. hodiny. Tvorila ho modlitba ruženca – väčšinou sa modlili laici, utečenci žijúci v Ríme – a informácie o činnosti Máriinej légie vo svete. V istom zmysle to bolo vyznačenie a ohodnotenie práce Slovenského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu“, píše František Sočufka v publikácii Diakonia slova v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu (Bratislava, 2004, s. 32).

Hlavným cieľom Vatikánskeho rozhlasu v tomto období začiatku 50-tych rokov bolo: „sprístupniť hlas Svätého Otca, jeho prejavy prenasledovaným katolíkom latinského i byzantsko-slovanského obradu doma pod Tatrami; umožniť im spojenie so životom všeobecnej Cirkvi; otvorene hovoriť o prenasledovaní a povzbudzovať k vernosti – o čom nemohli hovoriť kňazi na Slovensku; podávať informácie o živote Slovákov žijúcich v zahraničí: o púťach amerických Slovákov do Ríma, príhovory viacerých gréckokatolíckych biskupov z USA ku prenasledovaným veriacim Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku šarišským alebo zemplínskym dialektom, čo bolo kuriozitou, ale svedčilo to o ich pôvode. Boli to povzbudenia k vernosti Bohu a národným kresťanským tradíciám“. Toľko z osobných zápiskov pátra Štefana Smržíka (tamtiež).

Páter Smržík v tej dobe zároveň v Ríme študoval slovanskú filológiu na štátnej univerzite, kde získal roku 1954 doktorát. Jeho dizertácia vyšla tlačou v anglickom preklade pod tutulom The Glagolitic or Roman Slavonic Liturgy (Hlaholská alebo rímska slovanská liturgia, Cleveland – Rím, 1957).

V r. 1957 Štefan Smržík odovzdal vedenie redakcie pátrovi Stanislavovi Polčinovi a odišiel ako misionár do Severnej Rodézie. V tejto krajine, dnešnej Zambii, pôsobil osemnásť rokov. V rokoch 1959-1963 bol rektorom malého seminára v meste Mpima, potom pracoval na misijnej stanici Chingombe a Kabwe. V rokoch 1973-1974 bol tajomníkom jezuitského misijného predstaveného, v rokoch 1974-1975 tajomníkom biskupa v Lusake a jeho poradcom pre školské záležitosti.

V januári 1976 prišiel 55-ročný páter Štefan Smržík na liečenie do Kanady. Na lekárske odporúčanie mu predstavení nedovolili vrátiť sa do Afriky a pridelili mu prácu v Kanade. V misijnom dome slovenských jezuitov v Cambridge, Ontario, pomáhal pri redigovaní mesačníka Posol, pri vydávaní kníh, organizovaní exercícií a duchovných obnov.

Bol ekonómom misijného domu a vykonával pastoráciu po slovenských farnostiach v Kanade. Obdivuhodné boli jeho jazykové znalosti, či už svetových alebo afrických jazykov a nárečí, preto často vypomáhal v duchovnej službe aj kanadským Poliakom, Talianom či Chorvátom. V auguste 1995 ho vymenovali za predstaveného slovenských jezuitov v Kanade.

Štefan Smržík je autorom početných článkov nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a francúzštine, ktoré uverejnil v slovenských a cudzích periodikách. Bol tiež prekladateľom, na Slovensku vyšiel v roku 1995 vo Vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave v jeho preklade román afrického autora Dominika Mulaisha Jazyk nemého a podobne i román Severa Baraldiho Svätá Alžbeta Uhorská.

Páter Štefan Smržík zomrel 7. decembra 1996 vo veku 75 rokov. Pochovaný je na jezuitskom cintoríne v meste Guelph v kanadskom Ontariu.

(Zdroje a ďalšie fotografie: www.jezuiti.sk)

-jb-

02 januára 2021, 18:46