Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka

Svätá stolica v OBSE: Sloboda prejavu v médiách bez diskriminácie náboženstva

Pluralita názorov, účasť na verejných diskusiách, kontrola správnosti a transparentnosti informácií aj na sociálnych sieťach – to sú aspekty, ktoré zdôraznila delegácia Svätej stolice na pôde Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 22. júna vo Viedni.

Témou zasadnutia OBSE, ktoré je v tomto období pod predsedníctvom Albánska, bola v pondelok 22. júna „Sloboda prejavu, médiá a informácie“. Hovorilo sa o vzťahu slobody prejavu k iným základným slobodám, zvlášť k slobode náboženského vyznania a rešpektovaniu náboženských komunít.

Na stretnutí zorganizovanom v spolupráci s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODHIR) a Zastupiteľstvom pre slobodu médií (RFoM) predniesla delegácia Svätej stolice príspevok, z ktorého prinášame ústrednú časť:

„Sloboda náboženstva alebo viery nezabraňuje kritickej debate či serióznej diskusii o náboženstve. Nie je však prijateľné skrývať sa za „slobodu prejavu“ ako ospravedlnenie pre diskrimináciu, nevraživosť alebo násilie voči nejakému náboženstvu alebo jeho členom. Sloboda prejavu musí umožniť, aby sa rozvinul priestor, kde môžu obe strany vyjadriť svoje názory, s úctou a bez strachu z ostatných, a to aj v prípade, že to ide proti prúdu.

V každom prípade však médiá majú zodpovednosť podávať precízne výpovede o náboženských záležitostiach a umožniť, aby členovia náboženských komunít mohli vyjadriť svoje vlastné názory.“

Za týmto účelom zástupcovia Vatikánu vyzvali spomenuté Zastupiteľstvo pre slobodu médií (RFoM) a Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), aby vyvinuli „špecifické usmernenia pre dobrovoľné profesionálne štandardy a  samoreguláciu na podporu náboženskej tolerancie a nediskriminácie v médiách“. Z príspevku vatikánskej delegácie prinášame aj ďalšie myšlienky:

„Masmédiá by mali byť povzbudzované k poskytovaniu platformy pre široký rozsah názorov, tak politických ako i založených na viere, čo umožní oveľa bohatšiu a rozsiahlejšiu výmenu myšlienok a názorov. Veď ako zúčastnené štáty sme sa zaviazali «priaznivo posudzovať záujem náboženských komunít zúčastňovať sa na verejnom dialógu, vrátane prostredníctvom masmédií», tak ako aj «podporovať zapojenie náboženských komunít aktuálnym spôsobom do verejných diskusií o relevantných legislatívnych iniciatívach».

Zúčastnené krajiny sú preto vyzvané, aby umožnili zástupcom náboženských komunít a povzbudzovali ich, aby vyjadrovali svoje názory – založené na morálnych presvedčeniach vyplývajúcich z ich viery – a aby prispievali do diskusií o aktuálnych otázkach. Toto umožní zaznieť hlas alternatívny k politickému mainstreamu a predíde sa tým tomu, aby boli vo verejnej diskusii tieto hlboko zakorenené morálne pohľady ignorované alebo znevažované.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj používaniu internetu, a obzvlášť sociálnym sieťam, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v šírení znevažovania náboženských komunít alebo huckania proti nim, vrátane šírenia neúctivého používania alebo provokatívneho zobrazovania náboženských symbolov. Poskytovateľov internetových služieb a služieb sociálnych sietí treba nabádať k prijatiu jasných, transparentných a nediskriminačných štandardov, ktoré predchádzajú netolerantnému a poburujúcemu správaniu.“

-mh, jb-

26 júna 2020, 00:03